แผนที่ MBA | ศูนย์ประสาน งานระยอง / นนทบุรี / สระบุรี / กรุงเทพฯ
 
                             อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
                            อัตลักษณ์ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
                            เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
: บัณฑิตรักสุขภาพ
: บัณฑิตรักสุขภาพและเป็นผู้มีความเสียสละ
: เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ทางทะเลของประชาคมอาเซียน

     รับสมัครนิสิตปริญญาโท ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

     รับสมัครนิสิตปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘

          • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๔๐ 
          • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ นานาชาติ รุ่นที่ ๑๕ 
          • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้เรียนภาคปกติ รุ่นที่ ๑๔ 
          • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจโลก กลุ่มผู้เรียนภาคปกติ รุ่นที่ ๗ 
          • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ ๕ 
          • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๓๒
          • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๓๒ วิทยาเขตจันทบุรี    Download click
          • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๓๒ วิทยาเขตสระแก้ว  
     รับสมัครหลักสูตรปริญญาเอก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
     รับสมัครหลักสูตรปริญญาเอก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

          • Ph.D สาขาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่  

     หลักสูตร Pocket และ Mini MBA

 
 
 
  • Thai
  • English
  • Lao
  • Chiness
Thai
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต
มหาบัณฑิต วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

ณ หอประชุมธำรง บัวศรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
มอบวุฒิบัตร Pocket MBA รุ่นที่ ๒๘
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ราตรีเหลืองฟ้าขอแสดงความยินดีแด่
ดุษฎีบัณฑิต ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
    รางวัลแด่ นิสิตที่ทำคุณประโยชน์ให้กับคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ ๖ มีนาคมพศ.๒๕๕๘

ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
แข่งขันตอบปัญหาธุรกิจอาเซียน ชิงทุนการศึกษาดูงานกลุ่มประเทศอาเซียน
วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ณ ชั้น ๘ ห้อง Auditorium
ชั้น ๘ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
การศึกษาระดับปริญญาเอกกับ
การพัฒนาประเทศ
วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์
นิสิตหลักสูตร Ph.D, MBA สาขาพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ และ
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)
วันที่ ๒๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ สปป.ลาว
ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต
ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่วิทยาลัยฯ
และสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
โดนมีกำหนดการทำบุญทั้งหมด ๗ ครั้ง
พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์
นิสิEx-MBA รุ่นที่ ๓๙/๒
นิสิต Y-MBA รุ่นที่ ๓๑
บางแสน วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตสระแก้ว
สาขาการจัดการธุรกิจโลก รุ่นที่ ๔
สาขาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ ๒๓
วันที่ ๓๑ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมชลจันทร์
เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้บริหารศูนย์กลาง
สหพันธ์แม่หญิงลาว
เยี่ยมเยือนวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
กรมทหารราบที่ ๒๑
มอบเข็มเครื่องแบบเต็มยศทหารเสือ
นวมินทราชินี
ให้ ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
ณ กรมทหารราบที่ ๒๑
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ
Chungnam National University
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
    รับน้องส่งพี่ Y-MBA'๕๘
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘  

ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ให้ความรู้ด้านการจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ
วันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
อบรม การวางแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
เพื่ออนาคตสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาววันที่ ๙-๑๒ ม.ค.๒๕๕๘
ณ ศูนย์ฝึกอบรม กระทรวงแผนการ
และการลงทุน นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
รู้เขารู้เรา มุ่งสู่ประชาคม ASEAN
วันที่ ๓๑ ธ.ค.๕๗ – ๓ ม.ค.๕๘
ณ ประเทศกัมพูชา
ความร่วมมือทางวิชาการ
กับ
สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ความเข้มแข็งของเราชาว GSC นนทบุรี
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี
ต้อนรับคณะดูงานจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเชีย
วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเข้มแข็งของเราชาว GSC บางแสน
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน ชลบุรี
มอบวุฒิบัตร Mini MBA
การจัดการธุรกิจอาเซียน รุ่นที่ ๓
และ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
วันเสาร์ที่  13 ธันวาคม 2557 
ณ โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน ชลบุรี
สร้างอนาคตการเป็นผู้ประกอบการ
ด้วยตัวคุณเอง
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม Auditorium
ชั้น ๘ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา
ศึกษาดูงาน มุ่งสู่อาเซียน
วันที่ ๙-๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ สปป.ลาว
เราชาววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
น้อมถวายพระพร
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ส่งเสริมความรู้การเปิด
การค้าเสรี สู่ชาวจังหวัดสระแก้ว
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
การแข่งขันแรลลี่การกุศล
"
GSC แรลลี่แบ่งบุญ ๙ วัด"
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
สัมมนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
ในเขตชายฝั่งตะวันออก ครั้งที่ ๓
วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ความเข้มแข็งของเราชาว GSC กรุงเทพฯ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ส่งออก MBA สู่ต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช  
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เป็นประธาน
กล่าวเปิดงานแถลงข่าวโครงการ 
 “ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพธุรกิจแปรรูปนม ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต  วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร ร่วมกับ
ดร.สาวิตรี บิณฑสันต์  และคณาจารย์ ได้มีความร่วมมือในโครงการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน พื้นที่จังหวัดระยอง
 
มอบจักรยานให้กับสถานีตำรวจภูธรแสนสุข
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
เผยแพร่ความรู้ AEC สู่การไฟฟ้า
ณ พัทยาชู้ทติ้ง พาร์ค
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
เป็นประธานเปิดงานพบปะศิษย์เก่า
และบรรยายพิเศษ
"ความก้าวหน้าของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต  วิรุณราช
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
เป็นประธานเปิดงาน อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
ผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากรวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
แถลงข่าว การแข่งขันแรลลี่การกุศล
"GSC แรลลี่แบ่งบุญ ๙ วัด"
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ร่วมสืบสาน ประเพณีของไทย
สืบสาน และบำรุง พระพุทธศาสนา
อย่างยั่งยืน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ วัดหนองรี อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ส่งเสริมนิสิตเผยแพร่
งานวิจัยสู่เวทีโลก
วันที่ ๒๒-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
School of Management,RMIT University
เครือออสเตรเลีย
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เสริมสร้างมุมมองทางธุรกิจในยุโรป
วันที่ 17-23 ตุลาคม 2557
โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรอบรมระยะสั้น
Mini MBA สู่อาเซียนรุ่นที่ 3
ณ สหภาพเมียนมาร์
เพื่อศึกษาด้านการค้า ธุรกิจระหว่างประเทศ
และด้านประเพณี วัฒนธรรม
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ส่งเสริมการเรียน
ทั้งในและต่างประเทศ
วันที่ ๒๑-๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ASAHI BEER FACTORY SUITA OSAKA
ประเทศญี่ปุ่น
สานสายใย ชาว GSC วิทยาเขตสระแก้ว
วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเข้มแข็งของเราชาว GSC ระยอง
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
ความภาคภูมิของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 17 ตุลาคม 2557

ณ ห้อง KCC ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา
   "เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย"
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ ภัตตาคารสวนกุหลาบ จ.กรุงเทพฯ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ บุกวิชาการ 
ร่วมมือทางวิชาการอย่างไม่หยุดยั้ง
ทั้งต่างประเทศและในประเทศ
วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ณ ภาควิชาสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ นิสิต Ph.D.PM
วันที่ ๔-๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์
อ.แม่สอด จ.ตาก
รางวัล "บุคคลคุณธรรม" ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก
ความภาคภูมิ และเกียรติคุณ
ของชาววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
มอบของที่ระลึกการเกษียณอายุ
วันที่ 23 กันยายน 2557
ณ สถานีตำรวจภูธรแสนสุข

 
The National And International Conference
On Business Management And
Innovation 2014

วันที่ 20-21 กันยายน 2557
ณ โรงแรมเซ็นธารา
แอนด์คอนเวอร์ชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงิน
และการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ
วันที่ 18 กันยายน 2557
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
แข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๕ กันยายน 
ณ สนามกอล์ฟบางพระ ศรีราชา
พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์
นิสิตหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ

สำหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๓๐
กลุ่มผู้เรียนภาคปกติ รุ่นที่ ๑๔
สาขาการจัดการธุรกิจโลก รุ่นที่ ๔ ภาคปกติ
วันที่ ๖-๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ศูนย์ปฏิบัติงานโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์
นิสิตหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สำหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้เรียนภาคปกติ รุ่นที่ ๑๔
สาขาการจัดการธุรกิจโลก รุ่นที่ ๔ ภาคปกติ
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การส่งเสริมการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
ของชุมชนในพื้นที่พิเศษ
ในวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ ห้องเยาวมาลย์ ๑ ชั้น ๗ โรงแรม ชากังราว ริเวอร์วิว 
จังหวัดกำแพงเพชร
ประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องการปกป้อง
มรดกทางวัฒนธรรม
วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๓  โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์
รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย
พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์
วันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ศูนย์ปฏิบัติงานโรงแรมเทา-ทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา
สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงิน
และการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ
วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อบรมหลักสูตร Mini MBA สู่อาเซียน รุ่นที่
วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557
ณ ห้อง 703 อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และการนำเสนอ
นที่ ๒๗-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ โรงแรมแกรนด์โซเล่ย์ พัทยา ชลบุรี
นิสิตปริญญาเอก วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
นำเสนอผลงานทางวิชาการ ๓ สถาบัน
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Dinner Talk "ทำไมต้อง MBA "
วันที่ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ โรงแรมอินโดจีน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ทอดผ้าป่า
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ วัดลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค  

