เจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัย
บุคลากร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
รองคณบดี กลุ่มงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
นาย ไพรินทร์ ทองภาพ
รองคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
038-394900 ต่อ 128
phairint@go.buu.ac.th

งาน การจัดการคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและกิจการสัมพันธ์/วิเทศสัมพันธ์
นางสาว วัชรี กำจัดโศรก
หัวหน้างาน การจัดการคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและกิจการสัมพันธ์/วิเทศสัมพันธ์
081-7814025
watcharee@buu.ac.th

นาง ดวงกมล พานทอง
นักวิชาการศึกษา
038-394900-4 ต่อ 136
duangkamol@go.buu.ac.th

นางสาว ทมาภรณ์ วิรุณราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0632635426
tamaporn@buu.ac.th

นางสาว ศศิวิมล บุญเกาะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
038-394900 ต่อ 102
daow_gsc@hotmail.com

งานวิจัยพัฒนาและการบริการวิชาการ
นางสาว ยุพดี มณีรัตนากรณ์
หัวหน้างาน วิจัยพัฒนาและการบริการวิชาการ
038-394900 ต่อ 123
yupadee@buu.ac.th

นางสาว ทิวาวรรณ ศรีสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัย พัฒนาและบริการวิชาการ
098-394900 ต่อ 105
Tiwawan.s@buu.ac.th

นางสาว ยุดาพงศ์ คงช่วย
นักวิชาการศึกษา
087-7812635
yudapong@go.buu.ac.th

นางสาว ชาลินี ปลูกผลงาม
นักวิชาการศึกษา งานวิจัย พัฒนาและบริการวิชาการ
081-3111995
Chalineep@go.buu.ac.th

งาน การจัดการเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา
นาย ธนยศ พุฒตาล
หัวหน้างานการจัดการเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา
084-5646361
thanayosbuu@gmail.com

นาย ธานี ชาวคูเวียง
นักวิชาการศึกษา
097-1472462
tani@buu.ac.th

นาย นุกูล ทองมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
087-8341503
nu_kul_0@hotmail.com

รองคณบดี กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการบริหารทรัพยากรสู่ความยั่งยืน
ดร. ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
รองคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
038-394900
sakchaic@buu.ac.th

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
นางสาว เอกกมล วัฒนกุล
หัวหน้างาน ยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
087-7196319
ae_mba@yahoo.com

นาง โสพิชา เถกิงเกียรติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
094-1564493
sopicha@buu.ac.th

นาย สุทธินันทน์ วิรุณราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
062-1619956
sutdhinon.wiroonrath@gmail.com

นาย ประกร เถกิงเกียรติ
นักวิชาการศึกษา
082-4944929
pk_prakorn@hotmail.com

นางสาว วิภาวี ศรีวงศ์สุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
038-394900 ต่อ 113
wipawee@buu.ac.th

งาน บริหารทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรการเงิน
นางสาว ฐาวรางค์ ประเสริฐศรี
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรการเงิน
038-394900 ต่อ 119
thawarang@buu.ac.th

นางสาว ณัฐปภัสร์ พิมผม
นักวิชาการเงินและบัญชี
038-394900 ต่อ 115
Natpaphat@buu.ac.th

นางสาว วรรณนภา วัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
084-6497319
Wannapabuu@buu.ac.th

นางสาว สาวิตรี ปิติรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
038-394900 ต่อ 103
sawitree.mba@gmail.com

นางสาว สุจิตรา แท่นสัมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
082-6265644
suchittra_t@go.buu.ac.th

งาน บริหารทรัพยากรทางกายภาพ
นาย จำนง หอมเจริญ
หัวหน้างาน บริหารทรัพยากรทางกายภาพ
038-394900 ต่อ 168
jumnong@buu.ac.th

นางสาว สิตากาญจน์ วงษ์สุวรรณ
นักวิชาการพัสดุ
082-7989462
sitakarn.w@gmail.com

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131