อาจาย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (EX-MBA) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพร ศรีจำปา
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ และ ประธานหลักสูตร
083-0364619
rapeeporn@go.buu.ac.th

ดร. นพดล เดชประเสริฐ
อาจารย์ และเลขานุการหลักสูตร
038-394900
noppadon_dej@hotmail.com

ดร. อำนาจ สาลีนุกุล
อาจารย์
038-394900
Dr.amnad@hotmail.com

ดร. ศิริญญา วิรุณราช
อาจารย์
062-1562415
Sirinya.wiroonrath@gmail.com

อาจารย์ วิไลลักษณ์ คำลอย
อาจารย์
094-4954849
wilailukk@buu.ac.th

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ (Ph.D.OD)หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2554
ดร. ทักษญา สง่าโยธิน
ประธานหลักสูตร
080-9955459
jariyaja@yahoo.com

รองศาสตราจารย์ ดร. บรรพต วิรุณราช
อาจารย์ และคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
092-5355653
banpot.buu@gmail.com

ดร. ภัทรี ฟรีสตัด
อาจารย์
081-912-6114
noi.friestad@gmail.com

ดร. นุจรีย์ ภาคาสัตย์
ผู้ช่วยคณบดี และ เลขานุการหลักสูตร
081-4955359
nuchareep@buu.ac.th

ดร. สุรัติ สุพิชญางกูร
อาจารย์
038-394900
suratsme@gmail.com

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์(MBA-OD)หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556
ดร. ทักษญา สง่าโยธิน
ประธานหลักสูตร
080-9955459
jariyaja@yahoo.com

รองศาสตราจารย์ ดร. บรรพต วิรุณราช
อาจารย์ และคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
092-5355653
banpot.buu@gmail.com

ดร. ภัทรี ฟรีสตัด
อาจารย์
081-912-6114
noi.friestad@gmail.com

ดร. นุจรีย์ ภาคาสัตย์
ผู้ช่วยคณบดี และ เลขานุการหลักสูตร
081-4955359
nuchareep@buu.ac.th

ดร. สุรัติ สุพิชญางกูร
อาจารย์
038-394900
suratsme@gmail.com

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดยิ่ง ธนทวี
ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
089-7951697
yordying@buu.ac.th

ดร. ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน
ผู้ช่วยคณบดี และ คณะกรรมการประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
081-6851222
supasitlbs2010@gmail.com

ดร. ธีทัต ตรีศิริโชติ
อาจารย์
099-1942911
teetut@buu.ac.th

ดร. นนท์ สหายา
อาจารย์
038-394900
sahayanont@gmail.com

ดร. ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
รองคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
038-394900
sakchaic@buu.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดยิ่ง ธนทวี
ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
089-7951697
yordying@buu.ac.th

ดร. ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน
ผู้ช่วยคณบดี และ คณะกรรมการประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
081-6851222
supasitlbs2010@gmail.com

ดร. ธีทัต ตรีศิริโชติ
อาจารย์
099-1942911
teetut@buu.ac.th

ดร. นนท์ สหายา
อาจารย์
038-394900
sahayanont@gmail.com

ดร. ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
รองคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
038-394900
sakchaic@buu.ac.th

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ (Ph.D. PM) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชนนี เมธิโยธิน
ประธานหลักสูตร
085-6993699
marketingcooking66@gmail.com

ดร. รชฏ จันทร์น้อย
อาจารย์ และเลขานุการหลักสูตร
038-394900
chub.channoi2520@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ สุวรรณบล 
อาจารย์
038-394900
tangpiw63_ku57@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ 
อาจารย์
081-5767907
Sarunyalmbabuu@gmail.com

ดร. ชนิสรา แก้วสวรรค์
ผู้ช่วยคณบดี
038-3902015 ต่อ 109
chanisara@go.buu.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ (MBA-PM) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชนนี เมธิโยธิน
ประธานหลักสูตร
085-6993699
marketingcooking66@gmail.com

ดร. รชฏ จันทร์น้อย
อาจารย์ และเลขานุการหลักสูตร
038-394900
chub.channoi2520@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ สุวรรณบล 
อาจารย์
038-394900
tangpiw63_ku57@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ 
อาจารย์
081-5767907
Sarunyalmbabuu@gmail.com

ดร. ชนิสรา แก้วสวรรค์
ผู้ช่วยคณบดี
038-3902015 ต่อ 109
chanisara@go.buu.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก (MBA-GBM) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
ดร. ชำนาญ งามมณีอุดม
ประธานสาขาวิชา
038-394900
bobchamnan@gmail.com

ดร. สุธาศิณี สุศิวะ
อาจารย์
0814529936
suthasinee.s@buu.ac.th

ดร. ณภัคอร ปุณยภาภัสสร 
อาจารย์ และเลขานุการหลักสูตร
092-6955955
dr.kib_np@yahoo.com

ดร. กชพร นรมาตย์
อาจารย์
092-5635453
nava_noy@yahoo.com

อาจารย์ ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์
อาจารย์
085-1565441
sarayuth@go.buu.ac.th

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131