จังหวัดกาญจนบุรี
สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ  ครั้ง 6
วันที่ 28 มิถุนายน 2557 
ณ  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา
สริมสร้างประสบการณ์จากนอกห้องเรียน
วันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๕๗
ณ สิงคโปร์
คุณวิทยา คุณปลื้ม ให้การสนับสนุนกีฬา
ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๗
ณ เมเจอร์โบว์ ห้างบิ๊กซีชลบุรี
     ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗

ณ วิทยาลัยพาณิชยสาสตร์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
และโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ จัดอบรมหัวข้อ
" การสอนงานเพื่อผลงานเป็นเลิศ "
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องเรียน ๔๐๒ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
บูรพาปริทัศน์ได้รับการประกาศให้เป็น
๑ใน ๑๐ วารสาร
ที่มีค่าThai Journal Impact Factors สูง
สัมมนาแนวทางแก้ และฟ้องคดีอาญา
ในสถาบันการศึกษา
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
สัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
ในการเป็นผู้นำทางวิชาการ
วันที่ ๗-๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว ชาว GSC
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้
การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ
วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุมชั้น 8
อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ จัดประชุมสัมมนา
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
ณ ห้อง ๔๐๒ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์
นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก

สาขาการพัฒนาองค์การและ
การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ ๖

วันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว ชาว GSC
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้ง
นนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
ณ ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งนนทบุรี
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว ชาว GSC
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งระยอง
ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งระยอง
ทอดผ้าป่าเครื่องดับเพลิง
ณ วัดกระทุ่มแพ้ว จ.ปราจีนบุรี
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
สานสายใย
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว ชาว GSC
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
ประจำปี ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
  พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์ 
วันที่ ๑๙-๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ศูนย์ปฏิบัติงานโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีใหม่ไทย รดน้ำขอพร
จากท่านคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
บูรพา
ความภูมิใจ แห่งวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คุณวัชรา  ชำนาญวงษ์ 
นิสิตนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ ๑๕/๒
ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งนนทบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดอบรม Pocket MBA
วันที่ 30 มีนาคม 2557
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
การปรับคนในองค์กรยุคการเปลี่ยนแปลง
วันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
ณ ห้อง ๖๐๑ ชั้น ๖ 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
งานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สาขาการบริหารการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารมวลชน
วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช นำคณะผู้บริหาร
คณาจารย์เข้าคารวะอธิการบดีใหม่นิด้า
รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
 
ต้อนรับคณะดูงาน
จากวิทยาลัยแสงสวรรค์
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ห้อง ๖๐๑
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
งานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี ๒๕๕๕
ซ้อมรับปริญญาบัตร
วันที่ ๑๑-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
งานแสดงความยินดีแด่บุคลากร
วันที่ 12 มีนาคม 2557  
ณ  โรงแรมเทา-ทอง  มหาวิทยาลัยบูรพา
 ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
จัดงานบรรยายพิเศษเรื่อง
แนวทางแก้ไขหนี้สินในชั้นศาลล้มละลาย
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗
พบปะศิษย์เก่านิสิตปัจจุบัน และแสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิต 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
โบว์ลิ่งการกุศล
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
ณ สนามเมเจอร์โบว์ลิ่ง บิ๊กซี  ชลบุรี
  พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และศึกษาดูงาน
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ ๓
วันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
ณ  โรงแรม สุโขทัย เทรเซอร์ รีสอร์ท
แอนด์ สปา
ความภาคภูมิใจ ชาววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วันที่ ๖  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
ณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
Appalachian State University
เดินทางมาศึกษาดูงานและ
ทำความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  จัดกิจกรรม
"เสริมพลัง เสริมบุญ"
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
ณ วัดเก่าโบราณ อ.เมือง จ.ชลบุรี
นิสิตปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ ๒
( Ph.D PM ๒)
มอบเงินสนับสนุนโครงการ
๑ พันวันเกิด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ นิสิตใหม่ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕
วันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
การแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล 
“ สานสัมพันธ์ พัฒนาสถาบันและสังคม”
๑๙ มกราคม ๒๕๕๗
ณ บลูโอรึธึม แอนด์ โบว์ล สาขา
เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย
จ.นนทบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สอดแทรกในประเพณี ปัจฉิมนิเทศของมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เสริมทักษะความรู้
แก่บุคลากร และนิสิต อย่างต่อเนื่อง
วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพ
ปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์ รุ่นที่ ๒๘ วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตสระแก้ว
วันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ร่วมแข่งขัน
กีฬาบุคลากรภายใน
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
แสดงความยินดี แด่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์  จักรไพวงศ์
วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ ม.ขอนแก่น และ ม.มหาสารคาม
เสริมสร้างความรู้ในการทำธุรกิจสู่ตลาดอาเซียน
วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
งานรับน้องส่งพี่ PR
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ณ ห้องอาหารชั้น ๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ต่อยอดการศึกษาดูงานสู่การเรียนรู้
นิสิตภาคปกติ
GSC
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
โบว์ลิ่ง...กลิ้งรักสู่อาเซียน
วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ สนามยูโฟว์ โบว์ลิ่ง ห้างแหลมทอง บางแสน
คุณณัฐพล อมตวณิช นิสิต Ph.D PM รุ่นที่ ๒
บริจาคเงินผ่านโครงการ ๑ พันวันเกิด
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช
คณบดีเป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
นิสิต Ph.D OD รุ่นที่ ๕ บริจาคเงิน
ผ่านโครงการ ๑ พันวันเกิด
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช
คณบดีเป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
บริการวิชาการแก่สังคม
ณ วิทยาเขตสระแก้ว
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ผศ.ดร.บรรพต  วิรุณราช 
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มอบหมายให้อาจารย์กชพร  นรมาตย์ 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
และการตลาด  เป็นประธานเปิดงาน
“โบว์ลิ่งกลิ้งรัก สู่บ้านพักคนไร้ที่พึ่ง”
ซึ่งจัดโดยนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร  รุ่นที่ 26 
สระบุรี (Y-MBA)
ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร
และนิสิตปริญญาเอกสาขาการพัฒนาองค์การ
และสมรรถนะของมนุษย์ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยซันยา จัดประชุมวิชาการ
ในหัวข้อประเด็นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์กร
บรรยายให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร
Pocket MBA รุ่นที่ ๒๖
พร้อมให้เกียรติเป็นประธานในการ
มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรม
วันอาทิตย์ที่  ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๖
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
จัดการศึกษาดูงานให้กับ
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น Pocket MBA
รุ่นที่ ๒๖   ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด
นำนักธุรกิจ sme จ.ชลบุรี
ศึกษาการลงทุน ณ สปป.ลาว
ระหว่างวันที่ ๑๗ -๑๙ ตุลาคม 2556
ผศ. ดร.บรรพต วิรุณราช
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ในฐานนะ ประธานกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.)
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี แด่
กำนันเกษม อินทรโชติ
กำนันตำบลบ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี
Welcome drink นิสิตใหม่ MBA รุ่นที่ 28
วิทยาเขตจันทบุรี
วันที่ 12 ตุลาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  นิสิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาบัญชีบริหาร รุ่นที่ 21
มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท
ผ่านโครงการ 1 พันวันเกิด
ภาพข่าว
“วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
มอบงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนเขาไผ่
และชุมชนมาบชลูด”
ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนต่างประเทศ
วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ต้อนรับผู้บริหารสำนักงานตำรวจภูธร ภาค ๑
วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น ๘
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ก้าวอย่างไม่หยุดยั้ง กับคณบดีสมัยที่ 2
วันที่ 25 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2556
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้าง
วิสัยทัศน์
วันพุธที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
และบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ทอดผ้าวัดสาลี จ.สุพรรณบุรี
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖
ผศ.ดร.บรรรพต  วิรุณราช 
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
มอบโล่ห์ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี ๒๕๕๖
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  ม.บูรพา 
มอบงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนเขาไผ่ และชุมชนมาบชลูด
นำร่องสู่การเป็น Business Unit
ผศ. ดร.บรรพต วิรุณราช
มอบภาพถ่ายที่ระลึกแก่ ดร.สาธิต ปิติวรา
นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  จัดกิจกรรม
"เสริมพลัง เสริมบุญ"
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖
ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช
ได้มอบหมายให้คุณอำนาจ พุฒตาล
หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์
นำพนักงานร่วมทำบุญในครั้งนี้
งานแถลงข่าวโครงการ โบว์ลิ่งการกุศล
ณ ห้องสุขอนันตธรรม ๒
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖
ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มอบหมายอาจารย์ชนิสรา แก้วสวรรค์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมงาน
"บูรพา มหาสังฆทาน ครั้งที่ ๑๑"
ณ อาคารปฏิบัติธรรม ๑๐ ปี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
บรรยายพิเศษหัวข้อ
"กลยุทธ์สู่ความสำเร็จการค้าทองคำ"
เพื่อตอบรับกระแสการลงทุน
ในทองคำซึ่งกำลังได้รับความสนใจ
จากนักลงทุน
ขอแสดงความยินดี
แด่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖
ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ
งานสัมมนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม
ในเขตชายฝั่งตะวันออก ครั้งที่ ๒
(The 2nd Conference in Eastern
Seaboard Industrial Estate)
ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
 นิสิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๒๕
จัดกิจกรรมรับน้องรุ่นที่ ๒๗
และส่งพี่รุ่นที่ ๒๒  โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
เป็นประธานในพิธี
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์
นิสิตหลักสูตร Ph.D. รุ่นที่ ๕
และ DBA. รุ่นที่ ๔
วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาองค์การและการจัดการ
สมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ ๕ และหลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๔
ศึกษาดูงาน บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
จำกัด (มหาชน)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
 นิสิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับต้น
รุ่นที่ ๒๓ , ๒๔  สระบุรี
จัดกิจกรรมรับน้องรุ่นที่ ๒๖
และส่งพี่รุ่นที่ ๒๐,๒๑
โดยคณบดีได้มอบหมายให้
อาจารย์ชนิสรา แก้วสวรรค์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
เป็นประธานในพิธี
อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
ณ โรงแรมแกรนด์โซเล่
พัทยา จังหวัดชลบุรี
นิสิต Ph.D PM ๒ จัดกิจกรรมกอล์ฟ
การกุศล เพื่อนำรายได้มอบโครงการ
1 พันวันเกิดเพื่อสมทบทุน
สร้างอาคารศูนย์การเรียน
รู้การเงินและการลงทุนธุรกิจ
ระหว่างประเทศ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
พิธีเปิดตัวบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ
ที.เอ็ม.ซี.-ลาวประกอบและผลิต
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
จำกัด ณ นครหลวงเวียงจันทร์
เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.56
โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มมูลค่าธุรกิจของประชาชน
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
ณ โรงแรมเทา – ทอง
โครงการนำร่องการให้บริการ กฟภ. 
จังหวัดเชียงใหม่ แก่ประชาชน
วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
โครงการนำร่องการให้บริการ กฟภ. 
จังหวัดอุบลราชธานี แก่ประชาชน
วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖  
ณ โครงการอุบลสแควร์
จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งแรกของประเทศไทย กับการให้บริการ
กฟภ. จังหวัดชลบุรี แก่ประชาชน
วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ณ ห้าง Victory ชลบุรี
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ ๒
ศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว
วันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
พิธีปฐมนิเทศนิสิตปริญญาเอก
สาขาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ ๒
วันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ณ สปป.ลาว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
ทอดผ้าป่าสามัคคี
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ วัดกระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
 
