เกี่ยวกับวิทยาลัย
เดิมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ได้บรรจุแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๘ ของคณะศึกษาศาสตร์  การจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยบูรพา  จึงได้เสนอสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๘  ขอปรับแผนฯปี  ๒๕๓๘  จากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร  และได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาบริหารหลักสูตรนี้เรียกว่า  โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ  สำหรับผู้บริหาร  โดยในระยะเริ่มต้นให้มีการยืมเงินของมหาวิทยาลัยบูรพามาลงทุนก่อน จนกระทั่งโครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สำหรับผู้บริหารดำเนินการได้แล้ว  ได้ใช้เงินยืมคืนให้กับมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว  ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้เห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่  ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๓๘ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาโดยใช้ชื่อ “วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจและพาณิชยศาสตร์  ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและได้บริหารงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
 

ดังนั้น “หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร” จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบโครงการปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยบูรพาโดยใช้ชื่อ“วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจและพาณิชยศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ และการวิจัยทางด้านการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนในด้านบริหารธุรกิจ และการวิจัย ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทยเพื่อการรองรับการพัฒนาประเทศต่อไป  ตลอดระยะเวลาเกือบ 25 ปี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้บริหารและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2559 โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้นิสิตมีความรู้คู่คุณธรรม และความสามารถในการทำการวิจัยเชิงลึกในสาขาต่าง ๆ ทางด้านบริหารธุรกิจ ประกอบไปด้วย 4 ด้านดังนี้     1) การเงิน และ การบัญชี 2) การบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3) การตลาดและการขาย และ 4) การผลิตและบริการ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนรู้ในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อนำไปสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ให้กับองค์กร และหน่วยงานต่อไป

ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้บริหารและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2559 โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้นิสิตมีความรู้คู่คุณธรรม และความสามารถในการทำการวิจัยเชิงลึกในสาขาต่าง ๆ ทางด้านบริหารธุรกิจ ประกอบไปด้วย 4 ด้านดังนี้  1) การเงิน และ การบัญชี 2) การบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3) การตลาดและการขาย และ 4) การผลิตและบริการ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนรู้ในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อนำไปสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ให้กับองค์กร และหน่วยงานต่อไป

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร ได้ระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในด้านบริหารธุรกิจเป็นหลัก อีกทั้งได้ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร  จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ทำให้การออกแบบหลักสูตรเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านการบริหารธุรกิจที่เป็นมาตรฐานยอมรับโดยทั่วไป มีการเรียนการสอน (Coursework) และทำวิทยานิพนธ์ หรือ งานนิพนธ์ เป็นเวลา ๒ ปีทั้งนี้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ใช้งานวิจัยทั้ง บทความวิจัย และบทความวิชาการต่างๆ ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้คณาจารย์และนิสิตทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับชุมชน ซึ่งสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้เรื่องการเสียสละ และการช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนำผลงานวิจัยไปนำเสนอในการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และยังสนับสนุนให้นิสิตตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิจัยอย่างเต็มที่ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้จัดให้มีสัมมนาวิชาการเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการให้กับคณาจารย์ และนิสิตทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังได้จัดพิมพ์วารสารภาษาไทยด้านบริหารธุรกิจชื่อ “วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์” และวารสารภาษาอังกฤษชื่อ “Journal of Global Business Review” โดยตีพิมพ์วารสารละ 2 ฉบับ ต่อปี เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยอีกช่องทางหนึ่ง


 
เกี่ยวกับวิทยาลัย กิจกรรม วิชาการ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131