รายชื่องานนิพนธ์นิสิตปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(รุ่น7 กรุงเทพฯ)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ลำดับที่

ฃื่อ-สกุล

ชื่องานนิพนธ์

1

ธชัญญ์พัชร์ อึ้งชัยพาณิชย์

แนวทางการกำหนดกลยุทธ์การตลาดของยารักษาเบาหวานอะมาริล กรณี: บ. อเวนตีส ฟาร์มา จำกัด

2

ภัทรพงศ์  เจริญกิจจารุกร

ระดับการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

3

สมพร น้อยยาโน

กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตแปรรูปมะนาวเชิงพาณิชย์

4

สาวิตรี ถนัดค้า

ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่

5

กุลดา สัตวงศา

ความถนัดของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนนานาชาติ ในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาในเขตวัฒนา

6

เสาวนีย์ อังกิจไพบูลย์

ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด  ในเขตกรุงเทพฯ

7

อมรรัตน์ เหล่าบุญสุข

การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้บริการของธุรกิจทำความสะอาด กรณีศึกษาอาคารในเขตกรุงเทพฯ

8

วรนุช เฉิดชมจันทร์

การศึกษาระดับการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์การ บ.ประกอบธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่อสังหาริมทรัพย์

9

นงลักษณ์ สินสาฏก

ทัศนคติที่มีต่อร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ

10

ดนัย ดุลประศาสน์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการล้างรถยนต์ของผู้บริโภคเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

11

ศิริวรรณ สุระอาภรณ์

แนวโน้มการนวดแผนไทยในยุคโลกาภิวัฒน์

12

นุชรี สิวาภรณ์

ความทุ่มเทพยายามของผู้บริโภค และการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง สมุนไพรไทย ในกรุงเทพฯ

13

ธารทิพย์ อุดมดี

พฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพฯ

14

ชยพัทธ์ ถิรบุณยพัฒน์

ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่มีต่อการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ

15

พิชัย วงศ์สง่าศรี

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินล่วงหน้า ในเขตกรุงเทพฯ

16

วศินี ปริญญาธนกุล

ข้อเสนอแนะในการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเพื่อความอยู่รอด

17

กฤษกรณ์  วงศ์ใหญ่

การศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในอาคารที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ

18

เฉลิมศักดิ์ จิราพัฒนพงศ์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทำงานเป็นทีมในแผนกวิศวกรรม กรณีศึกษา : บ. อิเล็กโทรวัตต์-เอ็กโคโน่ ประเทศไทย

19

ศศิธร อยู่เสถียร

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร กรณีศึกษา บ. ไทยโพลีฟอสเฟต และเคมีภัณฑ์ จำกัด

20

รุจณา แก้วลัดดากร

ปัจจัยจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จ. สมุทรปราการ

21

ดวงใจ เลาวะยานนท์

การแสวงหาข้อมูลของผู้บริโภคต่อการประเมินตราสินค้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในเขตกรุงเทพฯ

22

กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่เลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีในกรุงเทพฯ

23

จรุณ สมที่นึก

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการแบบเก่าและแบบใหม่ของกรุงเทพฯ : กรณีศึกษาสำนักงานเขตดุสิตกับราชเทวี

24

สุนีย์ แซ่บเบ๊

ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการทำประกันชีวิต

25

สุภาณี นาศฤงคาริน

ความคาดหวังของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการลงทุนในกองทุนรวม

26

สนม เติมผล

การศึกษาการประยุกต์ใช้ตัววัดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจเลือกลงทุนใน บ.จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

27

จดล สุวรรณฤทธิ์

พฤติกรรมการซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพฯ

28

สุภาพร สงวนพันธุ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการลงทุนด้วยตนเองของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง

29

จิตปภา ยูถะสุนทร

ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางฝ่ายสินเชื่อสาขากลาง ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด

30

พิเชษฐ์ อริยเมธากุล

ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ในกรุงเทพฯ

31

จารุวรรณ มั่นพรหม

การศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ต่อการให้บริการตามแนวความคิด CRM ในเขตกรุงเทพฯ

32

พิสิฐ ดิษฐเวชชัย

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตในการหาและสมัครงาน

33

รุ่งศักดิ์ ประเทืองวงศ์

ทัศนคติต่อการเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

34

วีรชัย ดำรงวงศ์สกุล

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงสถานภาพนักธุรกิจอิสระขายตรงแบบใช้การตลาดหลายขั้นของธุรกิจแอมเวย์

35

ยงยุทธ ตั้งตรงไพโรจน์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายเดี่ยวเขตกรุงเทพฯ

36

ดวงพร ประดิษฐงาน

พฤติกรรมการใช้บริการเสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทบริการไร้เสียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

37

อนุชา ฮึงรักษา

ความคาดหวังในองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม กรณีศึกษา : กลุ่ม บ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

38

สิริวิภา บุญศิริ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตจังหวัดปทุมธานี

39

นำชัย พงศ์พีรโชค

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตอ.เมือง จ.ราชบุรี

40

สิริลักษณ์ เอสาสกุล

อิทธิพลของสถานการณ์ กับระดับความเกี่ยวพันของผู้บริโภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด ในเขตกรุงเทพฯ

