คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพร ศรีจำปา
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ และ ประธานหลักสูตร
083-0364619
rapeeporn@go.buu.ac.th

นาย ไพรินทร์ ทองภาพ
รองคณบดี นวัตกรรมบริหารคุณภาพวิชาการสู่สากล
038-394900 ต่อ 128
phairint@go.buu.ac.th

ดร. ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน
รองคณบดี นวัตกรรมบริหารองค์กรคุณธรรมสู่ความยั่งยืน
081-6851222
supasit@buu.ac.th

ดร. ชำนาญ งามมณีอุดม
หัวหน้าศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์
038-394900
chamnan@buu.ac.th / bobchamnan@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีทัต ตรีศิริโชติ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ
099-1942911
teetut@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทักษญา สง่าโยธิน
ประธานสาขาวิชาและประธานหลักสูตร
080-9955459
taksaya@buu.ac.th

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131