หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก (MBA-GBM) รุ่นที่ 17
คุณสมบัติของผู้เรียน
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี จนถึงวันสมัคร หรือวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
 3.  สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามกำหนดไว้ในหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษารวมค่าใช้จ่ายของกิจกรรมและบริการดังนี้
 1. การเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต
 2. ค่าสนับสนุนโครงการศึกษาดูงาน ไม่เกิน 5,000 บาท
 3. ค่าอาหาร ชา กาแฟ ในวันที่มีการเรียนการสอน
 4. ค่าการสอนปรับพื้นฐาน ระเบียบวิจัย และอื่นๆ
 5. ค่าบริการ Internet การใช้คอมพิวเตอร์และค่าบริการห้องสมุด
 6. กิจกรรมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ
 7. Print card สำหรับพิมพ์และถ่ายเอกสาร มูลค่า 500 บาท
 8. กิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร
 9. ค่าบัตรนิสิตแรกเข้า
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
งวดที่ 1 รายงานตัว 55,000 บาท
งวดที่ 2 ตุลาคม 2563 50,000 บาท
งวดที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 50,000 บาท
งวดที่ 4 มิถุนายน 2564 40,000 บาท
งวดที่ 5 ตุลาคม 2564 40,000 บาท
235,000
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
เอกสารการสมัคร
 1. ใบสมัคร (ที่พิมพ์จากในระบบ) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (รูปถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบปริญญาบัตร หรือใบรับรองการศึกษา
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ถ้ามี)  (ประกาศเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ) คลิ๊ก
 6. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน
 7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
 8. เอกสารประกอบอื่นๆ ซึ่งระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ ของแต่ละสาขา
กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ภาคต้น ประจำปี 2562
รอบที่ 1
รับสมัครวันที่  28 ตุลาคม 2562  - 3 มกราคม 2563

การรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ สอบสัมภาษณ์ ประกาศผลสอบ รายงานตัว
ถึงวันที่ 3 ม.ค. 63 วันที่ 10 ม.ค. 63 วันที่ 19 ม.ค. 63 วันที่ 31ม.ค. 63 วันที่ 5-6 ก.พ. 63

รอบที่ 2
รับสมัครวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2563  - 24 เมษายน 2563

การรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ สอบสัมภาษณ์ ประกาศผลสอบ รายงานตัว
ถึงวันที่ 24 เม.ย. 63 วันที่ 1 พ.ค. 63 วันที่ 10 พ.ค. 63 วันที่ 19 พ.ค. 63 วันที่ 21-22 พ.ค. 63

รอบที่ 3
รับสมัครวันที่ 23 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2563

การรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ สอบสัมภาษณ์ ประกาศผลสอบ รายงานตัว
ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 63 วันที่ 12 มิ.ย. 63 วันที่ 21 มิ.ย. 63 วันที่ 23 มิ.ย. 63 วันที่ 26มิ.ย. 63
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
แผน ข วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
วิชาเลือกไม่น้อย 9 หน่วยกิต
วิชาแทนวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
งานนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
วิชาบังคับ แผน ข
45351459  การบัญชีและการเงิน Financing and Accounting  3(3-0-6)
45460459 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management 3(3-0-6)
45462759 การวิจัยธุรกิจขั้นสูง Advanced Business Research 3(3-0-6)
45550459 เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ International Economics for Business 3(3-0-6)
45550559 กลยุทธ์การตลาดระดับโลก Global Strategic Marketing 3(3-0-6)
46670959 การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง Advanced E-business Management 3(3-0-6)
วิชาเลือก แผน ข ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาธุรกิจยุโรป

46650159 การจัดการควบคุมและพัฒนาธุรกิจยุโรป Management, controland Development in European Business 3(3-0-6)
46650459 การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยุโรป E-business in European Management 3(3-0-6)
46670879 การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก Global Entrepreneurship  3(3-0-6)

กลุ่มวิชาธุรกิจเอเชียตะวันออก
46670259 การจัดการควบคุมและพัฒนาธุรกิจเอเชียตะวันออก Management, controland Development in East AsiaBusiness 3(3-0-6)
46670559 การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เอเชียตะวันออก E-business in East Asia Management 3(3-0-6)
46670879 การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก Global Entrepreneurship  3(3-0-6)
 
กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน
46654559 การจัดการควบคุมและพัฒนาธุรกิจอาเซียน Management, controland Development in ASEAN Business 3(3-0-6)
46654659 การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อาเซียน E-business in ASEAN Management 3(3-0-6)
46670879 การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก Global Entrepreneurship  3(3-0-6)
วิชาแทนวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
46560559 การประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนระดับสากล Global Public Relations and Mass Communication 3(3-0-6)
46650359 การดำเนินการทางการตลาด Marketing Implementation  3(3-0-6)
งานนิพนธ์ แผน ข 6 หน่วยกิต
46669859 งานนิพนธ์ Independent Study 6(0-0-18)
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
กลุ่มวิชาธุรกิจยุโรป
1. สามารถทำงานในสถานประกอบการในทวีปยุโรปได้ เนื่องจากได้รับการยอมรับจาก Sup De Co (ลักษณะคล้ายหอการค้าแห่งประเทศไทย) ขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์ของฝรั่งเศส
2. สามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ ที่มีหุ้นส่วนของบริษัทหรือคนในทวีปยุโรปที่มาเปิดสาขาในประเทศนั้น ๆ
3. สามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยุโรป เพราะมีความเข้าใจในด้านการติดต่อสื่อสาร สภาพเศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้ดี
4. สามารถทำธุรกิจส่วนตัวหรือรับจ้างจัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ ขององค์กรที่ติดต่อกับประเทศในยุโรป หรือประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มวิชาธุรกิจเอเชียตะวันออก
1. สามารถทำงานในสถานประกอบการในประเทศจีนได้ เพราะได้รับการยอมรับจาก Yunnan College of Business Management, China. ขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์ของจีน
2. สามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ ที่มีหุ้นส่วนของบริษัทหรือคนในประเทศเอเชียตะวันออกที่มาเปิดสาขาในประเทศนั้น ๆ
3. สามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับประเทศเอเชียตะวันออก เพราะมีความเข้าใจในด้านการติดต่อสื่อสาร สภาพเศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้ดี
4. สามารถทำธุรกิจส่วนตัวหรือรับจ้างจัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ ขององค์กรที่ติดต่อกับประเทศเอเชียตะวันออก หรือประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน
1. สามารถทำงานในสถานประกอบการในกลุ่มอาเซียนได้ เพราะได้รับการยอมรับจากกรมอาเซียนขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน
2. สามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ ที่มีหุ้นส่วนของบริษัทหรือคนในกลุ่มอาเซียนที่มาเปิดสาขาในประเทศนั้น ๆ
3. สามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาเซียน เพราะมีความเข้าใจในด้านการติดต่อสื่อสาร สภาพเศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้ดี
4. สามารถทำธุรกิจส่วนตัวหรือรับจ้างจัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ ขององค์กรที่ติดต่อกับประเทศในอาเซียนหรือประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ
1. มีคุณธรรม และจริยธรรม และเจตคติทางด้านการจัดการธุรกิจโลก มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักเสียสละต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ
2. สามารถประเมินปัญหาทางด้านการจัดการธุรกิจโลกและสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจโลกได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมและองค์กรในระดับนานาชาติกลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก และระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ติดต่อสอบถาม
1. นางสาว เอกกมล วัฒนกุล 087-7196319
2. นาย ประกร เถกิงเกียรติ 082-4944929
3. นางสาว วิภาวี ศรีวงศ์สุข 038-394900 ต่อ 113
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131