พัฒนาสินค้าไทยสู่ตลาดอาเซียน
วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
ณ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
พิธีปฐมนิเทศ มอบตัวเป็นศิษย์ นิสิตปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร
กลุ่มผู้เรียนภาคปกติ รุ่นที่ ๑๒
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ ชั้น ๗ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
พิธีปฐมนิเทศ มอบตัวเป็นศิษย์
นิสิต Ex-MBA รุ่นที่ ๓๗ และ
MBA
การจัดการสาธารณะ รุ่นที่ ๒๐
วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
เสริมสร้างความรู้สู่นิสิต
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมชั้น ๘
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
พิธีปฐมนิเทศ มอบตัวเป็นศิษย์
นิสิต (Y-MBA) รุ่นที่ ๒๗
วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
งานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๕
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ
"ต้นแบบการสร้าง PEA Front office"
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เปิดบ้านต้อนรับคณะนิสิตปริญญาโท
จาก สปป.ลาว
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดหนองรี พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
พิธีปฐมนิเทศ มอบตัวเป็นศิษย์
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
งานเสวนาเรื่อง
“การจัดการธุรกิจต่อเนื่องจากระบบราง”
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ณ  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ณ หอประชุมธำรงบัวศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ประสานการร่วมทุนระหว่างไทย ลาว
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  
ณ  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
อีกหนึ่งก้าวของการสร้างเครือข่าย
การให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ  กรมประชาสัมพันธ์ 
"เสริมพลัง เสริมบุญ"
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
ณ วัดเก่าโบราณ อ.เมือง จ.ชลบุรี
เชื่อมความสัมพันธ์เพื่อ
ความเข้มแข็งทางวิชาการ
๒๓ - ๒๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ  Sanya University เมืองซานยา
และ
Hainan   University
เมืองไหโข่ว  มณฑลไห่หนาน

สถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ เข้าเยี่ยมชม
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

บริการวิชาการต้อนรับประชาคมอาเซียน
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้อง ๕๐๑ ชั้น ๕ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
เปิดบ้านต้อนรับ
คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
วันที่ พฤษภาคม  ๒๕๕๖
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
GSC สร้างเครือข่ายทางการศึกษา
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
เสนอผลงานทางวิชาการ
Postgraduate Colloquium 2013
วันที่ 20-21 เมษายน พ.ศ. 2556
ณ คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปฐมนิเทศ ครั้งที่ ๑
นิสิตปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สาขาบัญชีบริหาร รุ่นที่ ๒๒,
สาขาการบริหารการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารมวลชน รุ่นที่ ๔,
สาขาการจัดการธุรกิจโลก รุ่นที่ ๒  
และหลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ ๑๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖  
ณ ห้องประชุมชั้น ๘ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นวิถีชีวิตเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปฐมนิเทศ มอบตัวเป็นศิษย์
นิสิต Ex-MBA รุ่นที่ ๓๖, Y-MBA รุ่นที่ ๒๕
วันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ 
ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
ต้อนรับคณะดูงานจาก
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมชั้น ๘
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
สืบสานวัฒนธรรมไทย
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖
ณ ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งกรุงเทพฯ
รดน้ำขอพรอาจารย์ สระบุรี
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
ปฐมนิเทศ นิสิตปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สำหรับผู้บริหาร
กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๒๖
ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งสระบุรี
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
สานสายใย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเพณีสงกรานต์รดน้าขอพรอาจารย์
ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งระยอง
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖
ณ ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งระยอง
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา
วันที่ ๑๘-๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
ประเทศกัมพูชา
ทีมวิจัยเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน ๒๕๕๖
โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ
เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง
สนับสนุนห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
GSC  เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ
เฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ ๘๖ พรรษา มหาราชา
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ  เขตอุทยานน้ำตกเขาสามหลั่น
ต.พระพุทธฉาย อ.เมือง จ.สระบุรี
ปฐมนิเทศ
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ ๑๙
ศูนย์ศึกษานนทบุรี ครั้งที่ ๑
วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งนนทบุรี
ปฐมนิเทศ นิสิต ปวส. รุ่นที่ ๒
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ ห้อง K๒๐๐
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองราชสมบัติ ๖๐ ปี
นิสิต PM รุ่นที่ ๑๔ ศึกษาดูงาน
ณ ประเทศเกาหลี
วันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ณ ผังเมืองอินซอน 
ประเทศสาธารณัฐเกาหลี (ใต้)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  จัดโครงการ
"เสริมพลัง เสริมบุญ"
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ วัดบางเป้ง อ.เมือง จ.ชลบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  จัดโครงการ
"เสริมพลัง เสริมบุญ"
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ วัดบางเป้ง อ.เมือง จ.ชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา แกรนนำ
ในการมอบอุปกรณ์เครื่องจักร
กลุ่มประเทศ ASEAN
วันที่  ๒๓  มีนาคม ๒๕๕๖
ณ วิทยาลัยอาชีวแขวงเชียงขวาง 
สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มหาวิทยาลัยบูรพา
ให้คำปรึกษากลุ่มประเทศ ASEAN
วันที่ ๒๑-๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๖
ณ แขวงเชียงขวาง  สปป.ลาว
มอบงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

ณ โรงแรมหาดทอง อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
บายศรีสู่ขวัญชมรมนิสิตจีน
มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
 
นส.กัญญ์ณาณัฎฐ์ ภาธรสืบนุกูล
นิสิตหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารมวลชนรุ่นที่ ๒ ได้รับรางวัล
"สื่อมวลชน-ผู้สื่อข่าวยอดเยี่ยมดีเด่นแห่งปี"
ประเภท ผู้ประกาศข่าวดีเด่นแห่งปี
๒๕๕๕-๒๕๕๖
 
