รายชื่องานนิพนธ์นิสิตปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตรุ่นที่ 5/1
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชื่องานนิพนธ์

1

นายกนก อรุณรัศมีโสภา

แนวโน้มการบริโภคผักปลอดสารพิษของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

2

นางสาวกนกพร หลวงวังโพธิ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ของพนักงานเคอาร์พรีซิชั่น จำกัด

3

นางสาวกนกพร เจรรุจิ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ดับบลิว เอส เอ ไลน์ ประเทศไทย จำกัด

4

นางสาวกรวินท์ สุทธิดารา

พฤติกรรมการซื้อหนังสือคู่มือคอมพิวเตอร์ของคนกรุงเทพมหานคร

5

นางสาวกฤษณี บัณฑิตย์

การศึกษามาตรฐานการนำเข้าอาหารสากลกับการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ โดยวิธีชีวภาพ

6

นางกษมา ตันติวรวงศ์

การศึกษาคุณภาพการใช้บริการของสำนักงานสรรพากร เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

7

นางกัลยา ตั้งชัยสุข

การนำแนวคิดระบบการบริหารต้นทุนกิจกรรมมาพัฒนาการบริหารองค์กร กรณีศึกษาบริษัท เอฟ เอ็ม ซี เทคโนโลยี

8

นางสาวกิตติมา อัศววิเชียร

ศึกษาแนวโน้มและพฤติกรรมการใช้บริการการโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคารของบริษัทและองค์กรในเขตกรุงเทพ

 

 

มหานครและความคิดเห็นของธนาคารสมาชิกเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการให้บริการการโอนเงิน

 

 

รายย่อยข้ามธนาคาร

9

นายเกษม วชิระเจริญวงศ์

กรณีศึกษา : การพัฒนาธุรกิจเสื้อผ้าขนาดเล็กสู่ระดับมาตรฐานสากล

10

นางสาวขจี ปัทมสูต

ประเทศไทยกับโอกาสเป็นผู้นำการส่งออกอาหารของโลก

11

นางขนิษฐา ใจกล้า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ของผู้ใช้บริการในเขตบึงกุ่ม

12

นายโฆสิต รัตนพรสุข

การศึกษาภาวะสินเชื่อเคหะก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540

13

นางสาวจารุภัทร กุลชานิธิ

ความพึงพอใจในการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีต่อสมาชิกในเขตกรุงเทพมหานคร

14

นายจิรพงษ์ จิตต์บรรจง

กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว

15

นางสาวจิรวรรณ อำนาจสิริวิทย์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจรักษาโรคแผนโบราณ กรณีศึกษาร้านพรรณไพร

16

นางจิราภรณ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม

17

นางสาวจิราลักษณ์ สืบสุข

การศึกษาโมเดล ซี-สกอร์ ของอัลแมนด์สำหรับพยากรณ์ภาวะการล้มละลายของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

 

 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

18

นางสาวจุฑินา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแผนกขายบัตร โดยสารภาครัฐบาลบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน

19

นายจุฬา เบญจพงศ์

ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสารกำจัดแมลงของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร

 

 

และสหกรณ์การเกษตร สาขาคลอง 9 จ. ปทุมธานี

20

นางสาวฉัตรศิริ สุนทรพันธุ์

การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการในร้านค้าปลอดภาษีและอากร

21

นางสาวฉัตรแก้ว เกตุโกวิทย์

กลยุทธ์การจัดซื้อเพื่อลดต้นทุน บริษัทฟิกโก้อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด

22

นางสาวฉันทนา สุขโต

แนวนโยบายและการดำเนินงานในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดของยาปฏิชีวนะ Premax ของบริษัท Healthmax

23

นายเฉลิม ชาติตระกูล

กลยุทธ์เพื่อการดำเนินงานและการแข่งขันของบริษัท อีซีที เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

24

นางสาวชนัญญา มงคลกิจงาม

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน

25

นายชลอ แต่รุ่งเรือง

การขยายธุรกิจสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540

26

นางสาวชัชฏาภรณ์
ทักษิณาภินันท์ชัย

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่องานบริการด้าน Interactive Area ของศูนย์บริการฟอร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร

27

นายชัยวัฒน์ มังกรรัตน์

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเคย์ อินดัสเตรียล ประเทศไทย จำกัด

28

นายชัยวุฒิ เขมะรังสี

ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานสายธุรกิจเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มีต่อการแปรรูป

 

 

รัฐวิสาหกิจ

29

นายชัยสิทธิ์ เลิศยิ่งยศ

การพัฒนาระบบการบริหารสินค้าคงคลัง

30

นายชาญชัย นิมิตไตรทิพย์

แนวทางการปรับปรุงการบริหารงานของบริษัท ซ-แออม แพค จำกัด จากครอบครัวสู่สากล

31

พ.ต.ต. ชาญชัย ลิขิตันทะสร

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวน ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานสอบสวน (สบ.1) และ(ผสบ.2)

 

 

ในเขต บก.น.6 บช.น.

