หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) รุ่นที่ 44

มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในด้านบริหารธุรกิจ และการวิจัยทางการจัดการ และการบริหารธุรกิจให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศรวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพและสังคม

คุณสมบัติของผู้เรียน
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี จนถึงวันสมัคร หรือวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
 3.  สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามกำหนดไว้ในหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
งวดที่ 1 รายงานตัว 80,000 บาท
งวดที่ 2 ตุลาคม 2562 60,000 บาท
งวดที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 50,000 บาท
งวดที่ 4 มิถุนายน 2563 50,000 บาท
งวดที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 50,000 บาท
290,000
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
ค่าธรรมเนียมการศึกษารวมค่าใช้จ่ายของกิจกรรมและบริการดังนี้
1. การเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต
2. ค่าหนังสือตำราเรียน เอกสารตามที่อาจารย์ผู้สอนแนะนำและมอบหมาย
3. ค่าอาหารกลางวัน ชา กาแฟ ในวันที่มีการเรียนการสอน
4. ค่าการสอนปรับพื้นฐาน ระเบียบวิจัย และอื่นๆ
5. ค่าบริการ Internet การใช้คอมพิวเตอร์และค่าบริการห้องสมุด
6. ค่าศึกษาดูงาน 5,000 บาท
7. กิจกรรมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ
8. บัตร Print card สำหรับพิมพ์และถ่ายเอกสาร มูลค่า 500 บาท
9. ค่าบัตรนิสิตแรกเข้า
เอกสารการสมัคร
 1. ใบสมัคร (ที่พิมพ์จากในระบบ) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (รูปถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบปริญญาบัตร หรือใบรับรองการศึกษา
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ถ้ามี)  (ประกาศเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ) คลิ๊ก
 6. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน
 7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
 8. เอกสารประกอบอื่นๆ ซึ่งระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ ของแต่ละสาข
กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ภาคต้น ประจำปี 2562

การรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ สอบสัมภาษณ์ ประกาศผลสอบ รายงานตัว
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. 62 - วันที่ 20 ก.พ. 62 1 มี.ค. 62 16 มี.ค. 62 22 มี.ค. 62 29 มี.ค. 62
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 มี.ค. 62 - วันที่ 3 เม.ย. 62 12 เม.ย. 62 27 เม.ย. 62 3 พ.ค. 62 10 พ.ค. 62
รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 เม.ย. 62 - วันที่ 29 พ.ค. 62 7 มิ.ย. 62 22 มิ.ย. 62 28 มิ.ย. 62 5 ก.ค. 62
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
แผน ก 
วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข
วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาแทนวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
วิชาบังคับ แผน ก และ แผน ข

วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต

45150159 การจัดการการเงิน Financial Management 3(3-0-6)
45251359 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ Strategic Marketing Management 3(3-0-6)
45450259 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ Organizational Behavior and Organization Development 3(3-0-6)
45450459 เศรษฐศาสตร์สําหรับธุรกิจ  Economics for Business 3(3-0-6)
45351759 การบัญชีการเงินเพื่อการตัดสินใจ Financial Accounting for Decision Making 3(3-0-6)
45451259 การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความยั่งยืน Strategic Thinking and Competitive Advantage for Sustainability 3(3-0-6)
45451459 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management 3(3-0-6)
45462659 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการดําเนินงาน Production Technology and Operations Management 3(3-0-6)
45462759 การวิจัยธุรกิจขั้นสูง Advanced Business Research 3(3-0-6)
45550159 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Management 3(3-0-6)    

 

วิชาเลือก แผน ก และ แผน ข ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
45160159 อนุพันธ์การเงินและการจัดการความเสี่ยง Derivative and Cooperate Risk Management 3(3-0-6)
45160259 สัมมนาการจัดการการเงิน Seminar in Financial Management 3(3-0-6)
45160359 การลงทุน Investment 3(3-0-6)
45260359 กลยุทธ์การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย Advertising and Sales Promotion Strategies 3(3-0-6)
45260559 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค Consumer Behavior Analysis 3(3-0-6)
45262359 การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Social Media Marketing 3(3-0-6)
45562959 นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน Policy of Economic Development Plan of Southeast Asian Nations Group 3(3-0-6)
วิชาเแทนวิทยานิพนธ์ แผน ข ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
45350159 การบัญชีบริหาร Managerial Accounting 3(3-0-6)
45460759 การจัดการโครงการ Project Management 3(3-0-6)
วิทยานิพนธ์ แผน ก 12 หน่วยกิต
45469959 วิทยานิพนธ์ Thesis 12(0-0-36)
งานนิพนธ์ แผน ข 6 หน่วยกิต
45469859 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารธุรกิจ Selected Topics in Business Administration 6(0-0-18)
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหารสามารถพัฒนาตนเองจากเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ขององค์กรทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐให้มีความรอบรู้และความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาจากหลักสูตรไปใช้ในองค์กรเดิมในตำแหน่งที่สูงขึ้น ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น และก้าวหน้าเป็นผู้บริหารระดับสูงยิ่งขึ้นต่อไป อีกทั้งมีโอกาสในการเป็นผู้บริหารในองค์กรใหม่ต่างๆเช่น บรรษัทข้ามชาติทั้งในประเทศและในต่างประเทศ บริษัทมหาชน ตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการทั้งในการดำเนินธุรกิจในประเทศและในในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศอื่น ๆ

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ

แผน ก
1. มีคุณธรรม และจริยธรรม และเจตคติทางด้านบริหารธุรกิจ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักเสียสละต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ
2. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและพัฒนาในด้านบริหารธุรกิจระดับชาติ
3. สามารถทำงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศอย่างมีจริยธรรม

แผน ข
1. มีคุณธรรม และจริยธรรม และเจตคติทางด้านบริหารธุรกิจ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักเสียสละต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ
2. สามารถประเมินปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมและองค์กรในระดับชาติ กลุ่มประเทศอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
1. นางสาวเอกกมล วัฒนกุล 087-7196319
2. นายประกร เถกิงเกียรติ 082-4944929
3. นายนุกูล ทองมา 087-8341503
4. นางสาว วิภาวี ศรีวงศ์สุข 038-394900 ต่อ 113
5. นายธานี  ชาวคูเวียง 097-1472462

*** นิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ภายในระยะเวลา 1 ปี จะถือว่าพ้นจากการเป็นนิสิต***
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..