The GSC ACADEMY
The GSC ACADEMY เป็นสถาบันการเรียนรู้ต่อเนื่องของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้บริการสร้างสรรค์ ส่งเสริม และสืบสานนวัตกรรมองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการสร้างผู้บริหารทั้งภาคเอกชนและภาครัฐและภาคประชาชนให้มีนวัตกรรมการบริหาร มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทนเพียรพยายาม ในการสร้างองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และปัญญาในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วิสัยทัศน์ The GSC ACADEMY
 เเป็นสถาบันบริการวิชาการที่มุ่งสร้างสรรค์ ส่งเสริม และสืบสานนวัตกรรมองค์ความรู้และภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาผู้นำ ให้มีนวัตกรรมและคุณธรรม จิตอาสาพัฒนาความมั่งคั่งยั่งยืนสู่สากล

พันธกิจ
1. บริการสร้างสรรค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการสืบสานนวัตกรรมองค์ความรู้และภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผู้นำให้มีขีดสรรมถนะในระดับสากล
2. พัฒนาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ธรรมมาภิบาล และจิตสาธารณะให้ผู้บริหารและผู้นำทุกระดับของประเทศ
3. พัฒนาและเปลี่ยนแปลงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทั้งในเรื่องวิชาชีพและวิชาชีวิต 

บริการของThe GSC ACADEMY
1. บริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     มุ่งเน้นการให้บริการตามความต้องการของผู้เรียน สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลก โดยตอบสนองความต้องการอย่างถูกต้องเหมาะสมและชัดเจนอย่งต่อเนื่อง ยั่งยืน ดังนี้

    Growth  for great global skills and competency: มุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลอย่างยั่งยืน
     
     S
hift skills and competency for sustainability: มุ่งมั่นในการยกระดับขีดสมรรถนะของผู้บริหารให้มีนวัตกรรม คุณธรรมและจิตอาสาร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล 

    Change and challenge skills and competency for global collaborations: มุ่งสร้างและปรับเปลี่ยนศักยภาพความรู้ ความสามารถและทักษะให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระดับสากล

2. บริการที่ปรึกษา
    มุ่งมั่นให้บริการ การเป็นที่ปรึกษา (Coaching and Mentoring) แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และวิสาหกิจชุมชน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาโดยเฉพาะด้านการบริหารโครงการ การจัดทำแผนธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมระบบการบริหารงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุดดิจิทัล การพัฒนาระบบการบริหารคนเก่ง (Talent Management System) การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำให้มีนวัตกรรมและจิตอาสา  ตลอดจนการให้คำปรึกษาในเรื่องการบริหารความยั่งยืนในองค์กร การพัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนทั้งในด้านการเงิน (Financial Impact) และด้านสังคม (Social Impact) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact) 

 

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131