หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) รุ่นที่ 48
คุณสมบัติของผู้เรียน
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป หรือ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาเห็นว่าเหมาสม
 3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามกำหนดไว้ในหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษารวมค่าใช้จ่ายของกิจกรรมและบริการดังนี้
 1. การเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต
 2. ค่าอาหารกลางวัน น้ำดื่ม น้ำชาและกาแฟในวันที่มีการเรียนการสอน
 3. ค่าการสอนปรับพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ ระเบียบวิจัยและอื่น ๆ
 4. ค่าบริการอินเทอร์เน็ตการใช้คอมพิวเตอร์และค่าบริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยบูรพา
 5. ค่าสนับสนุนโครงการศึกษาดูงานไม่เกิน 10,000 บาท
 6. กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
 7. ค่าบัตรนิสิตแรกเข้า
 *** หมายเหตุ : กรณีนิสิตต่างชาติ ให้เก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมสำหรับนิสิตต่างชาติ เป็นรายภาคการศึกษาเพิ่มจากค่าบำรุง ดังนี้
ภาคต้นและภาคปลาย  ภาคเรียนละ  20,000 บาท
ภาคฤดูร้อน   ภาคเรียนละ  10,000 บาท
(ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
งวดที่ 1 รายงานตัว 80,000 บาท
งวดที่ 2 มิถุนายน 2564 60,000 บาท
งวดที่ 3 ตุลาคม 2564 50,000 บาท
งวดที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 50,000 บาท
งวดที่ 5 มิถุนายน 2565 50,000 บาท
290,000
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
เอกสารการสมัคร
 1. ใบสมัคร (ที่พิมพ์จากในระบบ) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายไว้ต้องไม่เกิน 6 เดือน)
 2. ใบรับรองปริญญาการศึกษาหรือใบรับรองการศึกษา 1 ชุด
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 5. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ถ้ามี) 1 ชุด   (ประกาศเกณฑ์การสอบวิชาภาษาอังกฤษ)
 6. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 1 ชุด
 7. ใบอนุญาตการเปลี่ยนชื่อ 1 ชุด
 8. เอกสารประกอบอื่น ๆ ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครของสาขา 1 ชุด
กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับภาคต้น ประจำปี 2564

รอบที่ การรับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ     สอบสัมภาษณ์     ประกาศผลสอบ     รายงานตัว  
1 วันที่ 26 ตุลาคม 2563 - 25 ธันวาคม 2563 วันที่ 5 มกราคม 2564 วันที่ 10 มกราคม 2564  วันที่ 20 มกราคม 2564 วันที่ 28-29 มกราคม 2564
2 วันที่  28 ธันวาคม 2563 - 5 มีนาคม 2564 วันที่ 15 มีนาคม 2564 วันที่ 21 มีนาคม 2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564 วันที่ 8-9 เมษายน 2564
3 วันที่ 8 มีนาคม 2564 - 8 มิถุนายน 2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 วันที่ 13 มิถุนายน 2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
แผน ข
วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาแทนวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

45452864

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสําหรับผู้บริหาร

Business Economics for Executives

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

45251664

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเชิงพลวัต            

Dynamic Digital Marketing Strategy

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

45452664

กลยุทธ์นวัตกรรมการดำเนินงานในโซ่อุปทานระดับโลก                                 

Innovative Operations Strategy in Global Supply Chain

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

45452564

การจัดการความหลากหลายและจิตวิทยาเชิงพลวัต สำหรับการปรับเปลี่ยนองค์กรธุรกิจสู่ความยั่งยืน

Diversity and Psychodynamics Management of Business Transformation for Sustainability      

3(3-0-6)

รวม (Total)

12 หน่วยกิต

          ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

45352164

การบัญชีการเงินและการจัดการสำหรับผู้บริหาร

Financial and Managerial Accounting for Executives

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

45160764

นวัตกรรมการจัดการการเงินในยุคดิจิทัล

Innovative Financial Management in Digital era

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

45460464

กลยุทธ์การบริหารผู้มีความสามารถโดดเด่นและการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

Talent and Modern Human Resource Management Strategy

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

45450564

ภาวะผู้นำเชิงบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีและความเป็นมนุษย์ในยุคเศรษฐกิจหุ่นยนต์และเรียลไทม์ 

Integrative Leadership of Technological Innovation and Humanization in Robot and Real-time Economy Leadership in Robot and Real-time Economy

3(3-0-6)

รวม (Total)

12 หน่วยกิต

          ปีที่ 1  ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

45452764

การวิจัยและการพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้บริหารBusiness Research and Development for Executives

3(3-0-6)

วิชาเลือก

xxxxxx64

วิชาเลือก  

Elective

3(3-0-6)

รวม (Total)

6 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเลือก

xxxxxx64

วิชาเลือก  

Elective

3(3-0-6)

วิชาเลือก

xxxxxx64

วิชาเลือก  

Elective

3(0-0-9)

วิชาเลือก

xxxxxx64

วิชาเลือก  

Elective

3(3-0-6)

รวม (Total)

9 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

งานนิพนธ์

45469864

งานนิพนธ์                                              Independent Study

3(0-0-9)

รวม (Total)

3 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

งานนิพนธ์

45469864

งานนิพนธ์                                              Independent Study

3(0-0-9)

รวม (Total)

3 หน่วยกิต

ความก้าวหน้าในสายอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา
                ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถพัฒนาขีดสมรรถนะในการบริหารงานและเป็นผู้นำขององค์กรทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ และสามารถปฏิบัติงานในองค์กรเดิมในตำแหน่งที่สูงขึ้น ที่มีขอบข่ายความรับผิดชอบมากขึ้นตามศักยภาพการบริหารงานที่สูงขึ้นและก้าวหน้าเป็นผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งมีโอกาสการเป็นผู้บริหารในองค์กรใหม่ต่างๆ เช่น องค์กรที่เป็นบริษัทมหาชน หรือองค์กรบรรษัทข้ามชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้คุณลักษณะของมหาบัณฑิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ที่ว่า "ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำนวัตกรรมจิตอาสามืออาชีพร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล "
สมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
1. มีภาวะผู้นำ และมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต เสียสละจิตอาสาร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล และมีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารงาน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. มีนวัตกรรมความรู้ด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการด้านความรู้ทางด้านการบริหารองค์กร ที่เหมาะสมทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กรธุรกิจในระดับชาติและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ติดต่อสอบถาม
ลำดับ ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์
1. นางสาวเอกกมล  วัฒนกุล   087-7196319
2. นายประกร  เถกิงเกียรติ  082-4944929
3. นายนุกูล  ทองมา  087-8341503
4. นางสาววิภาวี  ศรีวงศ์สุข  038-394900 ต่อ 113
5. นายธานี  ชาวคูเวียง  097-1472462
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131