วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้กว้างไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
9 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “นักบริหารการอุตสาหกรรม ระดับต้น”
2 พฤศจิกายน 2561
ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร  ในหัวข้อ “การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน”
25 ตุลาคม 2561
เข้าพบผู้ว่าจังหวัดชลบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..