Mini Executive MBA รุ่นที่ 3 รับจำนวนจำกัด 15 ท่าน เริ่ม 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564
Mini Executive MBA เรียน 90 ชั่วโมง 14 รายวิชา พร้อมศึกษาดูงาน สอนโดยคณาจารย์ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิ


Module 1: สร้างจิตวิญญาณผู้นำนวัตกรรมจิตอาสา (Generate Global, Genious, Great spirit)
 1. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสำหรับผู้บริหาร 
 2. กลยุทธ์นวัตกรรมการตลาดเชิงพลวัต 
 3. กลยุทธ์การดำเนินการและโซ่อุปทานระดับโลกเชิงนวัตกรรม       
 4. ภาวะผู้นำเชิงบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีและความเป็นมนุษย์ในยุคเศรษฐกิจหุ่นยนต์และเรียลไทม์
Module 2: เสริมศักยภาพขีดสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพเพื่อความยั่งยืน (Strengthen Professional Competency for Sustainability) 
 1. การบัญชีการเงินและการจัดการสำหรับผู้บริหาร
 2. นวัตกรรมการจัดการการเงินในยุคดิจิทัล
 3. กลยุทธ์การบริหารผู้มีความสามารถโดดเด่นและการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
 4. การจัดการความหลากหลายและจิตวิทยาเชิงพลวัตสำหรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความยั่งยืน
Module 3: สนับสนุนสร้างเครือข่ายคุณค่าความร่วมือ (Courage and Create Value Constellation Collabolation)
 1. การวิจัยและการพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
 2. กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก
 3. ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ธุรกิจ
 4. กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ
 5. การเจรจาต่อรองและการจัดการข้อโต้แย้งสำหรับผู้บริหาร
 6. การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์แบบใกล้ชิดกับคณาจารย์ด้วยระบบการเรียนรู้แบบ Coaching
   
การสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ได้ที่ http://www.ex-mba.buu.ac.th/application.php?course=37
หรือสมัครด้วยตนเองที่ ชั้น 2 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.097-1472462 คุณ ธานี  ชาวคูเวียง
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

 

หลักฐานการสมัคร

   1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
   2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

   ในการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 90 ชั่วโมงในรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

   1. การเรียนรู้แบบ Coaching 14 รายวิชา รวม 84 ชั่วโมง
   2. เอกสารการอบรม (E-lecture)
   3. อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
   4. บริการ Internet และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการห้องสุมดและห้องค้นคว้าวิจัย
   5. ศึกษาดูงานในประเทศ 1 วัน 

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร มุ่งเน้นการสร้างผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำมีนวัตกรรมและจิตอาสา ภายใต้โครงสร้างหลักสูตรเดียวกับหลักสูตร Executive MBA ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรียนครบรายวิชาในหลักสูตรแบบ Coaching ในแต่ละวิชา เป็นเวลา 6 ชั่วโมง/วัน  รวม 84 ชั่วโมง

เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.
เริ่มเปิดเรียน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพร ศรีจำปา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชนนี เมธิโยธิน

ดร. อำนาจ สาลีนุกุล

ดร. สมชาย ชุณหรัศมิ์

ดร. ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดยิ่ง ธนทวี

ดร. ศิริญญา วิรุณราช

ดร. นพดล เดชประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ 

ดร. สุธาศิณี สุศิวะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีทัต ตรีศิริโชติ

ดร. รัญชนา รัชตะนาวิน

ดร. ชำนาญ งามมณีอุดม

ดร. อรวดี รื่นรมย์

50,000
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ และกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางการอบรมหลักสูตร Mini Executive MBA

วัน/เดือน/ปี

วิชา

อาจารย์ผู้สอน

 

 1 สิงหาคม 2564

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
(Business Economics for Executives)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร  ศรีจำปา

8 สิงหาคม 2564

กลยุทธ์นวัตกรรมการตลาดเชิงพลวัต 
(Dynamic Digital Marketing Innovation Strategy)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชนนี  เมธิโยธิน

15 สิงหาคม 2564

กลยุทธ์การดำเนินการและโซ่อุปทานระดับโลกเชิงนวัตกรรม
(Innovative Global Operations and Supply Chain Strategy)

ดร.อำนาจ  สาลีกูล

22 สิงหาคม 2564

ภาวะผู้นำเชิงบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีและความเป็นมนุษย์ในยุคเศรษฐกิจ
หุ่นยนต์และเรียลไทม์

(Integrative Leadership of Technological Innovation and Humanization in Robot
and Real-time Economy)

ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์ และคณะ

29 สิงหาคม 2564

การบัญชีการเงินและการจัดการสำหรับผู้บริหาร
(Financial and Managerial Accounting for Executives)

ดร.ศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง

5 กันยายน 2564

นวัตกรรมการจัดการการเงินในยุคดิจิทัล
(Innovative Financial Management in Digital era)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดยิ่ง ธนทวี

12 กันยายน 2564

กลยุทธ์การบริหารผู้มีความสามารถโดดเด่นและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สมัยใหม่

(Talent and Modern Human Resource Management Strategy)

ดร.ศิริญญา วิรุณราช

19 กันยายน 2564

การจัดการความหลากหลายและจิตวิทยาเชิงพลวัตสำหรับการปรับเปลี่ยนองค์กร
สู่ความยั่งยืน

(Diversity and Psychodynamics Management of Business Transformation for Sustainability)

ดร.นพดล เดชประเสริฐ

26 กันยายน 2564

การวิจัยและการพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
(Business Research and Development for Executives)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์

3 ตุลาคม 2564

กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก
(Global Business Strategy)

ดร.สุธาศิณี  สุศิวะ

10 ตุลาคม 2564

ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ธุรกิจ
(Business Intelligence and Analytics)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ตรีศิริโชติ

17 ตุลาคม 2564

กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ
(Entrepreneurial Strategy and Technological Innovation)

ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน

31 ตุลาคม 2564

การเจรจาต่อรองและการจัดการข้อโต้แย้งสำหรับผู้บริหาร
(Negotiations and Conflict Resolution for Executives)

ดร.ชำนาญ  งามมณีอุดม

 

ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2564 ดูงานภายในประเทศ

เกี่ยวกับวิทยาลัย กิจกรรม วิชาการ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131