32

นายชาตรี มานะวงษ์สกุล

การพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการส่งออกเม็ดพลาสติก โพลิเอททีลีน บริษัทไทยโพลิเอททิลีน จำกัด

33

นายณรงค์ ตั้งสุจริตวิจิตร

โครงการโรงงานผลิตเครื่องไสน้ำแข็งไฟฟ้าแบบหอยโข่ง

34

นายณรงค์  อุดมเลิศ

การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตโดยการตรวจสอบและควบคุมภายในองค์การเอกชน

35

นายณัชพล พูนพัฒนา

การศึกษาความสัมพันธ์ของ EVA กับราคาหุ้นในกลุ่มสื่อสาร

36

นายณัฐวุฒิ เจตนา

ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้โทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยในเขตโทรศัพท์ภาคกลางที่ 2

37

นายทวีศักดิ์ ฤทธิรณชัย

โครงการระยะเวลาการจัดทำงบกำไรขาดทุนโดยใช้ระบบอัตโนมัติ

38

นายธงชัย เธียรธัญญกิจ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

39

นายธนรัตน์ ปู่มณี

พฤติกรรมในการเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ยารักษาอาการไอหรือยาละลายเสมหะของผู้ใช้ยาในเขตกรุงเทพฯ

40

นายธวัช อยู่ยอด

เส้นทางธุรกิจค้าปลีกไทย

41

นางธันยาพร จิตต์นุกูลศิริ

การนำระบบการบัญชีลูกหนี้ Oracle มาพัฒนาใช้กับงานภาษีขายของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

42

นางสาวธันยพร ธนชัยพรศักดิ์

การวางแผนทางการเงินของข้าราชการครูในสถาบัน ราชพัฎรัตนโกสินทร์ในเขตกรุงเทพมหานคร

43

นางสาวนรินทร รุจนสถิตย์

การศึกษาค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

44

นางสาวนวนิจ สมบัติพานิช

การศึกษาค้นคว้าพฤติกรรมการใช้บริการเสริมของผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ Digital GSM 2 Watt:

 

 

กรณีศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

45

นางสาวนันทิดา ประดับสุวรรณ

ธุรกิจ Disk drive กับการแข่งขันในโลกปัจจุบัน

46

นางนาฏยา แก้วอุทาน

ปัจจัยทีคนกรุงเทพมหานครไม่ทำประกันชีวิต

47

นางสาวนิรชรา เวชอัศดร

การศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดในอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย

48

นางสาวนุฏาวดี ตันสิทธิแพทย์

แนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลขอนแก่นหลังเข้าสู่ในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค

49

นายบุญชัย  ศรีวิจิตรปภรณ์

ความพึงพอใจของการใช้บัตรเครดิตของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

50

นายบุญเจิด โพธิ์ทองแสงอรุณ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

51

นางเบญจา  มังคละพฤกษ์

การปรับปรุงระดับมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกริก

52

นายประกอบ เปญจศิริลักษณ์

การศึกษาการลดต้นทุนทางการเงินในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ นำเข้าจากสหภาพเมียนมาร์ของ ปตท.

53

นายประเสริฐ  พุทธิสรรพสิทธิ์

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของศูนย์ธุรกิจในภูมิภาค ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน

54

นายประเสริฐ อภินัยประสิทธิ์

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพฯจำกัด มหาชน กรณีศึกษา : สาขาสำโรง สมุทรปราการ

55

นางสาวปราณี เสรีนนท์ชัย

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้บริการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ สำนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทย

56

นางสาวปรินดา อังกุราภินันท์

การศึกษาธุรกิจให้บริการคอลล์เซ็นเตอร์ของบริษัท แอ็ดวานซ์ เพจจิ้ง จำกัด

57

นางสาวปานทิพย์ บัวก้านทอง

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรและการจัดการบริหารบุคคลของ บทจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ

 

 

ภาคตะวันออก

58

นางสาวปิยะวรรณ จิรจริยาเวช

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก กรณีศึกษา นักศึกษาหญิงปริญญาโท

 

 

คณะบริหารธุรกิจ (มหาวิทยาลัยรัฐ) ในเขตกรุงเทพมหานคร

59

นายพงศกร  ชดช้อย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัด

60

นายพงศ์พันธ์ กาญจนสิงห์

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยตาอการรักษาแผลเป็นจากสิวบนใบหน้าที่คลีนิคผิวหนัง S.P. คลีนิค

61

นายพรชัย ดีไพศาลสกุล

กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทธุรกิจที่ปรึกษา

62

นางพรทิพย์ ดำรงอดิศักดิ์

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี

63

นางสาวพรทิพย์ มหันตระกูล

การศึกษาวิธีการชำระค่าไฟฟ้าของผู้ใช้บริการประเภทบ้านอยู่อาศัย การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย

64

นางสาวพรเพ็ญ มหันตระกูล

การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง

 

 

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสช.กฟน.)

