Graduate School of Commerce, Burapha University
The "Unlimited Knowledge and Progressive Network" for Global Sustainability Collaboration
30 พฤศจิกายน 2562
จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7
23 พฤศจิกายน 2562
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะของเครือข่ายด้านพัฒนางานบุคลากรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
6 พฤศจิกายน 2562
การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสู่สังคม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