หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (Inter MBA) รุ่นที่ 22

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ การวิเคราะห์และบูรณาการด้านบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คุณสมบัติของผู้เรียน
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ BUU-Test คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Paper-based 500 หรือผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 3. ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการแนบมากับใบสมัคร
 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามกำหนดไว้ในหลักสูตร
เอกสารการสมัคร
 1. ใบสมัคร (ที่พิมพ์จากในระบบ) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (รูปถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบปริญญาบัตร หรือใบรับรองการศึกษา
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ BUU-GET, TOEFL iBT, IELTS หรือ CU-TEP ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
 6. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน
 7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
 8. เอกสารประกอบอื่นๆ ซึ่งระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ ของแต่ละสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดยิ่ง ธนทวี

ดร. ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน

ดร. ธีทัต ตรีศิริโชติ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
งวดที่ 1 วันรายงานตัว 2562 92,000 บาท
งวดที่ 2 ตุลาคม 2562 80,000 บาท
งวดที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 80,000 บาท
งวดที่ 4 มิถุนายน 2563 80,000 บาท
งวดที่ 5 ตุลาคม 2563 55,000 บาท
387,000
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ภาคต้น ประจำปี 2562

การรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ สอบสัมภาษณ์ ประกาศผลสอบ รายงานตัว
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. 62 - วันที่ 20 ก.พ. 62 1 มี.ค. 62 16 มี.ค. 62 22 มี.ค. 62 29 มี.ค. 62
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 มี.ค. 62 - วันที่ 3 เม.ย. 62 12 เม.ย. 62 27 เม.ย. 62 3 พ.ค. 62 10 พ.ค. 62
รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 เม.ย. 62 - วันที่ 29 พ.ค. 62 7 มิ.ย. 62 22 มิ.ย. 62 28 มิ.ย. 62 5 ก.ค. 62
เอกสารแสดงในวันสอบ
 1. บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ (ฉบับจริง)
 2. ปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการศึกษา (ฉบับจริง)
 3. ใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับจริง)
 4. หลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
ค่าธรรมเนียมการศึกษารวมค่าใช้จ่ายของกิจกรรมและบริการดังนี้
1. การเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต
2. ค่าหนังสือตำราเรียน เอกสารตามที่อาจารย์ผู้สอนแนะนำและมอบหมาย
3. ค่าอาหาร ชา กาแฟ ในวันที่มีการเรียนการสอน
4. ค่าการสอนปรับพื้นฐาน ระเบียบวิจัย และอื่นๆ
5. ค่าบริการ Internet การใช้คอมพิวเตอร์และค่าบริการห้องสมุด
6. กิจกรรมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ
7. Print card สำหรับพิมพ์และถ่ายเอกสาร มูลค่า 500 บาท
8. ค่าบัตรนิสิตแรกเข้า
 
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 
วิชาบังคับ  30  หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต

แผน ข
วิชาบังคับ  30  หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
งานนิพนธ์  6  หน่วยกิต
วิชาบังคับ แผน ก และ แผน ข
45150159 การจัดการการเงิน Financial Management 3(3-0-6)
45250159 การตลาดเชิงกลยุทธ์ Strategic Marketing 3(3-0-6)
45260259 การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน Strategic Thinking and Competitive Advantage 3(3-0-6)
45350159 การบัญชีบริหาร Managerial Accounting 3(3-0-6)
45450359 การผลิตและการจัดการดำเนินงาน Production and Operations Management 3(3-0-6)
45450459 เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ  Economics for Business 3(3-0-6)
45450759 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการตัดสินใจทางการจัดการ Statistical Analysis for Managerial Decision Making 3(3-0-6)
45461559 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหาร Research Methodology in Management 3(3-0-6)
45550159 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  International Business Management  3(3-0-6)
46750759 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง Human Resource Management for Leadership 3(3-0-6)
แผน ก วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
45469959 วิทยานิพนธ์ Thesis 12(0-0-36)
วิชาเลือกแผน ข ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
45460559 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ Strategic Technology Management and Innovation 3(3-0-6)
45461359 สัมมนาการจัดการ    Seminar in Management 3(2-2-5)
งานนิพนธ์ แผน ข 6 หน่วยกิต
45469759 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารธุรกิจ Selected Topics in Business Administration 6(0-0-18)
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. นักลงทุน ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
3. นักวิชาการด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
4. ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริหารและจัดการธุรกิจ

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ

แผน ก
1. มีคุณธรรม และจมีคุณธรรม และจริยธรรม และเจตคติทางด้านบริหารธุรกิจ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักเสียสละต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ
2. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและพัฒนาในด้านบริหารธุรกิจระดับชาติ และในระดับสากล
3. สามารถทำงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศอย่างมีจริยธรรม

แผน ข
1. มีคุณธรรม และจริยธรรม และเจตคติทางด้านบริหารธุรกิจ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักเสียสละต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ
2. สามารถประเมินปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมและองค์กรในระดับชาติ กลุ่มประเทศอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
1. นางสาว เอกกมล วัฒนกุล 087-7196319
2. นาย ประกร เถกิงเกียรติ 082-4944929
3. นาย นุกูล ทองมา 087-8341503
4. นางสาว วิภาวี ศรีวงศ์สุข 038-394900 ต่อ 113
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..