วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ทำความร่วมมือเบื้องต้นกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกวางสี

        วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์  ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา และที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ผู้ชาวยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์ หัวหน้าภาควิชาตะวันออก และผู้บริหารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr.Yan shi pin คณบดี  Mr.Lin yuan hui รองคณบดี  Mr.Lu shan yong รองคณบดี  Mr.Wang tao หัวหน้าภาควิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้การทำความร่วมมือในเบื้องต้น  ทางด้านงานวิจัย  การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ด้านการจัดอบรมระยะสั้น และประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  จะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กับทางมหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศจีน   
   
 
Graduate School of Commerce
169 Longhadbangsean Road Sansuk Muang Chonburi 20131
Tel : 0-3839-2018-
20 Fax : 0-3839-2024
Copyright @ 2002 GSC Burapha University Thailand
Powered By IT GSC , Computer Room Floor 3
Tel : 0-3839-2018 #142-144