  บุคคลตัวอย่างของ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
ณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เข้าเป็นสมาชิกของ
Society for Human Resource
Management (SHRM)
เข้าสู่มาตราฐาน
The Association to
Advance Collegiate Schools
of Business (AACSB)
วันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
ไปที่สมาคม SHRM ณ ประเทศอินเดีย
ออกบูธงาน ASEAN on Street
: Love ASEAN
วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
ปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์
นิสิตหลักสูตร MBA รุ่นที่ ๕ ระยอง
นิสิตหลักสูตร
MBA สาขาการจัดการสาธารณะ
รุ่นที่ ๑๘ บางแสน ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งนนทบุรี
และ วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
TV BUU Channel & Network
"มิติใหม่ความร่วมมือผลิตสื่อ
สร้างสรรค์สู่อาเซียน"
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมชั้น ๘
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  พัฒนาด้านวิชาการ
เสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจสู่อาเซียน
วันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายการบ่ายนี้มีคำตอบ
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ สถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์
"จำอวดหน้าม่าน เพื่อการกุศล"
วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมอาคารประมณฑ์ ผลาสินธุ์
ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี (ค่ายอดิศร)
ประชุมการพัฒนาการศึกษา
นิสิต สปป.ลาว
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
เผยเคล็ดลับการบริหารงานการศึกษา
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
 
โครงการ "เสริมพลัง เสริมบุญ"
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖
วันที่ ๒๘ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วัดแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
ความได้เปรียบของสินค้าไทยในเวทีโลก
วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความได้เปรียบของสินค้าไทยในเวทีโลก
วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
จังหวัดสระบุรี
งานเสวนา
"การขนส่งจากภาคตะวันออกสู่ตลาดอาเซียน"
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
ณ ห้อง Auditorium ชั้น ๘
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยสุภานุวงษ์ สปป.ลาว
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
กับ สมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาว

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาว
งานแถลงข่าว เปิดตัวหลักสูตร
“อารักขาวิทยาและวิทยาการความปลอดภัย”
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ 
ณ  ที่โรงแรมสยามซิตี้ 
ถนนศรีอยุธยา  กรุงเทพฯ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร รุ่นที่ ๒๑
ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน
๔๘,๒๗๐ บาท
แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาล
บ้านบางพระ
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มอบเงินเพื่อจัดตั้งกองทุนอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน
วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ กรมประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯ สนับสนุนบุคคลากร
สู่การเป็นผู้ชำนาญการ

 เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องเรียน ๔๐๒ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเล่นหุ้นสู่มืออาชีพ
วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้การจัดการการเงิน
และการลงทุน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ปฐมนิเทศ นิสิตหลักสูตร Ex-MBA รุ่นที่ ๓๖,
Y-MBA รุ่นที่ ๒๕ บางแสน ครั้งที่ ๑
วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
“รับน้องส่งพี่ GSC ปีใหม่ สัมพันธ์ ๒๕๕๖”
วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖
ณ หาดแสงจันทร์ซีฟู๊ด จังหวัดระยอง
English
เราชาววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา น้อมถวายพระพร
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
สัมมนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ในเขตชายฝั่งตะวันออก
ครั้งที่ ๓
วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ความเข้มแข็งของเราชาว GSC กรุงเทพฯ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ส่งออก
MBA สู่ต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช  
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เป็นประธาน
กล่าวเปิดงานแถลงข่าวโครงการ 
 “ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพธุรกิจแปรรูปนม ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต  วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร ร่วมกับ
ดร.สาวิตรี บิณฑสันต์  และคณาจารย์ ได้มีความร่วมมือในโครงการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน พื้นที่จังหวัดระยอง
 
มอบจักรยานให้กับสถานีตำรวจภูธรแสนสุข
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
เผยแพร่ความรู้ AEC สู่การไฟฟ้า
ณ พัทยาชู้ทติ้ง พาร์ค
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานพบปะศิษย์เก่า
และบรรยายพิเศษ
"ความก้าวหน้าของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต  วิรุณราช
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
เป็นประธานเปิดงาน อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากรวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
แถลงข่าว การแข่งขันแรลลี่การกุศล
"GSC แรลลี่แบ่งบุญ ๙ วัด"
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ร่วมสืบสาน ประเพณีของไทย
สืบสาน และบำรุง พระพุทธศาสนา
อย่างยั่งยืน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ วัดหนองรี อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ส่งเสริมนิสิตเผยแพร่งานวิจัยสู่เวทีโลก
วันที่ ๒๒-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
School of Management,RMIT University
เครือออสเตรเลีย
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เสริมสร้างมุมมองทางธุรกิจในยุโรป
วันที่ 17-23 ตุลาคม 2557
โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรอบรมระยะสั้น
Mini MBA สู่อาเซียนรุ่นที่ 3
ณ สหภาพเมียนมาร์
เพื่อศึกษาด้านการค้า ธุรกิจระหว่างประเทศ
และด้านประเพณี วัฒนธรรม

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ส่งเสริมการเรียน
ทั้งในและต่างประเทศ
วันที่ ๒๑-๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ASAHI BEER FACTORY SUITA OSAKA
ประเทศญี่ปุ่น

สานสายใย ชาว GSC วิทยาเขตสระแก้ว
วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเข้มแข็งของเราชาว GSC ระยอง
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

ความภาคภูมิของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 17 ตุลาคม 2557

ณ ห้อง KCC ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา
   "เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย"
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ ภัตตาคารสวนกุหลาบ จ.กรุงเทพฯ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ บุกวิชาการ 
ร่วมมือทางวิชาการอย่างไม่หยุดยั้ง
ทั้งต่างประเทศและในประเทศ
วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ณ ภาควิชาสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ นิสิต Ph.D.PM
วันที่ ๔-๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์
อ.แม่สอด จ.ตาก
Morality Person Awards 2014
On 3 October 2014 at Room Tewakarmrungrak, Army Club.
Pride and Honor of
Graduate School of Commerce
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
Retirement Souvenir
At SaenSuk Police Station

on 23 September 2014
The National And International Conference On Business Management And Innovation 2014
20 – 21 September 2014 at Centara Hotel & Convention Centre, Khon Kaen Province, Thailand.
Financial Learning Center and
International Business Investment
building fund.
 On September 18, 2014.
At Mahachulalongkornrajavidyalaya,
Khon Khaen Campus.
2014 Charity Golf Tournament
On September 5, 2014 at the Golf Club

in Si Racha, Chonburi, Thailand.
พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์
นิสิตหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ

สำหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๓๐
กลุ่มผู้เรียนภาคปกติ รุ่นที่ ๑๔
สาขาการจัดการธุรกิจโลก รุ่นที่ ๔ ภาคปกติ
วันที่ ๖-๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ศูนย์ปฏิบัติงานโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์
นิสิตหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สำหรับผู้บริหาร กลุ่มผู้เรียนภาคปกติ รุ่นที่ ๑๔
สาขาการจัดการธุรกิจโลก รุ่นที่ ๔ ภาคปกติ
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Promoting respect for intellectual property rights of the community in
a specialized area.
August 29th , 2014

Workshop on the protection of
cultural heritage
July 22, 2014

พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์
วันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ศูนย์ปฏิบัติงานโรงแรมเทา-ทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา

Financial Learning Center and International Business Investment building fund.

3th Mini MBA for ASEAN Training
July 27,2014

Communicative English and
Presentation Training
27-31 July 2014
at Grand Sole Hotel, Pattaya, Chonburi,Thailand
“The International Post Graduate Student Colloquium, 2014” Dinner talk "Why MBA"
on 6 July, 2014
at Indochina hotel
Aranyaprathet, Srakeaw
Tod Pra Pha at Lum Sum Temple
on 5 July 2014.

Graduate School of Commerce, Burapha University arranged the seminar of international academic 6
on 28th June 2014 at Graduate School of Commerce, Burapha University.

Experience outside the classroom Development
on 26-28th June 2014
Mr. Wittaya Khunpluem to be a sponsor sports of Graduate School of Commerce
On 22nd June 2014, at 9 a.m., Majorbow BigC Chonburi, A. mueng, Chonburi
  Internal Education Evaluation 2013
on 18th June 2014 at Graduate School of Commerce.
Graduate School of Commerce and Establishing Faculty of Commerce
and Managing project arranged training program on topic of “Training to Succeed”
on 4th June 2014 at room 402, Graduate School of Commerce, Burapha University 
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
บูรพาปริทัศน์ได้รับการประกาศให้เป็น
๑ใน ๑๐ วารสาร
ที่มีค่าThai Journal Impact Factors สูง

Seminar for Solutions and Prosecution
on 29th May 2014

Seminar
at Kanchanaburi which were held
on 7-9 May, 2014.
Pouring water members of GSC in Songkran tradition
at Graduate School of Commerce, Chanthaburi Campus annual 2014
Join Donating for building International Finance and Investment Learning Centre Building
on Friday 2nd May 2014 at conference room 8th floor Graduate School of Commerce Building.
Association of The News Broadcasting Council made the conference
on 28th April 2014,

at Graduate School of Commerce, Burapha University
Asst. Prof. Dr. Banpot Wiroonratch, Dean of Graduate School of Commerce was a chairman opening a giving oneself festivity of doctor students of Graduate School of Commerce, Burapha University and observing of Ph.D students in Humanity Organization Development and Capacity Management #6 on 26-27 April, 2014. ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว ชาว GSC
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งนนทบุรี
ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
ณ ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งนนทบุรี
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

Pouring water members of GSC in Songkran tradition
at Graduate School of Commerce, ONIE Rayong Centre annual 2014

Tod Pha Pa Fire Extinguisher
at Kratumphaew Temple, Prachin Buri
on 26th April 2014.
สานสายใย
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
Pouring water members of GSC in Songkran tradition
at Graduate School of Commerce, Sa Kaeo Campus annual 2014
  Ceremony of orientation commit for disciple
on  19-20 April, 2014
at Tao-Tong Hotel, Burapha University.
Thai traditional New Year (Songkran) pours water and blessing from Dean of Graduate School of Commerce
Pride of Graduate School of Commerce, Burapha University Graduate School of Commerce arrange
a training “Pocket MBA”
The Personnel Adjustment in the Organization in Changing Era
on Saturday March 29, 2014 at Room 601 floor 6 of Graduate School of Commerce, Burapha University.

