Mini Executive MBA รุ่นที่ 3 รับจำนวนจำกัด 15 ท่าน เริ่ม 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
Mini Executive MBA เรียน 90 ชั่วโมง 14 รายวิชา พร้อมศึกษาดูงาน สอนโดยคณาจารย์ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
 1. เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ
 2. การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 
 3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์       
 4. พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
 5. การบัญชีการเงินเพื่อการตัดสินใจ
 6. การจัดการการเงิน
 7. เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการดำเนินงาน
 8. การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความยั่งยืน
 9. การวิจัยธุรกิจขั้นสูง
 10. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 11. วิสาหกิจและการลงทุนธุรกิจใหม่
 12. นวัตกรรมการเป็นผู้นำองค์กรและการเปลี่ยนแปลง
 13. การเจรจาต่อรองสำหรับผู้บริหาร
 14. การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์แบบใกล้ชิดกับคณาจารย์ด้วยระบบการเรียนรู้แบบ Coaching
   
การสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ได้ที่ http://www.ex-mba.buu.ac.th/application.php?course=37
หรือสมัครด้วยตนเองที่ ชั้น 2 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 097-1472462 คุณ ธานี
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

หลักฐานการสมัคร

   1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
   2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ค่าใช้จ่าย

ในการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 90 ชั่วโมงในรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
   1. การเรียนรู้แบบ Coaching 14 รายวิชา รวม 84 ชั่วโมง
   2. เอกสารการอบรม (E-lecture)
   3. อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
   4. บริการ Internet และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการห้องสุมดและห้องค้นคว้าวิจัย
   5. ศึกษาดูงานในประเทศ 1 วัน 

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร มุ่งเน้นการสร้างผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำมีนวัตกรรมและจิตอาสา ภายใต้โครงสร้างหลักสูตรเดียวกับหลักสูตร Executive MBA ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรียนครบรายวิชาในหลักสูตรแบบ Coaching ในแต่ละวิชา เป็นเวลา 6 ชั่วโมง/วัน  รวม 84 ชั่วโมง

เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
เริ่มเปิดเรียน วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพร ศรีจำปา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชนนี เมธิโยธิน

ดร. ศิริญญา วิรุณราช

ดร. นพดล เดชประเสริฐ

ดร. ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดยิ่ง ธนทวี

ดร. อำนาจ สาลีนุกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ 

ดร. สุธาศิณี สุศิวะ

ดร. รัญชนา รัชตะนาวิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทักษญา สง่าโยธิน

ดร. สมชาย ชุณหรัศมิ์

ดร. ชำนาญ งามมณีอุดม

ดร. อรวดี รื่นรมย์

50,000
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ และกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางการอบรมหลักสูตร Mini Executive MBA

วัน เดือน ปี

วิชา

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

พักกลางวัน

๑๒.๐๐-
๑๓.๐๐ น.

วิชา

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

อาจารย์ผู้สอน

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เศรษฐศาสตร์สําหรับธุรกิจ
(Economics for Business)

 

เศรษฐศาสตร์สําหรับธุรกิจ
(Economics for Business)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ระพีพร  ศรีจำปา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
(Strategic Marketing Management)

 

การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
(Strategic Marketing Management)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชนนี  เมธิโยธิน

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)

 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)

ดร.ศิริญญา วิรุณราช
 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ (Organizational Behavior and Organization Development)

 

พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ (Organizational Behavior and Organization Development)

ดร.นพดล  เดชประเสริฐ

 

๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

การบัญชีการเงินเพื่อการตัดสินใจ 
(Financial Accounting for Decision Making)

 

การบัญชีการเงินเพื่อการตัดสินใจ 
(Financial Accounting for Decision Making)

ดร.ศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

การจัดการการเงิน 
(Financial Management)

 

การจัดการการเงิน 
(Financial Management)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดยิ่ง ธนทวี

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการดําเนินงาน (Production Technology and Operations Management)

 

เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการดําเนินงาน (Production Technology and Operations Management)

ดร.อำนาจ  สาลีกูล

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความยั่งยืน
(Strategic Thinking and Competitive Advantage for Sustainability)

 

การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความยั่งยืน 
(Strategic Thinking and Competitive Advantage for Sustainability)

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทักษญา สง่าโยธิน

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

การวิจัยธุรกิจขั้นสูง
(Advanced Business Research)

 

การวิจัยธุรกิจขั้นสูง
(Advanced Business Research)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศInternational (Business Management)

 

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศInternational (Business Management)

ดร.สุธาสินี  สุศิวะ

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วิสาหกิจและการลงทุนธุรกิจใหม่
(Entrepreneurship and New Business Venture)

 

วิสาหกิจและการลงทุนธุรกิจใหม่ (Entrepreneurship and New Business Venture)

ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน

๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

นวัตกรรมการเป็นผู้นำองค์กรและการเปลี่ยนแปลง
(Corporate Leadership Innovation and Change)

 

นวัตกรรมการเป็นผู้นำองค์กรและการเปลี่ยนแปลง
(Corporate Leadership Innovation and Change)

ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์ และคณะ

๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

การเจรจาต่อรองและการจัดการข้อโต้แย้ง

สำหรับผู้บริหาร 
(Negotiations and Conflict Resolution for Executives)

 

การเจรจาต่อรองและการจัดการข้อโต้แย้ง

สำหรับผู้บริหาร 
(Negotiations and Conflict Resolution for Executives)

ดร.ชำนาญ  งามมณีอุดม

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

การพัฒนาบุคลิกภาพ จากภายในสู่ภายนอก สำหรับผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศ(ภาคปฏิบัติ)

 

การพัฒนาบุคลิกภาพ จากภายในสู่ภายนอก สำหรับผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศ (ภาคปฏิบัติ)

ดร.อรวดี  รื่นรมย์

 

ระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ดูงานภายในประเทศ

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131