หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ (Ph.D. OD&HCM)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ (Ph.D. PM)

หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Ex-MBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (Inter MBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจโลก (GBM)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ (OD&HCM)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสาธารณะ (PM)
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131