Count visits
จำนวนผู้เข้าชม  
Ex - MBA 23 Bangkok
หัวข้องานวิจัย

47722417

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขต กรุงเทพมหานคร

49723016

กระบวนการตัดสินใจซื้อระบบกล้องวงจรปิดในเขต กรุงเทพมหานคร

50723336

การรับรู้ภาพลักษณ์สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในทัศนะของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานคร

51720327

ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการก่อนและหลังใช้บริการของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
โรงพยาบาลศิริราช กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช

51720631

การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของร้านกาแฟ พรีเมี่ยมแฟรนไชส์ของต่างประเทศกับแฟรนไชส์ของไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร

51720723

ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของลูกค้าที่มีต่อบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) สำนักงานใหญ่

51720730

ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร

51720747

เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

51720761

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อการลดต้นทุนการผลิต ในธุรกิจเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

51720778

ศึกษากระบวนการยอมรับบริการสินเชื่อบ้านออนไลน์ กสิกรไทย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

51720785

ความสามารถในการให้บริการที่มีต่อลักษณะการให้บริการของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

51720792

ความคาดหวังของผู้ที่ต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นทรัพย์สินรอการขาย: กรณีศึกษาที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร.

51720808

กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เนตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

51721201

การรับรู้การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา กรมทางหลวง กระทรวง คมนาคม.

51721218

ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในการให้บริการของบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

51721286

การธำรงรักษาพนักงาน

51721287

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ MBA ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

51721317

การรับรู้ภาพลักษณ์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(บสก.) ของลูกค้าสำนักงานใหญ่และสำนักงานภูมิภาคทุกสำนักงาน

51721331

การประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีผลต่อ กระบวนการยอมรับของผู้บริโภคในก๊าซ NGV ในเขตกรุงเทพมหานคร

51721348

กระบวนการยอมรับสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
51721362
การศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่แตกต่างระหว่างตราสินค้าโซนี่และตราสินค้าซัมซุงผ่านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

51721379

การศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารพาณิชย์ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นธนาคารต่างชาติ ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานคร

51721386

คุณลักษณะและภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการรับรู้ คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

51721430

ปัจจัยการลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนที่ส่งผลต่อรูปแบบการออมประเภทเงินฝากประจำและการลงทุนในกองทุนรวมของผู้ลงทุนรายย่อย

51721461

ความคาดหวังและการรับรู้ คุณภาพการบริการที่สัมพันธ์ต่อภาพลักษณ์ของร้านเซ่เว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร

51721478

การยอมรับบัตรเงินสดดิจิตอลสมาร์ทเพิร์สของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

51721508

ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการด้านเงินฝากธนาคาร นครหลวงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: ธนาคารนครหลวงไทย

51721515

การยอมรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ส่งผลต่อ โอกาสที่เกิดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.).

51721522

ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้ธุรกรรมการเงินผ่านนวัตกรรม 3G ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

51721614

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการฯ โดยไม่ผ่านอินเทอร์เน็ตศึกษาเฉพาะผู้ยื่นแบบแสดงรายการ ณ สำนักงานสรรพากรในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1

51721699

สภาพปัญหาในการทำงานที่ส่งผลต่อระดับความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน กรณีศึกษา: บริษัท ไทยโพลิเมอร์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด ในจังหวัดสมุทรปราการ

51721706

องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ และคุณค่าในตราสินค้ามีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของเครื่องสำอางระดับพรีเมียม/ เคาน์เตอร์เซล

517217300

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของอู่ซ่อมรถยนต์และศูนย์บริการของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร

 
Ex - MBA 24 Bangkok
หัวข้องานวิจัย
51721959

การยอมรับของพนักงานต่อการแปรรูปองค์การเป็นบริษัทมหาชน:กรณีศึกษา บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)

51720570

การศึกษาอิทธิพลความแตกต่างของรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยพิจารณาถึงปัจจัยด้านการตลาด ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ของสินค้า
กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เดบิต

51722376

การศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการภายนอกด้านการจัดการแข่งขันกอล์ฟของ องค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร

51722048

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าบลายธ์ของ ผู้บริโภคในประเทศไทย

51721836

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สวัสดิการกับความผูกพันต่อองค์การ ของ พนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

51722710

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถุงพลาสติก ของบริษัท ซันแพค จำกัด

51721539

การยอมรับธุรกรรมออนไลน์จีเอสเอ็มอีเซอร์วิส (GSM eService) ของลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือนเอไอเอส (AIS) ในเขตกรุงเทพมหานคร
51722574 ศึกษาระดับความสำคัญในมิติด้านต่างๆต่อการลงทุนของกองทุนรวมที่มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยผ่านกองทุนรวม
ในเขตกรุงเทพมหานคร
51721744 ทัศนคติและความต้องการปัจจัยด้านสวัสดิการที่พักอาศัยของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท จงสถิต จำกัด
51722611

