หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (Inter MBA) รุ่นที่ 26
คุณสมบัติของผู้เรียน

1. สำเเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ BUU-Test คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Paper-based 500 หรือผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
3. ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการแนบมากับใบสมัคร
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามกำหนดไว้ในหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษารวมค่าใช้จ่ายของกิจกรรมและบริการดังนี้
1. การเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต
2. สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ในมหาวิทยาลัย ESC RENNES School of Business ในการเข้าเป็นนิสิตแลกเปลี่ยน ไม่เกิน 10,000 บาท
3. ค่าอาหาร ชา กาแฟ ในวันที่มีการเรียนการสอน
4. ค่าการสอนปรับพื้นฐาน ระเบียบวิจัย และอื่นๆ
5. ค่าบริการ Internet การใช้คอมพิวเตอร์และค่าบริการห้องสมุด
6. กิจกรรมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ
7. เข้าร่วมฟังสมนาและบรรยายพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
8. ค่าบัตรนิสิตแรกเข้า
    *** หมายเหตุ : กรณีนิสิตต่างชาติ ให้เก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมสำหรับนิสิตต่างชาติ เป็นรายภาคการศึกษาเพิ่มจากค่าบำรุง ดังนี้
ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท
ภาคฤดูร้อน  ภาคเรียนละ 10,000 บาท
(ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557)
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
งวดที่ 1 รายงานตัว 92,000 บาท
งวดที่ 2 มิถุนายน 2564 80,000 บาท
งวดที่ 3 ตุลาคม 2564 80,000 บาท
งวดที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 80,000 บาท
งวดที่ 5 มิถุนายน 2565 55,000 บาท
387,000
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
เอกสารการสมัคร
  1. ใบสมัคร (ที่พิมพ์จากในระบบ) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (รูปถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองการศึกษา  1 ชุด
  3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  5. สำเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ BUU-GET, TOEFL iBT, IELTS หรือ CU-TEP ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชุด
  6. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 1 ชุด
  7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
  8. เอกสารประกอบอื่นๆ ซึ่งระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ ของแต่ละสาขาวิชา 1 ชุด
กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับภาคต้น ประจำปี 2564

รอบที่ การรับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ     สอบสัมภาษณ์     ประกาศผลสอบ     รายงานตัว  
1 วันที่ 26 ตุลาคม 2563 - 25 ธันวาคม 2563 วันที่ 5 มกราคม 2564 วันที่ 10 มกราคม 2564  วันที่ 20 มกราคม 2564 วันที่ 28-29 มกราคม 2564
2 วันที่  28 ธันวาคม 2563 - 5 มีนาคม 2564 วันที่ 15 มีนาคม 2564 วันที่ 21 มีนาคม 2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564 วันที่ 8-9 เมษายน 2564
3 วันที่ 8 มีนาคม 2564 - 8 มิถุนายน 2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 วันที่ 13 มิถุนายน 2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
แผนขวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
วิชาเลือกไม่น้อย 6 หน่วยกิต
งานนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
แผนการศึกษา

แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

45351364

การบัญชีการเงิน                             

Financial Accounting

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

45250164

การตลาดเชิงกลยุทธ์               

Strategic Marketing

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

45464064

การจัดการความยั่งยืน                        Managing sustainability

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

45450764

การวิเคราะห์สถิติเพื่อการตัดสินใจทางการจัดการStatistical Analysis for Managerial Decision Making

3(3-0-6)

รวม (Total)

12 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

45450364

การจัดการดำเนินงานและระบบการขนส่งระดับโลกGlobal Operations and Logistics Management

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

45450464

เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ        

Economics for Business

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

45260264

การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน Strategic Thinking and Competitive Advantage

 

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

45150164

การจัดการการเงิน                           

Financial Management

3(3-0-6)

รวม (Total)

12 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

45464164

การจัดการข้อมูลทางธุรกิจและเทคโนโลยีเกิดใหม่

Business Information and Technology Management

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

45464264

พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Organization Behavior and Human Resource Management

3(3-0-6)

รวม (Total)

6 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเลือก

xxxxxx64

วิชาเลือก

3(0-0-9)

วิชาเลือก

xxxxxx64

วิชาเลือก

3(0-0-9)

รวม (Total)

6 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

งานนิพนธ์

45469764

งานนิพนธ์

Independent Study  

3

รวม (Total)

3หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

งานนิพนธ์

45469764

งานนิพนธ์

Independent Study 

3

รวม (Total)

  1. หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. นักลงทุน ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
3. นักวิชาการด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
4. ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริหารและจัดการธุรกิจ

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ

1. มีคุณธรรม และจริยธรรม และเจตคติทางด้านบริหารธุรกิจ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักเสียสละต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ
2. สามารถประเมินปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมและองค์กรในระดับชาติ กลุ่มประเทศอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม

Graduate School of Commerce Burapha University
038-394900

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131