วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้ก้าวไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
20 กรกฎาคม 2562
งานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10
10 กรกฎาคม 2562
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และสร้างสามัคคี GSC
7 มิถุนายน 2562
หารือแนวทางการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานของ AACSB
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..