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าผ้าขาวม้าร้อยสีในเขต ตำบล หนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

51722314

การศึกษาเรื่องการเปิดรับสื่อและแนวโน้มการตัดสินใจทำศัลยกรรมสไตล์เกาหลีของกลุ่มวัยรุ่นไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
51722093

บทบาทของผู้ชำนาญการด้านการประกันชีวิตที่มีต่อประสิทธิภาพ ด้านการประกันชีวิตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เขตพื้นที่วิสุทธิกษัตริย์  กรุงเทพมหานคร

51722680

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัข ของผู้เลี้ยงสุนัข ในเขตกรุงเทพมหานคร

51721928

การศึกษาดัชนีตัวบ่งชี้พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่มีผลต่อ พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร

51722383 ภาพลักษณ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
51721942 คุณภาพการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาบางบอน กรุงเทพมหานคร

51721867

ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของพนักงาน สำนักงานธุรกิจขนาดกลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
51722345 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาทักษะความรู้ของพนักงานสายระบบ กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่
51721911

การศึกษากลุ่มการยอมรับความเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมการ ลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร

51721157

กลยุทธ์การสื่อสารแบบปากต่อปากกับกระบวนการตัดสินใจซื้อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ของประชากรในกรุงเทพเขตปทุมวัน
51721935 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของตราผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ อัญมณี A

51722796

ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Delivery) ของผู้บริโภคอาหารส่งตรงถึงบ้าน ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
51722062 ปัจจัยส่วนบุคคลต่อการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อ กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
51722581

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตเทศบาล เมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

51721843 ปัจจัยที่มีผลกระบวนการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮาส์ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ
51722604

กลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของตัวแทน ร้านขายยา กรณีศึกษาบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด

51721874

กลยุทธ์ส่งเสริมการขายกับ กระบวนการตัดสินใจซื้อ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

51721881

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา และ ตระหนักรู้สื่อโฆษณา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี พ.ศ.2551 กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

51722338

ความรู้ในสิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระบวนการ ตัดสินใจในการซื้อยาในร้านขายยาของประชาชน
ในเขตอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

51721898

การทดสอบประสิทธิภาพของตลาดซื้อ-ขาย ทองคำล่วงหน้า(Gold Futures) ของประเทศไทย

51721980 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
   
   
Accounting 10 Bangkok
หัวข้องานวิจัย
51720846 การตัดใจลงทุนโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ

51721560

การประเมินการควบคุมภายในตามแนว  Enterprise Risk Management (ERM) สำหรับธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ กรณีศึกษา
บริษัท บูรพา โลจิสติคส์ จำกัด

51720031

การศึกษาปัญหาและปรับปรุงการควบคุมภายในของวงจรรายได้ กรณีศึกษา บริษัท XYZ จำกัด
51720090 กรณีศึกษาต้นทุนจากการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
51720341 การจัดทำรายงานแยกตามส่วนงานสำหรับบริษัทประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศแห่งหนึ่ง
เฉพาะกลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศสำหรับรถยนต์

51721577

การปันส่วนต้นทุนเพื่อจัดทำรายงานของส่วนงานศูนย์กำไร  กรณีศึกษา บริษัท ยานยนต์ จำกัด

51720048

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนสร้างรีสอร์ท“บ้านดิน”
51720815 การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนสินค้า กรณีศึกษาบริษัท AAB จำกัด
51720114 การคำนวณต้นทุนการทำ Test Sleep ต่อครั้ง กรณีศึกษา:  โรงพยาบาลตัวอย่าง
51720693 ผล การวิเคราะห์ค่าแรงมาตรฐานสำหรับสำนักงานบัญชี
51720822 การพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิตเครื่องสำอาง  กรณีศึกษาบริษัท กขค จำกัด

51721645

การจัดทำระบบต้นทุนคุณภาพของการผลิตวงล้อมอเตอร์ไซด์  กรณีศึกษา: บริษัท ไลเกอร์ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
51720120 ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการควบคุมภายในตามแนว COSO ERM สำหรับระบบรายได้และลูกหนี้เช่าซื้อ
บริษัทกรณีศึกษา บริษัท กขค  (มหาชน)
51720062

การศึกษาและเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนการผลิตยาแบบเดิม กับแบบใหม่ กรณีศึกษา บริษัท ไอเอส ฟาร์มา จำกัด

