Graduate School of Commerce Burapha University
The "Unlimited Knowledge and Progressive Network" for Global Sustainability Collaboration
12 ตุลาคม 2561
วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ
12 ตุลาคม 2561
ขึ้นทะเบียนครูพิเศษ อาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และอุตสาหกรรมใน eec ครั้งที่ 3
10 ตุลาคม 2561
หารือดทำโครงการแข่งขันวิ่งการกุศล  “GSC Mini Marathon 2019”