65

นายพัฒนา พฤฒิวิลัย

ปัจจัยด้านการตลาดของร้านไอศกรีมที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมของนักเรียนนักศึกษาในเขตอ.เมือง

 

 

จ. นครปฐม

66

นางพิกุล เอี่ยมสะอาด

แนวทางการปรับองค์การที่เหมาะสมของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด มหาชน กรณีศึกษาเฉพาะสำนักงานใหญ่

67

นายพิสิฐ ด่านธำรงกูล

การศึกษาความเป็นไปได้ของการให้บริการเรือบรรทุกยางมะตอยเพื่อการขนส่งไปยังประเทศจีน กรณีศึกษา :

 

 

บริษัทตัวอย่างจำกัด

68

นายพีรพล พุ่มไพบูลย์

ธุรกิจการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว : จุดขายใหม่ของการท่องเที่ยวไทย

69

นายพีระ พิทยาวานิชย์

การศึกษาปัญหาธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกับการคอรัปชั่น ภาครัฐ กรณีศึกษา : เฉพาะบริษัทบูรพา

70

นางสาวเพชรี เพชรวิโรจน์ชัย

ความพึงพอใจในการให้บริการของสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร

71

นางสาวเพ็ญศรี บัณฑิตนพรัตน์

ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพครบวงจร : กรณีศึกษาศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี

72

นายไพศาล ศรีวิลาศ

การนำหลักการสายโซ่อุปทานมาใช้ในธุรกิจการผลิตเครื่องสำอาง กรณีศึกษา บริษัทไทยเฮเลีย จำกัด

73

นายไพโรจน์ จิรัตถิติกุล

ประชาชนได้หรือเสียอะไรจากการดำเนินงานขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)

74

นายมนตรี ขวัญเลิศจิตต์

การศึกษาธุรกิจเครื่องสำอาง กรณีบริษัท Fragrances & Cares (Thailand) จำกัด

75

นางสาวมนัสนันท์ วรสวาสดิ์

การสร้างรายได้เพิ่มโทรศัพท์พื้นฐาน TT&T

76

นายมโน ศรีเมฆานนท์

การเพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้างดัดแปลงในโรงงานผลิตเครื่องอุปโภคคุณภาพสูง

77

นายรักศักดิ์ เอี่ยมหิรัญ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว

 

 

ในเขตภาคตะวันออก

78

นายวรนาถ หมื่นวิชิต

แนวทางการกำกับดูแลการทำธุรกรรมหลักทรัพย์ผ่านสื่อ Online

79

นายวรพล ธีระวาส

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของตลาดขายปลีกบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจน้ำมัน

80

นางสาววรรณี เนตรขจรวงศ์

การบริหารงานจัดซื้อ กรณีศึกษาของบริษัทแอลเทคโน จำกัด

81

นางวรัญญา ตันติวรกุลชัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาล กรณีผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านบุศรินทร์

82

นายวสันต์ นฤนาทไพศาล

กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

83

นางสาววัลลี แสงทรวง

ความพึงพอใจกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

84

นางสาววิชณา กลิ่นนิโรจน์

การศึกษาเรื่องการพยากรณ์การล้มละลายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยใช้ Altmam's Z-score

 

 

Model

85

นายวิชิต พัฒนาทร

กลยุทธ์การทำธุรกิจ Digital Printing

86

นายวิฑูรย์ สุขแดง

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการพิมพ์ กรณีศึกษา : บริษัทเนติกุลการพิมพ์ 2541 จำกัด

87

นายวิทยา สุขพลาชัย

การปรับโครงสร้างองค์กรสายสินเชื่อธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน

88

นายวินัย ธัญญภูมิ

ผลกระทบของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต่อธุรกิจค้าปลีกของไทย

89

นายวินัย ประเสริฐยิ่งสุข

กรณีศึกษาเรื่องวิศวกรรมที่ปรึกษากับการกำหนดกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความยั่งยืนในธุรกิจ