Asst. Prof. Dr. Banpot Wiroonratch, Dean of Graduate School of Commerce arranged a Congratulation Fair to Master Degree graduates, Master Degree in Businss Administration Major Public Relations Management and Mass Communication (Academic Cooperation Course between Graduate School of Commerce, Burapha University and Public Relations Department

Asst. Prof. Dr. Banpot Wiroonratch, Dean of Graduate School of Commerce Led Management Team, Staffs, Lecturers to Pay Respect to President and to have a study Tour at National Institute for Development Administration (NIDA)
on March 24, 2014.
Welcomed Study Tour Group from Saeng Sawan College
n March 21, 2014 Room 601 Graduate School of Commerce, Burapha University
Degree Royal Reception Ceremony Academic Year 2012 Degree Reception Rehearsal
Congratulation Party to Personnel
on March 12, 2014 at Tao-Tong Hotel, Burapha University.
Special Lecture on “Debt Resolution in Bankruptcy Court
on March 8, 2014.
Meeting with Alumni and Current Students and Congratulated Doctorate Degree Graduates,
Graduate School of Commerce,

Burapha University
on February 28, 2014 at Tao-Tong Hotel, Burapha University.
Charitable Bowling
on February 22, 2014 at Major Bowling Lance, Big C,
Cholburi province.
  Being Student Ceremony and Study
Tour of Doctoral Degree Students-Public Management Major Group 3
on February 14-16, 2014.
Pride of Graduate School of Commerce People
on February 6, 2014 at Student Affairs Division, Burapha University.
Appalachian State University Came for a Study Tour and Academic Co-operation
on MBA Level Instruction at Graduate School of Commerce
on MBA level instruction at
Graduate School of Commerce
on February 3, 2014.
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  จัดกิจกรรม
"เสริมพลัง เสริมบุญ"
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
ณ วัดเก่าโบราณ อ.เมือง จ.ชลบุรี
Money Giving to Support One Thousand Birthdays Project Ceremony to be New Students in Second Semester, Academic
Year 2013
on January 25-26, 2014 at
Tao-Tong Hotel, Burapha University.
Charity Bowling Tournament “Join Hands for Institute and Social Development”
on Sunday January 19, 2014.
Graduate School of Commerce Promotes Arts and Culture by Mixing in Master and Doctorate Degree Graduates Commencement Ceremony, Graduate School of Commerce, Burapha University
on January 18, 2014
Graduate School of Commerce Develops Skill and Knowledge to Personnel and Students Continuously
on December 22, 2013 at Graduate School of Commerce, Burapha University.
Orientation to be Y-MBA Students Group 28, Chantaburi Campus,
Srakaew Campus
21-22 December 2013 at Tao-Tong hotel, Burapha University.
Graduate School of Commerce
Participated in Staff Sports Competition
On December 20, 2013
Congratulation to Honorable Professor Somsak Jakpaiwong
Study Tour to Increase
Academic Efficiency
on December 17, 2013
 and on December 18
Knowledge Creation in Doing
Business to ASEAN Market
on Saturday December 7, 2013
at Auditorium floor 8th,
Graduate School of Commerce Building,
Burapha University
 PR Freshy Welcome and
Senior Farewell Fair
on November 30, 2013
at floor 1 canteen, Graduate School of Commerce, B urapha University.
Extended Study Tour to GSC Ordinary Students’ Learning
on November 29, 2013.
Ph. D. OD group 5 donated money for the construction of International Business Investment and Finance Learning Center Building via One Thousand Birthdays Project amount 50,000 Baht Khun Nattapol Amatawanich, Ph. D. PM. student group 2 donated 10,000 Baht for the construction of International Business Investment and Finance Learning Center Building via One Thousand Birthdays Project
Bowling...Rolls Love to ASEAN
on Saturday November 16, 2013

at U-Four Bowling Late, Laemthong Department Store, Bangsaen.
Academic Service to Society
at Sakaew Campus
on November 10, 2013  13.00-16.00
at Room 1307 Professor Dr. Sucharat Uppatum Building,
Burapha University, Sakaew campus

Love Rolling Bowling
to Helpless People Home
on November 2, 2013.
at Major Bowl Hit Lane Major
Cineplex Center

Continuous Step for
Academic Development
on October 30, 2013
during 9.00-17.30 hours
at Sunya University.

Giving a Lecture to Pocket MBA Trainees Group 26 and Being Chairman in Handling Certificate to the Trainees
On Sunday October 20, 2013

Pocket MBA Trainees Group 27
had a Study Tour

on Tuesday October 15, 2013.

Led Cholburi SME businessmen
for a Study Tour at Laos
on 17 October, 2013

Congratulation to Outstanding Police
Welcome Drink for New MBA Students Group 28, Chantaburi Campus
on October 12, 2013 at Burapha University, Chantaburi Campus.
Managerial Accounting major #21 donated money for the construction of International Business Investment and Finance Learning Center Building via One Thousand Birthdays Project amount 10,000 Baht ภาพข่าว
“วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
มอบงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนเขาไผ่
และชุมชนมาบชลูด”
discuss about investment expansion
on used car-tyre export to Laos,
Australia and Singapore
on October 9, 2013 at Graduate
School of Commerce, Burapha University.
the committee welcomed
On October 9, 2013 at Auditorium on
8th floor, Graduate School of Commerce.
Non-stop Moving Forward
September 25 to October 6, 2013
Study Tour to Develop Knowledge,
Experience, and Vision
on Wednesday October 2, 2013
at CAT Tele communication Plc. 
and Kantana Group Plc.
 Tord Pah Par at Wat Salee, 
Suphanburi province
on September 29, 2013
 
Lao
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต
มหาบัณฑิต วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

ณ หอประชุมธำรง บัวศรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
มอบวุฒิบัตร Pocket MBA รุ่นที่ ๒๘
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ราตรีเหลืองฟ้าขอแสดงความยินดีแด่
ดุษฎีบัณฑิต ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
    รางวัลแด่ นิสิตที่ทำคุณประโยชน์ให้กับคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ ๖ มีนาคมพศ.๒๕๕๘

ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
แข่งขันตอบปัญหาธุรกิจอาเซียน ชิงทุนการศึกษาดูงานกลุ่มประเทศอาเซียน
วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ณ ชั้น ๘ ห้อง Auditorium
ชั้น ๘ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
การศึกษาระดับปริญญาเอกกับ
การพัฒนาประเทศ
วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์
นิสิตหลักสูตร Ph.D, MBA สาขาพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ และ
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)
วันที่ ๒๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ สปป.ลาว
ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา
นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต
ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่วิทยาลัยฯ
และสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
โดนมีกำหนดการทำบุญทั้งหมด ๗ ครั้ง
ບໍລິການວິຊາການແກ່ສັງຄົມຍຸດທະສາດ
ການຈັດການໂຄງການໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
ວັນທີ່ 14 ກຸມພາ 2558
ງານວັດສົ່ງທ້າຍດຸດສະດີບັນດິດ
ແລະ ມະຫາບັນດິດປະຈຳປີ 2558
ວັນທີ່ 7 ກຸມພາ 2558 ທີ່ໜ້າອາຄານວິທະຍາໄລພານິດສາດ
ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ
ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ສົ່ງເສີມສີລະປະວັດທະນະນທຳ ແຊກຊ້ອນໃນປະເພນີປັດສິມນິເທດຂອງມະຫາບັນດິດ ແລະ
ດຸດສະດີບັນດິດ ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ

ວັນທີ່ 7 ກຸມພາ ພ.ສ 2558 ທີ່ຫໍປະຊຸມທຳລົງບົວສີ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ

ລົງນາມຄວາມຮ່ວມມື ດ້ານປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ
ວິຊາການ
ທີ່ໂຮງແຮມເຊັນທະລາຄອນເວນຊັ້ນເຕີ້ ອຸດອນທານີເມື່ອວັນທີ່ 4 ກຸມພາ 2558

ພິທີປະຖົມນິເທດມອບຕົວເປັນສິດ
ວັນທີ່ 31 ມັງກອນ - 1 ກຸມພາ ພ.ສ 2558 ທີ່ໂຮງແຮມຊົນຈັນ
ເປີດບ້ານຕ້ອນຮັບ ຄະນະຜູ້ແທນສູນກາງສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງລາວ
ຢ່ຽມຢາມ
ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ
ວັນທີ່ 29 ຫາ 31 ມັງກອນ ພ.ສ  2558
ກົມທະຫານລາບທີ່ 21 ມອບເຂັມເຄື່ອງແບບເຕັມຍົດ
ທະຫານນະວະມິນທະລາຊິນີ
ວັນທີ່ 28 ມັງກອນ ພ.ສ 2558
ທີ່ກົມທະຫານລາບທີ່ 21
ການເຈລະຈາຮ່ວມມືທາງວິຊາການກັບ
Chungnam National University

ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ
ວັນທີ່ 26 ມັງກອນ ພ.ສ. 2558
ທີ່
ວິທະຍາໄລພານິດສາດມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ
  ຮັບນ້ອງສົ່ງອ້າຍ ແລະ ເອື້ອຍ Y-MBA 58
ວັນທີ່ 24 ມັງກອນ 2558 ທີ່ວິທະຍາໄລພານິດສາດມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ
ກົມເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດຮ່ວມກັບ
ວິທະຍາໄລພານິດສາດ
ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານການຈັດການເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດ
ວັນທີ່
23-24 ເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2015

ຝຶກອົບຮົມການວາງແຜນຍຸດທະສາດ
ສູ່ການປະຕິບັດເພື່ອອານາຄັດ
ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ

ວັນທີ່ 9-13 ມັງກອນ ປີ 2558

ຮູ້ເຂົາຮູ້ເຮົາ ມຸ້ງສູ່ປະຊາຄົມ ASEAN
ລະຫວ່າງວັນທີ່ 31 ເດືອນທັນວາ ປີ 2557 3
ເດືອນມັງກອນ 2558
ความร่วมมือทางวิชาการ
กับ
สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ความเข้มแข็งของเราชาว GSC
นนทบุรี
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี
ต้อนรับคณะดูงานจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเชีย
วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเข้มแข็งของเราชาว GSC บางแสน
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ณ โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน ชลบุรี
มอบวุฒิบัตร Mini MBA
การจัดการธุรกิจอาเซียน รุ่นที่ ๓
และ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
วันเสาร์ที่  13 ธันวาคม 2557 

ณ โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน ชลบุรี
สร้างอนาคตการเป็นผู้ประกอบการ
ด้วยตัวคุณเอง
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุม Auditorium
ชั้น ๘ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา
ศึกษาดูงาน มุ่งสู่อาเซียน
วันที่ ๙-๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ สปป.ลาว
การแข่งขันแรลลี่การกุศล
"
GSC แรลลี่แบ่งบุญ ๙ วัด"
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ส่งเสริมความรู้การเปิด
การค้าเสรี สู่ชาวจังหวัดสระแก้ว
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ພວກເຮົາຊາວວິທະຍາໄລພານິດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ ນ້ອມຖະຫວາຍພະພອນ
ທີ່ ສາລາສິລິລາດ 100 ປີ ໂຮງໝໍສິລິລາດ
ໃນວັນທີ 1 ທັນວາ 2014.

ສຳມະນາວິຊາການດ້ານ
ບໍລິຫານທຸລະກິດພາກອຸດສາຫະກຳ
ໃນເຂດຝັ່ງທະເລຕາເວັນອອກ ຄັ້ງທີ 3

ທີ່ວິທະຍາໄລພານິດສາດ
ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ ໃນວັນເສົາ
ວັນທີ 29 ພະຈິກ 2014.

ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຮົາຊາວ GSC ບາງກອກ
ທີ່ສູນການປະຊຸມແຫ່ງຊາສິລິກິດ ບາງກອກ

ໃນວັນທີ 22 ພະຈິກ 2014
ວິທະຍາໄລພານິດສາດສົ່ງອອກ MBA
ຈົບ Y-MBA
ແລ້ວຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນຕ່າງປະເທດ
ຖະແຫຼງຂ່າວໂຄງການ “ຈັດທຳມາດຕະຖານອາຊີບ ແລະຄຸນນະວຸດອາຊີບກຸ່ມທຸລະກິດແປຮູບນົມ”
ທີ່ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ ໃນວັນພະຫັດ ວັນທີ 27 ພະຈິກ 2014.
ມອບງານວິໄຈເພື່ອປະໂຫຍດແກ່ຊຸມຊົນ
ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2014
 
ມອບລົດຖີບໃຫ້ສະຖານີຕຳຫຼວດແສນສຸກ
ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2014 ທີ່ ວິທະຍາໄລພານິດສາດ.
ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ AEC ສູ້ການໄຟຟ້າ
ທີ່ ພັດທະຍາຊູດຕິ້ງພາກ
ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2014
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊາວ GSC ສະລະບູລີ
ທີ່ໂຮງຮຽນສະລະບູລີວິທະຍາຄົມ ອຳເພີເມືອງ ຈັງຫວັດສະລະບູລີ
ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ 2014
ພັດທະນາບຸກຄະລິກກະ
ພາບໃຫ້ກັບພະ ນັກງານ GSC
ວັນທີ 12-13 ພະຈິກ 2014
ທີ່ ໂຮງແຮມບາງແສນເຮີລີເທດ ຈ. ຊົນບູລີ.
ຖະແຫຼງຂ່າວການແຂ່ງຂັນແລນລີ່ການກຸສົນ GSC ແລນລີ່ແບ່ງບຸນ 9 ວັດ
ວັນທີ 12 ພະຈິກ 2014.
ວິທະຍາໄລພານິດສາດຮ່ວມສືບສານປະເພນີໄທ
ສືບສານ ແລະບຳລຸງພະພຸດທະສາດສະໜາຢ່າງຍືນຍົງ
ວັນທີ່ 31 ຕຸລາ 2014.

ວັດໜອງຣີ
ວິທະຍາໄລພານິດສາດ
ສົ່ງເສີມນັກສຶກສາເຜີຍແຜ່ງານວິໄຈ

ສູ່ເວທີໂລກ
ວັນທີ 22-28 ຕຸລາ 2014
ວິທະຍາໄລພານິດສາດ
ເສີມສ້າງມຸມມອງທາງທຸລະກິດໃນເອີລົບ
ວັນທີ່ 17-23 ຕຸລາ 2014
ໂຄງການທັດສະນະສຶກສາຫຼັກສູດອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ
Mini MBA ສູ່ອາຊຽນລຸ້ນທີ 3
ລະຫວ່າງວັນທີ 12-14 ຕຸລາ 2014

ວິທະຍາໄລພານິດສົ່ງເສີມການຮຽນທັງໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ
ວັນທີ 21-26 ຕຸລາ 2014.

ສານສາຍໃຍຊາວຈີເອັດຊີ ວິທະຍາເຂດສະແກ້ວ
ວັນທີ່ 25 ຕຸລາ 2014

ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊາວຈີເອັດຊີລະຍອງ
ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2014

ທີ່ ຟຮວແຮມສະຕາ ຈັງຫວັດລະຍອງ.

ຄວາມພາກພູມໃຈຂອງ
ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ມ. ບູລະພາ
ວັນທີ່ 17 ຕຸລາ 2014 ທີ່ຫ້ອງ
ເຄຊີຊີ ສູນການຮຽນຮູ້ເມືອງສະເຊີງເຊົາ.
  ຮຽງຮ້ອຍດ້ວຍຮັກ ຖັກທໍສາຍໃຍ
ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2014
ທີ່ ພັດຕະຄານສວນກຸຫຼາບ ບາງກອກ;
ວິທະຍາໄລພານິດສາດຂະຫຍາຍການ
ຮ່ວມມືທາງວິຊາການຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ທາງໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ
ໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 2014
ທີ່ ພາກວິຊາສາລະສົນເທດ
ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລມະຫິດົນ,
ພິທີມອບຕົວເປັນສິດ ນັກສຶກສາ Ph.D.PM 
ລະຫວ່າງວັນທີ 4-6 ຕຸລາ 2014
ທີ່ ໂຮງແຮມເຊັນທາຣາແມ່ສອດຮິວ
ອຳເພີແມ່ສອດ ຈັງຫວັດຕາກ.
ລາງວັນ ບຸກຄົນຄຸນນະທຳ ປະຈຳປີ 2014
ວັນທີ 3 ຕຸລາ 2014 ທີ່ຫ້ອງເທວະກຳຣັງຣັກ ສະໂມສອນທະຫານບົກ.
ຄວາມພາກພູມ ແລະກຽດຕິຄຸນ ຂອງຊາວວິທະຍາໄລພານິດສາດ ພິທີໄຫວ້ຄູ ປະຈຳປີ 2014
ວັນທີ 28 ກັນຍາ 2014
ທີ່ ຫໍປະຊຸມທຳລົງ ບົວສີ
ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.
ມອບຂອງທີ່ລະນຶກການກະສຽນອາຍຸ
ທີ່ ສະຖານີຕຳຫລວດພູທອນແສນສຸກ
ວັນທີ 23 ກັນຍາ 2014.

The National and International Conference on Business Management and Innovation 2014
ວັນທີ 20-21 ກັນຍາ 2014 ທີ່ ໂຮງແຮມເເຊັນທາຣາ ແອນ ຄອນເວັນຊັ່ນເຊັນເຕີ ຂອນແກ່ນ.

