วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารตีพิมพ์ (Journal of GSC Burapha Review)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..