วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปณิธาน

วิสัยทัศน์

"วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นองค์กรระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นเลิศทางคุณภาพวิชาการของภูมิภาคในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำเสียสละซื่อสัตย์สุจริต สร้างสรรค์นวัตกรรมความรู้ด้านการบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคมวิชาการระดับนานาชาติ"

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมความรู้ด้านการบริหารองค์กรเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
2. พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพวิชาการให้เป็นเลิศทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ภาคสังคมในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ
3. สร้างความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพในวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล
4. พัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิทยาลัยฯ ด้วยหลักธรรมาภิบาลน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระมหากษัตริย์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรมความรู้ และขีดสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล
5. สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่เสียสละซื่อสัตย์สุจริตมีนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กร ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมตลอดจนกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
 

ปณิธาน

"วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มุ่งพัฒนาผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมความรู้ด้านการบริหารองค์กรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131