51720716 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวงจรเงินสดกับผลการดำเนินงานขอลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ธุรกิจยานยนต์
51720167 การวางแผนกำไรของธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีศึกษา บริษัทค้าน้ำมัน จำกัด
51720372 การบริหารงบประมาณภายใต้ระบบต้นทุนกิจกรรม กรณีศึกษา:  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
51721416 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับระดับการรับรู้ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานสนับสนุน กรณีศึกษา
กรมสรรพากร สำนักงานใหญ่
51721737 การศึกษาต้นทุนการปลูกแตงกวา ในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
51721423 การจัดทำต้นทุนผลิตภัณฑ์ของธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัท เอ ที จำกัด
51721140 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำกำไร ตามเขตการขาย   กรณีศึกษา บริษัท จีเอฟ จำกัด
51721683 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำกากส่าที่เหลือจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์
กรณีศึกษา: ขององค์การสุรา   กรมกรรพสามิต กระทรวงการคลัง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
51721409 การสำรวจความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทจำกัด
51720144 การคิดต้นทุนต่อหน่วยของการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหน่วยตรวจอายุรศาสตร์ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง.
51720839 ผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายหลังการประยุกต์ใช้ร่างมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 18. เรื่อง รายได้
51720107 การศึกษาต้นทุนการให้บริการจัดทำบัญชีเพื่อกำหนดราคาค่าบริการ กรณีศึกษา สำนักงานบัญชีแห่งหนึ่ง
51720709 ระบบต้นทุนผลิตภัณฑ์ ธุรกิจหัวปั๊มพลาสติก: กรณีศึกษา บริษัท หัวปั๊มพลาสติก จำกัด
51720079 กรณีศึกษา การบริหารการจัดการเครื่องใช้ในการดำเนินงานของโรงแรม  ABC
51720137 การศึกษาอัตราส่วนทางการเงินเพื่อพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
51720877

ศึกษาและวิจัย การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต ไปยังกระบวนการผลิตของโรงงาน    กรณีศึกษา
และการนำแนวคิดระบบต้นทุนกิจกรรมและระบบต้นทุนแบบเดิม โดยใช้วิธีอัตราค่าใช้จ่ายประจำแผนกเปรียบเทียบความเหมาะสม
ที่จะนำมาใช้ ที่เกี่ยวข้องกับการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตและการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของ กรณีศึกษาบริษัท เอบีซี

51720086 การวิเคราะห์ต้นทุน เพื่อกำหนดยอดขายที่กิจการต้องการ กรณีศึกษา กิจการซื้อมาขายไปแห่งหนึ่ง
51720242 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบระหว่างการวัดผลการดำเนินงานด้วยวิธีมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจกับอัตราส่วนทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
   
Accounting 11 Bangkok
หัวข้องานวิจัย
51722758
การวิเคราะห์การลงทุนโครงการสถานบริการตรวจสภาพรถเอกชน เอกชน(ตรอ.)เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
51721782
ปัญหาจากการประยุกต์ใช้ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2552) ภาษีเงินได้
51721799
การศึกษาตัวผลักดันต้นทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าศูนย์ต้นทุนสำหรับธุรกิจผลิตสิ่งทอ
    50722230 การพัฒนารูปแบบรายงานการจำหน่ายสินค้าไปรษณีย์เพื่อการบริหาร กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
51721812

ปัญหาของผู้ทำบัญชีต่อร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

51722000
ผลกระทบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
51722475

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบการบริหารการเงินการ คลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

51722017
ปัญหาระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษา การเบิกจ่ายเงิน มณฑลทหารบกที่ 31 จังหวัดนครสวรรค์
51721829
ปัญหาจากการประยุกต์ใช้ร่างมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40(ปรับปรุง 2552) เรื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
51722772
ความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นทุนคุณภาพของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่ได้รับ ISO 9000
51722789

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการศูนย์ประชุม และนิทรรศการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

Marketing 6 Bangkok
หัวข้องานวิจัย
51721775 การพัฒนาพนักงานขายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์กับ บสก. กรณีศึกษา: บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
42925473 การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในสังคมเครือข่ายออนไลน์ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร
51722420 อิทธิพลของการรับรู้สื่อโฆษณาและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องดิจิตอลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
51722192 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Margeting Communication:IMC)
ที่มีผลต่อการตักสินใจซื้อฉลากออมสินพิเศษของผู้ใช้บริการจังหวัดสมุทรปราการ
51522727 แรงจูงใจที่ใช้อารมณ์และไม่ใช้อารมณ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (Brandname) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
51722215 อิทธิพลของการชมโฆษณามีผลต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์กระดาษไอเดียกรีน
51721973 การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์องค์กร กรณีศึกษา: บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
49720145 ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
51722468 รูปแบบการดำเนินชีวิต และทัศนคติที่มีผลต่อองค์ประกอบในการเลือกซื้อกล้องดิจิตอลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
   
   
หัวข้องานวิจัย
   
   
   
   
   
 
 
Graduate School of Commerce
169 Longhadbangsean Road Sansuk Muang Chonburi 20131
Tel : 0-3839-2018-20 Fax : 0-3839-2024
Copyright @ 2002 GSC Burapha University Thailand
Powered By IT GSC , Computer Room Floor 3 Tel : 0-3839-2018-20