mini Executive MBA
mini Executive MBA เรียน 70 ชั่วโมง 14 รายวิชา
 1. การจัดการการเงิน
 2. การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์
 3. การบัญชีการเงินเพื่อการตัดสินใจ
 4. พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
 5. เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ
 6. การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความยั่งยืน
 7. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 8. เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการดำเนินงาน
 9. การวิจัยธุรกิจขั้นสูง
 10. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 11. วิสาหกิจและการลงทุนธุรกิจใหม่
 12. นวัตกรรมการเป็นผู้นำองค์กรและการเปลี่ยนแปลง
 13. การเจรจาต่อรองสำหรับผู้บริหาร
 14. การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร
การสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเองที่ ชั้น 2 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. ส่งเอกสารทาง E-Mail : gsc.burapha@gmail.com
หลักฐานการสมัคร
 1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่าย 1นิ้ว จำนวน 2 รูป
50,000
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
ค่าใช้จ่ายรวมสิ่งต่างๆ ดังนี้
 1. เอกสารการอบรม
 2. อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
 3. บริการ Internet และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการห้องสมุด
 4. ศึกษาดูงานในประเทศ 1 วัน
กำหนดการ
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม
1. นางสาว เอกกมล วัฒนกุล 087-7196319
2. นาย ประกร เถกิงเกียรติ 082-4944929
3. นาย นุกูล ทองมา 087-8341503
4. นางสาว วิภาวี ศรีวงศ์สุข 038-394900 ต่อ 113
5. นายธานี  ชาวคูเวียง 097-1472462
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..