วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้ก้าวไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
27 มีนาคม 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
27 มีนาคม 2563
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ระดมกำลังฉีดยาฆ่าเชื้อ covid-19 เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส covid-19
26 มีนาคม 2563
นายมานพ แสงจำนงค์ นิสิต Ph.D. OD รุ่นที่ 6 ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Innovation, Creativity and Change อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ และ วารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต อยู่ใน TCV ฐาน 1
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131