หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก (MBA-GBM) รุ่นที่ 19
คุณสมบัติของผู้เรียน
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไปสมัครหรือวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
 3.  สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามกำหนดไว้ในหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษารวมค่าใช้จ่ายของกิจกรรมและบริการดังนี้
 1. การเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต
 2. ค่าสนับสนุนโครงการศึกษาดูงานไม่เกิน 5,000 บาท
 3. ค่าอาหารชากาแฟในวันที่มีการเรียนการสอน
 4. ค่าการสอนปรับพื้นฐานระเบียบวิจัยและอื่น ๆ
 5. ค่าบริการอินเทอร์เน็ตการใช้คอมพิวเตอร์และค่าบริการห้องสมุด
 6. กิจกรรมปฐมนิเทศปัจฉิมนิเทศ
 7. กิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร
 8. ค่าบัตรนิสิตแรกเข้า
    *** หมายเหตุ : กรณีนิสิตต่างชาติ ให้เก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมสำหรับนิสิตต่างชาติ เป็นรายภาคการศึกษาเพิ่มจากค่าบำรุง ดังนี้
ภาคต้นและภาคปลาย        ภาคเรียนละ     20,000 บาท
ภาคฤดูร้อน            ภาคเรียนละ     10,000 บาท
(ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557)
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
งวดที่ 1 รายงานตัว 55,000 บาท
งวดที่ 2 มิถุนายน 2564 50,000 บาท
งวดที่ 3 ตุลาคม 2564 50,000 บาท
งวดที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 40,000 บาท
งวดที่ 5 มิถุนายน 2565 40,000 บาท
235,000
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
เอกสารการสมัคร
 1. ใบสมัคร (ที่พิมพ์จากในระบบ) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (รูปถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. ใบรับรองบปริญญาการศึกษาหรือใบรับรองการศึกษา 1 ชุด
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 5. การขอจดสิทธิบัตรคะแนนไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ถ้ามี)  1 ชุด  (ประกาศเกณฑ์การสอบวิชาภาษาอังกฤษ) 
 6. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 1 ชุด
 7. ใบอนุญาตการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล(ถ้ามี) 1 ชุด
 8. เอกสารประกอบอื่น ๆ ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครของสาขา 1 ชุด
กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับภาคต้น ประจำปี 2564

รอบที่ การรับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ     สอบสัมภาษณ์     ประกาศผลสอบ     รายงานตัว  
1 วันที่ 26 ตุลาคม 2563 - 25 ธันวาคม 2563 วันที่ 5 มกราคม 2564 วันที่ 10 มกราคม 2564  วันที่ 20 มกราคม 2564 วันที่ 28-29 มกราคม 2564
2 วันที่  28 ธันวาคม 2563 - 5 มีนาคม 2564 วันที่ 15 มีนาคม 2564 วันที่ 21 มีนาคม 2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564 วันที่ 8-9 เมษายน 2564
3 วันที่ 8 มีนาคม 2564 - 8 มิถุนายน 2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 วันที่ 13 มิถุนายน 2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
แผนขวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
วิชาเลือกไม่น้อย 9 หน่วยกิต
วิชาแทนวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
งานนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาบังคับ
45450464
เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ International Economics for Business
3(3-0-6)
วิชาบังคับ
45462764
การวิจัยธุรกิจขั้นสูงในธุรกิจโลก            
Advanced Business Research in Global Context
3(3-0-6)
วิชาบังคับ
45550564
กลยุทธ์การตลาดระดับโลก
Global Strategic Marketing
3(3-0-6)
รวม (Total)
9 หน่วยกิต
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาบังคับ
45352064
การบัญชีและการเงินระหว่างประเทศ      
International Finance and Accounting
3(3-0-6)
วิชาบังคับ
45460464
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจระดับโลก
Human Resource Management in Global Business
3(3-0-6)
วิชาบังคับ
46653664
การเปลี่ยนผันทางดิจิทัลและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
Digital Transformation and Design Thinking Process
3(3-0-6)
รวม (Total)
9 หน่วยกิต
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเลือก
Xxxxxx64
วิชาเลือก
3(3-0-6)
วิชาเลือก
Xxxxxx64
วิชาเลือก
3(3-0-6)
วิชาเลือก
Xxxxxx64
วิชาเลือก
3(3-0-6)
รวม (Total)
9 หน่วยกิต
   ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาแทนวิทยานิพนธ์
46653764
การกำหนดกลยุทธ์และแนวโน้มการตลาดยุคดิจิทัล Digital Marketing Strategy and Trends
3(3-0-6)
วิชาแทนวิทยานิพนธ์
46653764
การเจรจาต่อรองและยุทธศาสตร์การสื่อสารสำหรับผู้ประกอบการระดับโลก
Negotiation and Communication Strategies For Global Entrepreneurs     
3(3-0-6)
รวม (Total)
6 หน่วยกิต
 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
งานนิพนธ์
46669864
งานนิพนธ์
Independent Study 
3
รวม (Total)
3 หน่วยกิต
       
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
งานนิพนธ์
46669864
งานนิพนธ์
Independent Study 
3
รวม (Total)
3 หน่วยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
กลุ่มวิชาธุรกิจยุโรป
1. สามารถทำงานในสถานประกอบการในทวีป ยุโรปได้เนื่องจากได้รับการยอมรับจาก Sup De Co (ลักษณะคล้ายหอการค้าแห่งประเทศไทย) ขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์ของฝรั่งเศส
2. สามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ ที่มีความแข็งของ บริษัท หรือคนในทวีปยุโรปที่มาเปิดสาขาในประเทศนั้น ๆ
3. สามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยุโรปได้ ดต่อสื่อสารสภาพเศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้ ดี
4. ทำธุรกิจด้านส่วนตัวเป็นหรือรับจ้างจัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ ขององค์กรที่ติดต่อกับออกประเทศในห้างหุ้นส่วนจำกัดยุโรปหรือออกประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มวิชาธุรกิจเอเชียตะวันออก
1. สามารถทำงานในสถานประกอบการใน ประเทศจีนได้รับการยอมรับจากวิทยาลัยการจัดการธุรกิจยูนนานประเทศจีน ขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์ของจีน
2. สามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ ที่มีความมั่นคงของ บริษัท หรือคนในประเทศเอเชียตะวันออกที่มาเปิดสาขาในประเทศนั้น ๆ
3. สามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกได้ เศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้ดี
4. สามารถทำธุรกิจส่วนตัวหรือรับจ้างจัดการธุรกิจ ด้านต่าง ๆ ขององค์กรที่ติดต่อกับประเทศเอเชียตะวันออก หรือประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน
1. สามารถทำงานในสถานประกอบการได้รับการยอมรับจากกระทรวงอาเซียนขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน
2. สามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ ๆ ที่มีหุ้นส่วนของ บริษัท หรือคน ในกลุ่มอาเซียนที่มาเปิดสาขาในประเทศนั้น ๆ
3. สามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาเซียนเพราะมี วามเข้าใจในด้านการติดต่อสื่อสารสภาพ เศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้ดี
4. สามารถทำธุรกิจส่วนตัวหรือจ้างจัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ ขององค์กรที่ติดต่อกับประเทศในอาเซียนหรือประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ
1. มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการจัดการโลกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมและมนุษยชาติ
2. สามารถประเมินปัญหาด้านการจัดการธุรกิจโลกและสามารถนำมาใช้ในการจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมทันสมัยในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมและองค์กรในระดับนานาชาติ นออกและระดับสากลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ติดต่อสอบถาม
1 นางสาวเอกกมลวัฒนกุล 087-7196319
2 นายประกรเถกิงเกียรติ 082-4944929
3 นางสาววิภาวีศรีวงศ์สุข 038-394900 ต่อ 113
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131