วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้กว้างไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
28 มิถุนายน 2561
ร่วมพิธีเปิดงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 22
9 มิถุนายน 2561
นิสิต Ex-MBA 41 นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรม IONIC on the beach Rally มอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน
31 พฤษภาคม 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำเครือข่าย โครงการสานพลังประชารัฐโรงเรียนประชารัฐ เพื่อความมั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชน รุ่นที่ 1”
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..