The GSC ACADEMY
The GSC ACADEMY เป็นสถาบันการเรียนรู้ต่อเนื่องของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้บริการสร้างสรรค์ ส่งเสริม และสืบสานนวัตกรรมองค์ความรู้และภูมิปัญญาในก