วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้ก้าวไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
11 พฤศจิกายน 2563
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน EdPEx
10 พฤศจิกายน 2563
เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis ปีการศึกษา 2563
4 พฤศจิกายน 2563
การวางแผนองค์กรและ หลักการตลาด
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131