อาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (EX-MBA) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพร ศรีจำปา
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ และ ประธานหลักสูตร
083-0364619
rapeeporn@go.buu.ac.th

ดร. นพดล เดชประเสริฐ
อาจารย์ และเลขานุการหลักสูตร
038-394900
noppadon@buu.ac.th

ดร. อำนาจ สาลีนุกุล
อาจารย์
038-394900
a.amnart@buu.ac.th

ดร. ศิริญญา วิรุณราช
อาจารย์
062-1562415
sirinya@buu.ac.th

อาจารย์ วิไลลักษณ์ คำลอย
อาจารย์
094-4954849
wilailukk@buu.ac.th

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ (Ph.D.OD)หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2554
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทักษญา สง่าโยธิน
ประธานสาขาวิชาและประธานหลักสูตร
080-9955459
taksaya@buu.ac.th

ดร. นุจรี ภาคาสัตย์
อาจารย์ และ เลขานุการหลักสูตร
081-4955359
nuchareep@buu.ac.th

ดร. สุรัติ สุพิชญางกูร
อาจารย์
038-394900
surats@buu.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์(MBA-OD)หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทักษญา สง่าโยธิน
ประธานสาขาวิชาและประธานหลักสูตร
080-9955459
taksaya@buu.ac.th

ดร. นุจรี ภาคาสัตย์
อาจารย์ และ เลขานุการหลักสูตร
081-4955359
nuchareep@buu.ac.th

ดร. สุรัติ สุพิชญางกูร
อาจารย์
038-394900
surats@buu.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดยิ่ง ธนทวี
ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
089-7951697
yordying@buu.ac.th

ดร. ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน
รองคณบดี นวัตกรรมบริหารองค์กรคุณธรรมสู่ความยั่งยืน
081-6851222
supasit@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีทัต ตรีศิริโชติ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ
099-1942911
teetut@buu.ac.th

ดร. นนท์ สหายา
อาจารย์
038-394900
nont@buu.ac.th

ดร. ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
อาจารย์
038-394900
sakchaic@buu.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดยิ่ง ธนทวี
ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
089-7951697
yordying@buu.ac.th

ดร. ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน
รองคณบดี นวัตกรรมบริหารองค์กรคุณธรรมสู่ความยั่งยืน
081-6851222
supasit@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีทัต ตรีศิริโชติ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ
099-1942911
teetut@buu.ac.th

ดร. นนท์ สหายา
อาจารย์
038-394900
nont@buu.ac.th

ดร. ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
อาจารย์
038-394900
sakchaic@buu.ac.th

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ (Ph.D. PM) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชนนี เมธิโยธิน
ประธานหลักสูตร
085-6993699
suchonnee@buu.ac.th

ดร. รชฏ จันทร์น้อย
อาจารย์ และเลขานุการหลักสูตร
038-394900
rachata@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ 
อาจารย์
081-5767907
saranya@buu.ac.th , Sarunyalmbabuu@gmail.com

ดร. ชนิสรา แก้วสวรรค์
อาจารย์
038-3902015 ต่อ 109
chanisara@go.buu.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ (MBA-PM) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชนนี เมธิโยธิน
ประธานหลักสูตร
085-6993699
suchonnee@buu.ac.th

ดร. รชฏ จันทร์น้อย
อาจารย์ และเลขานุการหลักสูตร
038-394900
rachata@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ 
อาจารย์
081-5767907
saranya@buu.ac.th , Sarunyalmbabuu@gmail.com

ดร. ชนิสรา แก้วสวรรค์
อาจารย์
038-3902015 ต่อ 109
chanisara@go.buu.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก (MBA-GBM) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
ดร. ชำนาญ งามมณีอุดม
หัวหน้าศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์
038-394900
chamnan@buu.ac.th / bobchamnan@gmail.com

ดร. สุธาศิณี สุศิวะ
อาจารย์
0814529936
suthasinee.s@buu.ac.th

ดร. ณภัคอร ปุณยภาภัสสร 
อาจารย์ และเลขานุการหลักสูตร
092-6955955
napakaon@buu.ac.th / dr.kib_np@yahoo.com

ดร. กชพร นรมาตย์
อาจารย์
092-5635453
kodchaporn@buu.ac.th / nava_noy@yahoo.com

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131