วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้กว้างไกล เครือข่ายก้าวหน้าร่วมพัฒนาความยั่งยืนสู่สากล
8 มกราคม 2562
บรรยาย หัวข้อ เทคนิคการพัฒนาความคิดเชิงระบบ
18 ธันวาคม 2561
หารือความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ
17 ธันวาคม 2561
ให้การต้อนรับ คณะจาก chengdu polytechnic university
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131..