วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้ก้าวไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
9 มีนาคม 2562
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Program) ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้รับการรับรองจาก ABEST21 Accreditation
2 มีนาคม 2562
เจรจาแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการ
26 กุมภาพันธ์ 2562
นำเสนอโครงการย่อย ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..