กำหนดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร รุ่นที่ 22

ห้อง..............  วัน เสาร์ - อาทิตย์   เวลา  09.00 – 16.00 น.

ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2557

วัน / เดือน / ปี

วิชา

หมายเหตุ  

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 56

 

 

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 56

การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย

 

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 56

การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย

ย้ายไป 5 ม.ค. 57

การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย

 

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 56

การจัดการการเงิน

 

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 56

การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย

ย้ายไป 23 พ.ย. 56

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 56

การจัดการการเงิน

 

วันเสาร์ 7 ธันวาคม 56

การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย

 

วันอาทิตย์ 8 ธันวาคม 56

การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย

 

วันเสาร์ 14 ธันวาคม 56

การตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์

 

วันอาทิตย์ 15 ธันวาคม 56

การตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์

 

วันเสาร์ 21 ธันวาคม 56

การตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์

 

วันอาทิตย์ 22 ธันวาคม 56

การจัดการการเงิน

 

วันเสาร์ 28 ธันวาคม 56

 

 

วันอาทิตย์ 29 ธันวาคม 56

 

 

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2557

 

 

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2557

การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย

ย้ายไป 25 ม.ค. 57

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557

การตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์

 

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557

การตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์

 

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557

การตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์

 

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557

การตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์

 

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557

การจัดการการเงิน

ย้ายไป 1 มี.ค. 57

การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย

 

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557

การจัดการการเงิน

ย้ายไป 2 มี.ค. 57

ติววิชาการจัดการการเงิน

อ.สมศิริ วัฒนะ

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย

 

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

การจัดการการเงิน

ย้ายไป 8 มี.ค. 57

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย

 

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557

การจัดการการเงิน

 

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557

 ติว การบัญชีภาษีอากร

อ.นงลักษณ์ เสมอวงษ์

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557

 ติว การจัดการการเงิน

ย้ายไป 9 มี.ค. 57

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557

สอบปลายภาค การบัญชีภาษีอากรร่วมสมัย

13.00 – 16.00 น.


 

 

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557

การจัดการการเงิน

 

วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557

การจัดการการเงิน

 

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557

การจัดการการเงิน

 

วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557

ติว การจัดการการเงิน

อ.สมศิริ วัฒนะ

วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557

หยุดวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

 

วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557

 

วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557

สอบปลายภาค   

การตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์

Take Home

วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557

สอบปลายภาค  การจัดการการเงิน

13.00 – 16.00 น.