41

ดุจดาว สีบุญเรือง

พฤติกรรมการเปลี่ยนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจ่ายค่าบริการรายเดือนระบบดีแทคในเขตกรุงเทพฯ

42

นิตยา ลิวาภรณ์

พฤติกรรมการซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทมันฝรั่งทอดกรอบในเขตกรุงเทพฯ

43

พชระ อาชายุทธการ

การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าของบ. ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

44

วิเชียร พิทยากร

พฤติกรรมการบริโภคนมสดพร้อมดื่ม ยูเอชที ของคนกรุงเทพฯ

45

บุญชาย ตรรกวุฒิวงศ์

ทัศนคติของประชากรที่มีต่อโครงการธนาคารประชาชนในการให้สินเชื่อของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพฯ

46

สุชาติ โรจน์ศิริพรชัย

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการทางวิชาชีพการบัญชี กรณีศึกษา บ. สำนักงานพรชัยแมเนจเมนต์ จำกัด

47

พจนา บุญศิริ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไม่ดื่มน้ำประปาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ

48

นงลักษณ์ อรรถบูรณ์วงศ์

พฤติกรรมการซื้ออาหารฟาสต์ฟูตแบบบริการส่งถึงบ้านของผู้บริโภคย่านฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ

49

วิไลวรรณ ทัศนกุล

พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการธงกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาในสำนักงานภาคนครหลวง 5

50

สมบูรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้กระบวนการขายของพนักงาน ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด ในเขตจ. ชลบุรี

51

กิตติวัตร โสมวดี

ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้ที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ

52

อนันต์ชัย รัตนากร

ความสัมพันธ์ของสื่อกับการรับรู้ข่าวสารด้านนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

53

ชนาธิป นิธิโกสินทร์

ปัจจัยในการเลือกซื้อน้ำมันพืชของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ

54

พุทธพร ต่อตระกูล

ความภักดีของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพบริการกรณีศึกษาโรงพยาบาลสนามจันทร์ จ. นครปฐม

55

รัศมี มะโนจิตต์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนให้บุตรหลานเข้าเรียนในเขตกรุงเทพฯ

56

วุฒิพร สายสมบัติ

ความคาดหวังของข้าราชการครูในเขตกรุงเทพฯต่อโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู

57

ปัทมา มโนสุนทร

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเฉพาะที่ของสุภาพสตรีในเขตกรุงเทพฯ

58

สุวารี ลัภนะฐิติ

ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ของนักลงทุนรายย่อย

59

รักศักดิ์ สิริสัมพันธ์

พฤติกรรมการทานอาหารของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขต คลองหลวง จ. ปทุมธานี

60

อรชร ตั้งวงษ์เจริญ

การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการซื้อหนังสือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ

61

สงวน อมรรักษา

พฤติกรรมการเลือกซื้อหลอดฟลูออเรสเซนต์ของคนกรุงเทพฯ

62

วิทยา ตันติเสวี

การศึกษาทัศนคติและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของพนักงาน บ. เอเชียไฟเบอร์ จำกัด

63

อัญชลี อรรถฐิตินัย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคน้ำผัก-ผลไม้ในเขตกรุงเทพฯ

64

ธีระ วิริยสกุลวงศ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอยู่อาศัยของผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ในอ. พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

65

สุวัฒน์ คมวัชระ

การศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการบริการของสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด

66

ไพโรจน์ อัตตระมงคล

ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวกรุงเทพฯ

67

ทรงศักดิ์ เพียรเพิ่มภัทร

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการซื้อสินทรัพย์รอการขาย

68

ปริญญา อภิวัฒนศร

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมในการลงทุนกองทุนรวมของผู้ลงทุนในเขตกรุงเทพฯ

69

บุญยง วงศ์สิราสวัสดิ์

ความคิดเห็นของผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีการซื้อสินค้าผ่านระบบการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

70

สุพจน์ เต็มสุขยิ่ง

การวิเคราะห์หาแนวทางการตัดสินใจเพื่อลงทุนในกองทุนเปิด

71

สุวรรณา เหล่าการกิจกุล

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรถปิ๊กอัพของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทราปราการ

72

สุทธิพงษ์ ตีรชาติ

ความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายต่อการบริการขนส่งรถใหม่ของบริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต ประเทศไทย จำกัด

73

พิไลนภา สุนทรานุสร

ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของบุคคลทั่วไป

74

พัชนี กิจกาญจนมงคล

คุณภาพการบริการ บทบาทของพนักงานบริการและพฤติกรรมการซื้อซ้ำในร้านอาหารประเภทเส้นพาสต้า ในเขตกรุงเทพฯ

75

สุภัทรา รัตนไกรวัลชัย

ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการท่าเรือขนส่งสินค้าเอกชนบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา

76

จิรุตถ์ หอมหวล

ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือสองของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ

77

ว่าที่ร้อยตรีศิริเดช วรวิบูลย์

ทัศนคติของผู้ประกอบกิจการขายส่งต่อการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง