รายชื่องานนิพนธ์นิสิตปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 8/2
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชื่องานนิพนธ์

 

1

นางสาวกรองแก้ว อนันต์อมรเลิศ

ผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

2

นายกิตติ ลัลาวัฒนานันท์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี

3

นายโกศล เลิศประเสริฐเวช

การลงทุนในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป

4

นางสาวกนิษฐวร ทัศนียะเวช

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและคุณลักษณะของบัตรเครดิตกับพฤติกรรมการเลือกใช้บัตร

5

นายกองพล โรจน์พลากร

การศึกษาความต้องการของบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดชลบุรี

6

นางสาวขวัญกมล กริตโสภณ

ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการของบริษัทเรือลุ่มแม่น้ำบางปะกง

7

นางสาวจรรยา ศิริจำรัส

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตผ้าใบยางรถยนต์ประเภทโพลีเอสเตอร์ของบริษัท MBA

8

นางสาวฉันทนา วิสุทธิแพทย์

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการตัดการด้านสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนน

 

 

บางนา-ตราด (เซ็นทรัลซิตี้)

9

นายชัชวาลย์ โฆษะปัญญาธรรม

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุของการทำงานในโรงไฟฟ้าบางปะกง

10

นายชัยวัฒน์ อุ่นอนันต์

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ของบริษัท ยูซี ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต

11

นางสาวฐิตาพร จารุตกานนท์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบำรุงดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

 

 

จังหวัดชลบุรี

12

นางสาวณภัสสร สินนะจิตร์

ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อการจ่ายค่าตอบแทนทางอ้อมของบริษัท จิเดโคะ(ประเทศไทย) จำกัด

13

นางสาวณัฐวรา ทองพันชั่ง

ปัจจัยที่มีผู้ป่วยพิจารณาในการเลือกโรงพยาบาลในเขตอ.ศรีราชา

14

นางณัฐสรัญ แซ่ลิ้ม

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้าในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

15

นางสาวดำรงศรี ศรีสำราญรุ่งเรือง

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ในจังหวัดชลบุรี

16

นายธนาคม แมนธนานนท์

คุณภาพงานบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคม

17

นายธรรมนูญ กษีรสกุล

การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน กรณีบริษัทวันคอนสตรัคชั่นจำกัด

18

นายธรรมศักดิ์ นุตเจริญกุล

ปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารของผู้บริโภคในวัยทำงานที่พักอาศัยในเขต อ.ศรีราชา

 

 

จ. ชลบุรี

19

นายนฤมล บุญศรีสวัสดิ์

หลักเกณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทผู้รับเหมางานไฟฟ้าของบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม

 

 

มาบตาพุค

20

นางสาวนันทิยา ภูยาธร

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการจากภายนอก(outsourcing) ในงานฝึกอบรมของภาคธุรกิจในเขตภาค

 

 

ตะวันออก

21

นางนัฏญ์คณิศร ศิริฤกษ์โอภาส

ความเป็นไปได้ในการลงทุนอาคารชั้นเดียวให้เช่า เพื่อการบริการเกี่ยวกับรถในเขต อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี

22

นางสาวบังอร ศรีเข็ม

การศึกษาทัศนคติของผู้ที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทริ์นซีบอร์ดระยองที่มีต่อภาพลักษณ์ รถยนต์แบรนด์

 

 

เชพโรเลต (เปรียบเทียบกับรถยนต์แบรนด์ของบริษัทญี่ปุ่น)

23

นายบุญชู บุญพา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผ้าอนามัยในเขตกรุงเทพมหานคร

24

นายบดินทร์ ละเอียด

คุณภาพการให้บริการในโรงพยาบาลเอกชน ""

25

นางสาวบุษกร พิมพ์สกุล

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสินค้าตราของผู้จัดจำหน่ายและสินค้าตราของผู้ผลิต

26

นางสาวปนัดดา ลักษณมีเศรษฐ

คุณภาพบริการที่คาดหวังของผู้รับบริการต่อศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองศรีราชา

27

นางประพิน โสภิตจิตร์

ปัจจัยซื้อซ้ำของผู้ใช้บริการสถานีริการน้ำมัน ปตท. เขตตำบลบ่อวิน อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

28

นายปรีชา ฐิติจิรัฐิติกาล

พฤติกรรมการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอก : ศึกษากรณีบริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตนิคม

 

 

อุตสาหกรรมมาบตาพุด อ. เมือง จ. ระยอง

29

นางสาวเปรมจิตร น้อยหัวหาด

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันของพนักงาน ที่พีไอ

30

นางสาวประนอม สุขสวัสดิ์

การตัดสินใจเลือก "ที่อยู่อาศัยชั่วคราว"ของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง

31

นางสาวพวงเพชร ธิติชาญกุล

การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ด ดิสก์ ไดร์ฟ ด้วยกระบวนการ

 

 

ซิกซ์ ซิกม่า กรณีศึกษาบริษัท เอส เทคโนโลยี จำกัด

32

นายไพบูลย์ อิทธิเวชชัย

ปัจจัยด้านบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมนิคมอมตะ จ. ชลบุรี

33

นายพูนศักดิ์ สายพรชัย

ทัศนคติในการใช้บริการสถาบันเทิงประเภทดิสโก้เธคของผู้บริโภคใน อ.เมือง จ. ชลบุรี

34

นายพชระ แซ่โง้ว

ปัจจัยทางด้านบริการที่มีผลต่อการเลือกผู้รับเหมางานจ้างทำของประเภทแปรรูปโลหะของโรงงาน

 

 

ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ. ชลบุรี

35

นายพงศ์ชัย เอกอัครานุสรณ์

การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์และด้านคุณภาพที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิต

 

 

(productivity) กรณีศึกษาบริษัทผู้รับเหมาทำงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายงานเครื่องกลของโรงงาน

 

 

อุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง

36

นายพิสุทธิ์ กองสุทธิผล

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการควบคุมต้นทุน การดำเนินงานโดยการใช้การวิเคราะห์ด้านทุน

 

 

กิจกรรม ABC กรณีศึกษา บริษัท UJST จำกัด

37

นางสาวพรนภา ติยารัชกุล

ปัจจัยด้านบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีในเขตอ. เมือง จ. ชลบุรี

38

นายพาวิน จันทศาศวัต

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าที่มีต่อการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการโตโยต้าจันทบุรี

39

นายมาโนช รักษาศรี

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมในการมาท่องเที่ยว

 

 

ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดระยอง

40

นางสาวยุพาศรี เกษเดช

ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ออเร้นจ์ในจังหวัดนนทบุรี

41

นายยอดชาย ลิวัฒนา

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน ภายในนิคมอุตสาหกรรม

 

 

มาบตาพุด จังหวัดระยอง(เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลและตั้งอยู่บนถนนไอ-สามเอ)

42

นางสาวระพีพรรณ สุทธิวัฒนานิติ

ทัศนคติของพนักงานต่อสภาวะการทำงาน บริษัท โปรเกรส จำกัด

43

นางสาววัชรี รัตนยง

พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี

44

นายวิชัย แสงประเสริฐ

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสับปะรดกระป๋อง บริษัท อิมพีเรียล ฟู้ด อินดัสเทรียล จำกัด

45

นางสาววีรวรรณ ไมตรี

อิทธิพลของตัวการ์ตูนต่อทัศนคติและการตัดสินใจซื้อสินค้าของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจ.ชลบุรี

46

นายวีระศักดิ์  สุคงคารัตนกุล

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรับเหมาทำความสะอาดที่พักอาศัยในเขตบางคอแหลมเขตคลองเตย

 

 

และเขตยานนาวา ของบริษัท ไบรท์ คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด

47

นายวรมันต์ หวังช่วยกลาง

การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมกับความได้เปรียบในการแข่งขัน

48

นางสาววันทนีย์ ธรรมวิเศษศรี

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวใน อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี

49

นายวรวิทย์ พันธุ์นาค

ความคิดเห็นของพนักงานต่อการประยุกต์ใช้ระบบการประเมินองค์กรแบบสมดุล (balanced scorecard)

 

 

ในอุตสาหกรรมพลาสติก

50

นางสาววนิดา อ่วมรอด

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ "บริการตนเอง"ของธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาย่อย

 

 

โรงไฟฟ้าบางปะกง

51

นางสาววันพร เกตุโกศล

สื่อทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของประชาชนในเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร

