เจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัย
บุคลากร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ทีมนวัตกรรมบริหารคุณภาพวิชาการสู่สากล
นาย ไพรินทร์ ทองภาพ
รองคณบดี นวัตกรรมบริหารคุณภาพวิชาการสู่สากล
038-394900 ต่อ 128
phairint@go.buu.ac.th

นางสาว วัชรี กำจัดโศรก
นักวิชาการศึกษา
081-7814025
watcharee@buu.ac.th

นาง ดวงกมล พานทอง
นักวิชาการศึกษา
038-394900-4 ต่อ 136
duangkamol@go.buu.ac.th

นาย ประกร เถกิงเกียรติ
นักวิชาการศึกษา
082-4944929
pk_prakorn@hotmail.com

นางสาว ชาลินี ปลูกผลงาม
นักวิชาการศึกษา
081-3111995
Chalineep@go.buu.ac.th

นาย ธานี ชาวคูเวียง
นักวิชาการศึกษา
097-1472462
tani@buu.ac.th

นาย ธนยศ พุฒตาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
084-5646361
thanayosbuu@gmail.com

นางสาว ยุพดี มณีรัตนากรณ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
038-394900 ต่อ 123
yupadee@buu.ac.th

นางสาว ทิวาวรรณ ศรีสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
038-394900 ต่อ 105
Tiwawan.s@buu.ac.th

นางสาว ทมาภรณ์ วิรุณราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0632635426
tamaporn@buu.ac.th

นางสาว ศศิวิมล บุญเกาะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
038-394900 ต่อ 102
daow_gsc@hotmail.com

ทีมนวัตกรรมบริหารองค์กรคุณธรรมสู่ความยั่งยืน
นางสาว ฐาวรางค์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
038-394900 ต่อ 119
thawarang@buu.ac.th

นางสาว วรรณนภา วัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
084-6497319
Wannapabuu@buu.ac.th

นาย จำนง หอมเจริญ
นักวิชาการพัสดุ
038-394900 ต่อ 168
jumnong@buu.ac.th

นางสาว สิตากาญจน์ วงษ์สุวรรณ
นักวิชาการพัสดุ
082-7989462
sitakarn.w@gmail.com

นาง โสพิชา เถกิงเกียรติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
094-1564493
sopicha@buu.ac.th

นาย สุทธินันทน์ วิรุณราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
062-1619956
sutdhinon.wiroonrath@gmail.com

นางสาว เอกกมล วัฒนกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
087-7196319
ae_mba@yahoo.com

นางสาว วิภาวี ศรีวงศ์สุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
038-394900 ต่อ 113
wipawee@buu.ac.th

นาย นุกูล ทองมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
087-8341503
nu_kul_0@hotmail.com

ศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์
นาย ประกร เถกิงเกียรติ
นักวิชาการศึกษา
082-4944929
pk_prakorn@hotmail.com

นาง ดวงกมล พานทอง
นักวิชาการศึกษา
038-394900-4 ต่อ 136
duangkamol@go.buu.ac.th

นาง โสพิชา เถกิงเกียรติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
094-1564493
sopicha@buu.ac.th

นาย สุทธินันทน์ วิรุณราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
062-1619956
sutdhinon.wiroonrath@gmail.com

นางสาว วรรณนภา วัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
084-6497319
Wannapabuu@buu.ac.th

นางสาว ศศิวิมล บุญเกาะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
038-394900 ต่อ 102
daow_gsc@hotmail.com

นางสาว เอกกมล วัฒนกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
087-7196319
ae_mba@yahoo.com

นาย นุกูล ทองมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
087-8341503
nu_kul_0@hotmail.com

นางสาว วิภาวี ศรีวงศ์สุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
038-394900 ต่อ 113
wipawee@buu.ac.th

ศูนย์วิจัยและบริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ
นางสาว ยุพดี มณีรัตนากรณ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
038-394900 ต่อ 123
yupadee@buu.ac.th

นางสาว ชาลินี ปลูกผลงาม
นักวิชาการศึกษา
081-3111995
Chalineep@go.buu.ac.th

นาย ธานี ชาวคูเวียง
นักวิชาการศึกษา
097-1472462
tani@buu.ac.th

นาย จำนง หอมเจริญ
นักวิชาการพัสดุ
038-394900 ต่อ 168
jumnong@buu.ac.th

นางสาว ทิวาวรรณ ศรีสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
038-394900 ต่อ 105
Tiwawan.s@buu.ac.th

นางสาว ทมาภรณ์ วิรุณราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0632635426
tamaporn@buu.ac.th

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131