หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้เรียนผู้บริหาร (Ex-MBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจโลก (GBM)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสาธารณะ (PM)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131