วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้ก้าวไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
18 ธันวาคม 2563
จัดงานประชุมวิชาการแบบออนไลน์ ระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 8
9 ธันวาคม 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ ที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์เพื่อกำหนดอัตรากำลังและแผนอัตรากำลังของ สำนักงาน กสทช.
3 ธันวาคม 2563
เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17
เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าวสารบริการวิชาการและกิจกรรม วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สายตรงคณบดี วารสารตีพิมพ์ ศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131