52

นางศลิษา ภิรมย์รัตน์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตวิทยาและปัจจัยทางสังคมต่อความพึงพอใจหลังการทำประกันชีวิต

 

 

ในเขต อ. เมือง จ. ระยอง

53

นายศักดิ์ศรี สวาทสุต

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการเรียนเสริมทักษะของคุมอง และพัฒนาการของนักเรียนทางด้าน

 

 

เชาว์ปัญญาและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์

54

นายศุภทรรศ สาพิมาน

กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท เอบีซี วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

55

นายสมาน กำลังงาม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้แทนจำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร

56

นางสาวสุกัลยา สุเฌอ

การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

57

นายสุทธิชัย ตันบุญยศิริเดช

การวางแผนกลยุทธ์การเจรจาต่อรองการจัดเก็บภาษีธุรกิจนอกระบบ(การให้บริการเตียงผ้าใบ) ของสำนักสรรพกร

 

 

พื้นที่ชลบุรี 2

58

นางสาวสุพัตร พระประทาน

กลยุทธ์การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดที่มีประสิทธิภาพ : กรณีบริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์  จำกัด

59

นางสาวสุรีพร ชินภาส

ปัจจัยทีมีผลต่อการเลือกใช้ท่าเรือตู้สินค้าเอกชนในท่าเรือแหลมฉบัง

60

นางสาวสุวรรณี เลิศบัวสิน

การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของผู้หญิงที่ทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ.เมือง จ. ชลบุรี

61

นายสุวิทย์ รอบคอบ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขายน้ำยางสดให้กับบริษัทผู้ผลิตยางของเกษตรกรสวนยางพารา กรณีชาวสวนยาง

 

 

ในภาคตะวันออก

62

นางสาวเสาวภา ธาดานุกูลวัฒนา

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิใจซื้อน้ำยาทาเล็บ

63

นางสาวสุภารดี บุญทวี

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์ธุรกิจต่างประเทศกรณีธนาคาร เอ จำกัด (มหาชน) สำนักงานชลบุรี

64

นายเสรี ยุทธนาวราภรณ์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานบริษัท เฟ้ลป์ส คอด์จ จำกัด โรงงานบางพลี

65

นายสุทธิชัย เอี่ยมโชติชวลิต

การศึกษาธุรกิจแฟรนไชส์ของ IT CLINIC : กรณี IT CLINICสาขาตึกคอม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

66

นายสมชาย ตั้งจินตนาการ

การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท เอ็ม จำกัด

67

นายสิทธิโชค ดีจริงตระกูล

แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทโรงงานแป้งมันชัยเจริญ จำกัด

68

นางจิดาภา พนารินทร์

การธำรงซึ่งความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน กรณี บริษัทคาเนสิทสึ พูลเล่ย์ จำกัด

69

นายสมบัติ สวัสดิผล

กลยุทธ์เพื่อเพิ่มกำไร : กรณีบริษัทโฮมคอมพิวเตอร์ดิสทริบิวชั่น จำกัด

70

นายอนุศิษฐ์ เลาหพจนารถ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงรีดเหล็กรีดร้อน ของบริษัทสยามสติปมิลล์ จำกัด (มหาชน)

71

นายอยุธ วิสุทธิแพทย์

การยอมรับของพนักงานที่มีต่อนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ กรณีโรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

 

 

แห่งประเทศไทย

72

นางสาวอรอนงค์ กาญจนประยูร

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานออกกำลังกายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

73

นายโอภาส ลอยกิติกุล

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก (1500cc) ของผู้บริโภคกรณีศึกษา

 

 

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

74

นางอัมพร สว่างวงษ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการของธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาสำนักชลบุรี

75

นายสุรวุฒิ ปวุติภัทรพงศ์

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและดำเนินงานบริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด

76

นางสาวพรทิพย์ ศรีชลวัฒนา

ทัศนคติของผู้เสียภาษีที่มีต่อการให้บริการในระบบ "การกำกับดูแลผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิด"ศึกษาประชากรในเขตอ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

77

นางสาวยุพดี หงส์สวัสดิ์

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดชลบุรี

78

นายธีระศักดิ์ พงษ์เอนก

อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อก๊อกน้ำของคนกรุงเทพฯ

79

นางสาวภูริชา เดชพิทักษ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จ. ชลบุรี