คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพร ศรีจำปา
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ และ ประธานหลักสูตร
083-0364619
rapeeporn@go.buu.ac.th

นาย ไพรินทร์ ทองภาพ
รองคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
038-394900 ต่อ 128
phairint@go.buu.ac.th

ดร. ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
รองคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
038-394900
sakchaic@buu.ac.th

ดร. ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน
ผู้ช่วยคณบดี และ คณะกรรมการประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
081-6851222
supasit@buu.ac.th

ดร. นุจรี ภาคาสัตย์
ผู้ช่วยคณบดี และ เลขานุการหลักสูตร
081-4955359
nuchareep@buu.ac.th

ดร. ชนิสรา แก้วสวรรค์
ผู้ช่วยคณบดี
038-3902015 ต่อ 109
chanisara@go.buu.ac.th

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131