วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้ก้าวไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
15 ธันวาคม 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สูตรสำเร็จร้องเพลงสำหรับผู้บริหาร”
30 พฤศจิกายน 2562
จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7
23 พฤศจิกายน 2562
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะของเครือข่ายด้านพัฒนางานบุคลากรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม ใบสมัคร วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131