วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน ค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์

"สร้างผู้นำนวัตกรรมจิตอาสามืออาชีพร่วมพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมปัญญาสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากลเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม"

พันธกิจ

1. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมความรู้ด้านการบริหารองค์กรเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
2. พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพวิชาการให้เป็นเลิศทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ภาคสังคมในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ
3. สร้างความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพในวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล
4. พัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิทยาลัยฯ ด้วยหลักธรรมาภิบาลน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระมหากษัตริย์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรมความรู้ และขีดสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล
5. สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่เสียสละซื่อสัตย์สุจริตมีนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กร ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมตลอดจนกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

 

ปณิธาน

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มุ่งพัฒนาผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมความรู้ด้านการบริหารองค์กรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร
"เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศนวัตกรรมความรู้สู่สังคมอย่างมืออาชีพ"

วัฒนธรรมองค์กร
"น้อมนำศาสตร์พระมหากษัตย์
สร้างผู้นำนวัตกรรมจิตอาสา
ร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล"

 
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131