หน้าแรก

 
    การลงทะเบียน
  --------------------------------
 
    วิทยาการพิเศษ
  --------------------------------
 
    ผู้ร่วมประชุมวิชาการ
  --------------------------------
 
    ผู้ร่วมจัดงาน
  --------------------------------
 
    ผู้สนันสนุน
  --------------------------------
 
    คณะกรรมการกลั่นกรอง
  --------------------------------
 
    กำหนดการ
  --------------------------------
 
    ติดต่อเรา
  --------------------------------
 
     --------------------------------  
     
    ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความ
 
      รูปแบบการพิมพ์  
      รูปแบบบทความวิจัย  
      รูปแบบบทความทางวิชาการ  
      รูปแบบการทำ Poster  
     
   ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  
     
 

โครงการ Eastern Seaboard   GSC

 
     
  Proceeding The 10th ASEAN+C+I+J    
     
     
                                           "ธุรกิจแห่งอนาคตและ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย มุ่งสู่ประเทศไทย 5.0"  
                                      งานประชุมวิชาการระดับชาติและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันนออก ครั้งที่ 7  
                               The 7th National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors (EEC)  
 
 
 
 
 
  ค่าลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงานสัมนาวิชาการฯ ดังนี้  
         ๑. สมัครเข้าร่วมฟัง (สำหรับบุคคลทั่วไป) จำนวน     ๕๐๐   บาท
         ๒. สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน (สำหรับบุคคลทั่วไป) จำนวน  ๒,๕๐๐  บาท
             ๒.๑ สมัครก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน  ๒,๐๐๐  บาท
         ๓. สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน (สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา) จำนวน  ๒,๐๐๐  บาท
             ๓.๑ สมัครก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน  ๑,๐๐๐   บาท
         ๔. ค่าธรรมเนียมระหว่างสถาบัน และส่งผลงานจำนวน ๒๐ ผลงาน  
                        จำนวน ๑๐ สถาบันๆ ละ จำนวน  ๔๐,๐๐๐  บาท
  กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  
               ตั้งแต่วันนี้ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  
 
            สามารถชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
  386-1-00442-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา และนำสำเนาใบโอนมายื่นที่วิทยาลัย เพื่อออกใบเสร็จการรับเงิน
 
 
 
  ๑. นักวิจัย , คณาจารย์ ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ในกลุ่มประเทศ ASEAN China, India, Japan
  ๒. นิสิตระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก ทั้งชาวไทย – ต่างประเทศ
  ๓. นักวิชาการ นักวิจัยอิสระ และผู้สนใจโดยทั่วไป
 
   ผู้เขียนผลงานบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือเอกสารฉบับเต็มที่จะนำเสนอ
   ในที่ประชุมจะต้อง
  ๑. ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมภายในวันที่กำหนด
  ๒. เข้าร่วมพิธีเปิดตามกำหนดการ
  ๓. นำเสนอผลงานตามกำหนดการ
   
  การประชุมทางวิชาการจะมีการเผยแพร่ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ซึ่งจะมีอยู่ในเว็บไซต์หลังจากวันประชุม
 

 

 
 
   
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
       
                       
   
         
   
 
 
 
        
        
   
   
   
   
   
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
Tel.: 038-394900 ต่อ 123, 135
ID Line : @GSC_ASEANCON   E-mail: gsc_aseancon@go.buu.ac.th 
 
        หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
             อาจารย์ไพรินทร์ ทองภาพ ( รองคณบดี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ )
                08-1593-7392, phairint@go.buu.ac.th
 
               ดร.ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน ( ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ )
                 08-1685-1222, supasitbs2010@gmail.com