หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับสูง (Ex-MBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับต้น (Y-MBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้เรียนภาคปกติ (MBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจโลก (GBM)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสาธารณะ (PM)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131