ສົມທົບທຶນສ້າງອາຄານສູນການຮຽນຮູ້ການເງິນ ແລະການລົງທຶນທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດ
ວັນທີ 18 ກັນຍາ 2014 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລມະຫາຈຸລາລົງກອນລາຊະວິທະຍາໄລ ວິທະຍາເຂດຂອນແກ່ນ.
ແຂ່ງຂັນກ໋ອບການກຸສົນປະຈໍາປີ 2014
ວັນທີ 5 ກັນຍາ 2014
ທີ່ສະໜາມກ໋ອບບາງພະອຳເພີສີລາຊາ
ຈັງຫວັດຊົນບູລີ.

ພິທີປະຖົມນິເທດມອບຕົວເປັນສິດ
ນັກສຶກສາຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ
ບໍລິຫານທຸລະກິດສຳຫຼັບຜູ້ບໍລິຫານ ກຸ່ມຜູ້ຮຽນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບຕົ້ນ ລຸ້ນທີ 30, ກຸ່ມຜູ້ຮຽນພາກປົກກະຕິ ລຸ້ນທີ 14,
ສາຂາການຈັດການທຸລະກິດໂລກ ລຸ້ນທີ 4
ພາກປົກກະຕິວັນທີ 6-7 ກັນຍາ 2014
ທີ່ສູນປະຕິບັດງານໂຮງແຮມເທົາທອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.

ພິທີປະຖົມນິເທດມອບຕົວເປັນສິດ
ນັກສຶກສາຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ
ບໍລິຫານທຸລະກິດສຳຫຼັບຜູ້ບໍລິຫານ ກຸ່ມຜູ້ຮຽນພາກປົກກະຕິ ລຸ້ນທີ 14 ສາຂາການຈັດການທຸລະກິດໂລກ ລຸ້ນທີ 4 ພາກປົກກະຕິ
ວັນທີ 4 ກັນຍາ 2014
ທີ່ ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.
ການສົ່ງເສີມການເຄົາລົບຊັບສິນ
ທາງປັນຍາຂອງຊຸມຊົນໃນພື້ນທີ່ພິເສດ
ວັນສຸກທີ 29 ສິງຫາ 2014
ທີ່ ຫ້ອງເຍົາວະມານ 1 ຊັ້ນ 7
ໂຮງແຮມຊາກັງຣາວ ຣີເວີວິວ
ຈັງຫວັດກຳແພງເພັດ

ປະຊຸມແບບປະຕິບັດການ
ວ່າດ້ວຍເລື່ອງການປົກປ້ອງມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ
ວັນອັງຄານທີ 22 ກໍລະກົດ 2014
ທີ່ ຫ້ອງແກຣນບອນລູມ 3
ໂຮງແຮມສຸໂຂໄທເທຣເຊີ ລີສອດ
ແອນສະປາ ຈັງຫວັດສຸໂຂໄທ

ພິທີປະຖົມນິເທດມອບຕົວເປັນສິດ
ວັນທີ 23-24 ສິງຫາ 2014 ທີ່ສູນປະຕິບັດງານໂຮງແຮມເທົາທອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.

ສົມທົບທຶນສ້າງອາຄານສູນການຮຽນຮູ້ການເງິນ ແລະການລົງທຶນທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດ
ວັນເສົາທີ 16 ສິງຫາ 2014 ທີ່ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.

ອົບຮົມຫລັກສູດ Mini MBA ສູ່ອາຊຽນຫລຸ້ນທີ 3
ວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2014
ອົບຮົມຫລັກສູດພາສາອັງກິດເພື່ອການສື່ສານ ແລະການນຳສະເໜີ
ວັນທີ 27-31 ກໍລະກົດ 2014
ທີ່ ໂຮງແຮມແກຣນໂຊເລ່ ພັດທະຍາ ຈັງຫວັດຊົນບູລີ.
ນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກວິທະຍາໄລພານິດສາດ
ນໍາສະເໜີຜົນງານທາງວິຊາການ 3 ສະຖາບັນ
ວັນທີ 20-21 ກັນຍາ 2014
Dinner Talk “ເປັນຫຍັງຕ້ອງ MBA”
ວັນທີ່ 6 ກໍລະກົດ 2014
ທອດຜ້າປ່າທີ່ວັດລຸ່ມສຸ່ມ
ວັນທີ່ 5 ກໍລະກົດ 2014

ສຳມະນາວິຊາການລະດັບນານາຊາດ ຄັ້ງທີ 6
ວັນທີ່ 28 ມິຖຸນາ 2014
ທີ່ ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.

ເສີມສ້າງປະສົບການຈາກນອກຫ້ອງຮຽນ
ວັນທີ 26-28 ມິຖຸນາ 2014
ທ່ານ ວິທະຍາ ຄຸນປື້ມ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນກີລາຂອງ
ວິທະຍາໄລພານິດສາດ
ວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2014 ເວລາ 09.00 ໂມງ
ທີ່ ເມເຈີ້ໂບ ຫ້າງບິກຂີ ອ. ເມືອງ ຈ. ຊົນບູລີ.
  ກວດປະເມີນຄຸນນະພາບການສຶກສາພາຍໃນ ປະຈໍາປີການສຶກສາ 2013
ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2014 ທີ່ວິທະຍາໄລພານິດສາດ.
ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ແລະໂຄງການຈັດຕັ້ງຄະນະພານິດສາດ
ແລະບໍລິຫານທຸລກິດ ຈັດອົບຮົມຫົວຂໍ້ “ການສອນງານເພື່ອຜົນງານທີ່ເປັນເລີດ”
ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2014 ທີ່ຫ້ອງຮຽນ 402 ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.
ວາລະສານວິທະຍາໄລພານິດສາດບູຣະພາປະຣິທັດ ຂອງວິທະຍາໄລພານິດສາດ
ໄດ້ຮັບການປະກາດໃຫ້ເປັນ 1 ໃນ 10
ວາລະສານທີ່ມີຄ່າ Thai Journal Impact Factorsສູງຈາກການປະເມີນຂອງສູນດັດຊະນີການອ້າງອີງ
ວາລະສານໄທ
(TCI, Thai Journal Citation Index Centre)
ສຳມະນາແນວທາງການແກ້ ແລະຟ້ອງໃນຄະດີອາຍາໃນສະຖາບັນການສຶກສາ
ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2014 ທີ່ວິທະຍາໄລພານິດສາດ
ສຳມະນາເສີມສ້າງສັກກະຍະພາບ
ໃນການເປັນຜູ້ນຳທາວິຊາການ
ວັນທີ 7-9 ພຶດສະພາ 2014
ປະເພນີສົງການ, ສົງນໍ້າຂໍພອນ
ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ວິທະຍາເຂດຈັນທະບູລີ
ປະຈໍາປີ 2557
ວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ ມະວິທະຍາໄລບູລະພາ ວິທະຍາເຂດຈັນທະບູລີ
ສົມທົບທຶນກໍ່ສ້າງອາຄານສູນການຮຽນຮູ້ການເງິນ ແລະການລົງທຶນທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດ
ວັນສຸກ ທີ 2 ພຶດສະພາ 2014 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 8 ອາຄານວິທະຍາໄລພານິດສາດ.
ສະມາຄົມສະພາວິຊາຊີບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະວິທະຍຸໂທລະພາບ ຈັດປະຊຸມສຳມະນາ
ວັນທີ 28 ເມສາ 2014 ທີ່ ວິທະຍາໄລພຮນິດສາດ
ພິທີມອບຕົວເປັນສິດ ແລະປະຖົມນິເທດ
ນັກສຶກສາຫຼັກສູດປະລິນຍາເອກ ສາຂາການພັດທະນາອົງກອນ ແລະການຈັດການສະມັດຖະນະຂອງມະນຸດ ລຸ້ນທີ 6 (Ph.D-OD)
ວັນທີ 26-27 ເມສາ 2014
ປະເພນີສົງການ, ສົງນໍ້າຂໍພອນ
ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ສູນສຶກສານົນທະບູລີ
ປະຈໍາປີ 2557
ວັນທີ 26 ເມສາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ສູນນົນທະບູລີ ສຳນັກງານ ກ.ພ. ຈັງຫວັດນົນທະບູລ
ປະເພນີສົງການ, ສົງນໍ້າຂໍພອນ
ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ສູນສຶກສາລະຍອງ ປະຈໍາປີ 2557
ວັນທີ 26 ເມສາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ສູນສຶກສາລະຍອງ
ທອດຜ້າປ່າເຄື່ອງດັບເພີງ ທີ່ ວັດກະທຸ່ມແພ້ວ ຈັງຫວັດປາຈີນບູລີ
ວັນທີ 26 ເມສາ 2014.
ສານສາຍໃຍວິທະຍາໄລພານິດສາດ
ປີ 2014
ວັນທີ 20 ເມສາ 2014 ນີ້ ໄດ້ຈັດທີ່ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ
ປະເພນີສົງການ, ສົງນໍ້າຂໍພອນ
ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ວິທະຍາເຂດສະແກ້ວ
ປະຈໍາປີ 2557
ວັນທີ 19 ເມສາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ ວິທະຍາເຂດສະແກ້ວ
  ປະຖົມນິເທດ ມອບຕົວເປັນສິດ
ວັນທີ 19-20 ເມສາ 2014
ທີ່ໂຮງແຮມເທົາ - ທອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ
ປີໃຫມ່ໄທ  ສົງນໍ້າຂໍພອນຈາກຄະນະບໍດີວິທະຍາໄລພານິດສາດ
ວັນທີ 10 ເມສາ 2014 ທີ່ ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.
ຄວາມພາກພູມໃຈແຫ່ງວິທະຍາໄລພານິດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ ວິທະຍາໄລພານິດສາດ
ຈັດອົບຮົມ
Pocket MBA
ວັນທີີ 30 ມີນາ 2014
ທີ່ວິທະຍາໄລພານິດສາດ
ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.
ການປັບຄົນໃນອົງກອນ
ໃນຍຸກແຫ່ງການປ່ຽນແປງ
ວັນທີ 29 ມີນາ 2014
ທີ່ຫ້ອງ 601 ຊັ້ນ 6 ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.
ງານສະແດງຄວາມຍິນດີກັບມະຫາບັນດິດ
ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດ
ສາຂາການບໍລິຫານການປະຊາສຳພັນ
ວັນທີ່ 27 ມີນາ 2014 ຜ່ານມາ,

ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານ ດຣ. ບັນພົດ ວິລຸນລາດ
ຄະນະບໍດີວິທະຍາໄລພານິດສາດ
ນໍາຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ຄູອາຈານ
ເຂົ້າຢ້ຽມຄໍານັບ ແລະສຶກສາດູງານ
ສະຖາບັນບັນດິດພັດທະນາບໍລິຫານສາດ (
NIDA)ວັນທີ່ 24 ມີນາ 2014 ຜ່ານມາ,

ຕ້ອນຮັບຄະນະດູງານ
ຈາກວິທະຍາໄລແສງສະຫວັນ
ວັນທີ່ 21 ມີນາ 2014 ຫ້ອງ 601 ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.
ງານພະລາຊະທານປະລິນຍາ
ປະຈໍາປີ 2012
ຊ້ອມຮັບປະລິນຍາ
ວັນທີ 11
-14 ມີນາ 2014
ງານສະແດງຄວາມຍິນດີບຸກຄະລາກອນ
ວັນທີ 12 ມີນາ 2014 ທີ່ ໂຮງແຮມເທົາທອງ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.
 ງານບັນລະຍາຍພິເສດ
ເລື່ອງ ແນວທາງການແກ້ໄຂ
ໜີສິນໃນຂັ້ນສານລົ້ມລະລາຍ
ວັນທີ 8 ມີນາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ.

ພົບປະສິດເກົ່າ, ສິດປະຈຸບັນແລະສະແດງຄວາມຍິນດີ
ກັບນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກວິທະຍາໄລພານິດສາດ ທີ່ສໍາເລັດການສຶກສາ

ວັນທີ 28 ກຸມພາ 2014
ທີ່ ໂຮງແຮມເທົາ - ທອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.

ໂບລິ້ງການກຸສົນ
ວັນທີ 22 ກຸມພາ 2014 ທີ່ສະໜາມເມເຈີໂບລິງບິກຊີ ຖະຫນົນສຸຂຸມວິດ ອ. ເມືອງ ຈ. ຊົນບູລີ

ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານ ດຣ. ບັນພົດ ວິລຸນລາດ
ຄະນະບໍດີວິທະຍາໄລພານິດສາດ
ນໍາຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ຄູອາຈານ
ເຂົ້າຢ້ຽມຄໍານັບ ແລະສຶກສາດູງານ
ສະຖາບັນບັນດິດພັດທະນາບໍລິຫານສາດ (NIDA)
ວັນທີ່ 24 ມີນາ 2014 ຜ່ານມາ

ຄວາມພາກພູມໃຈ
ຂອງຊາວວິທະຍາໄລພານິດສາດ
ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 2014
ທີ່ ກອງກິດຈະການນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.

Appalachian State University
ເດີນທາງມາສຶກສາດູງານ
ແລະທໍາຄວາມຮ່ວມມືທາງວິຊາການ
ດ້ານການຮຽນການສອນ
ໃນລະດັບປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດ
ທີ່ ວິທະຍາໄລພານິດສາດ
ວັນທີ 3 ກຸມພາ 2014

ວິທະຍາໄລພານິດສາດຈັດກິດຈະກໍາ ເສີມບຸນ, ເສີມພະລັງປະຈໍາເດືອນມັງກອນ 2014
ວັນສຸກ ທີ 31 ມັງກອນ 2014
ທີ່ວັດເກົ່າບູຮານ ອໍາເພີເມືອງ ຈັງຫວັດຊົນບຸລ
ມອບເງິນສະໜັບສະໜູນໂຄງການ 1 ພັນ
ວັນເກີດ ຈໍານວນ 200,000 ບາດ

ພິທີມອບຕົວເປັນສິດ
ຂອງນັກສຶກສາໃຫມ່ພາກຮຽນທີ 2
ປີການສຶກສາ 2013
ວັນທີ 25-26 ມັງກອນ 2014
ທີ່ໂຮງແຮມເທົາ-ທອງ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.

ການແຂ່ງຂັນໂບລິ້ງການກຸສົນ ສານສໍາພັນພັດທະນາສະຖາບັນ ແລະສັງຄົມ
ວັນອາທິດທີ່ 19​ ມັງກອນ 2014

ປັດສິມນິເທດ(ການແນະນໍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ກໍາລັງຈະຮຽນຈົບ)ຂອງນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທແລະປະລິນຍາເອກ ວິທະຍາໄລພານິດສາດມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ
ວັນທີ 18 ມັງກອນ 2014

ວິທະຍາໄລພານິດສາດ
ເສີມທັກສະຄວາມຮູ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ
ແລະນັກສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ວັນທີ 22 ທັນວາ 2013
ທີ່ ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.
ປະຖົມນິເທດ, ມອບຕົວເປັນສິດ Y-MBA ຊຸດທີ 28 ວິທະຍາເຂດຈັນທະບູລີ ແລະວິທະຍາເຂດສະແກ້ວ
ວັນທີ່ 21-22  ທັນວາ 2013
ທີ່ໂຮງແຮມເທົາ-ທອງ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.
ວິທະຍາໄລພານິດສາດ
ຮ່ວມແຂ່ງຂັນກີລາບຸກຄະລາກອນພາຍໃນ
ວັນທີ 16 ເຖິງ 20 ທັນວາ 2013.
ສະແດງຄວາມຍິນດີກັນ ທ່ານ ສາດສະດາຈານກຽດຕິຄຸນ ສົມສັກ ຈັກໄພວົງ
ສຶກສາດູງານເພີ່ມປະສິດທິພາບທາງວິຊາການ
ທີ່ ວິທະຍາໄລບັນດິດສຶກສາການຈັດການ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ
ແລະ ທີ່ ຄະນະການບັນຊີ ແລະການຈັດການມະຫາວິທະຍາໄລມະຫາສາລະຄາມ
ວັນທີ
17-18 ທັນວາ 2013
ເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ໃນການ
ເຮັດທຸລະກິດສູ່ຕະຫລາດອາຊຽນ
ວັນທີ 7 ທັນວາ 2013
ທີ່ຫ້ອງ
Auditorium ຊັ້ນ 8 ອາຄານວິທະຍາໄລພານິດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ

ງານຮັບນ້ອງສົ່ງອ້າຍ PR

ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2013 ທີ່ ຫ້ອງອາຫານຊັ້ນ 1 ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.

ຕໍ່ຍອດການສຶກສາດູງານສູ່ການຮຽນຮູ້ ນັກສຶກສາພາກປົກກະຕິ GSC
ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2013

ໂບລິງ...ກິ້ງຮັກສູ່ອາຊຽນ
ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ 2013 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ສະຫນາມຢູໂຟໂບລິງ ຫ້າງແຫລມທອງບາງແສນ.

ທ່ານ ນັດຖະພົນ ອະມະຕະວະນິດ ນັກສຶກສາ Ph.D OD ລຸ້ນທີ 2 ບໍລິຈາກເງິນ
ຈໍານວນ 10,000 ບາດ
ໃນວັນເສົາ ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2013 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ວິທະຍາໄລພານິດສາດ.
ນັກສຶກສາ Ph.D OD ລຸ້ນທີ 5 ບໍລິຈາກເງິນ ຈໍານວນ 50,000 ບາດ
ຜສ. ດຣ. ບັນພົດ ວິລຸນລາດ ຄະນະບໍດີວິທະຍາໄລພານິດສາດ
ເປັນຜູ້ຮັບມອບ
ໃນວັນເສົາ ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2013
ບໍລິການວິຊາການແກ່ສັງຄົມ
ທີ່ ວິທະຍາເຂດສະແກ້ວ
ວັນທີ 10 ພະຈິກ 2013
ທີ່ຫ້ອງ 1307 ອາຄານສາດສະດາຈານ ດຣ. ສຸຊາດ ອຸປະຖໍາ ມະຫາວິທະຍາໄລບຸລະພາ ວິທະຍາເຂດສະແກ້ວ.

ໂບລິງກິ້ງຮັກສູ່ບ້ານພັກຄົນຂາດທີ່ເພິ່ງ
ວັນທີ 2 ພະຈິກ 2013 ທີ່ຜ່ານມາ.
ກ້າວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອພັດທະນາທາງວິຊາການ
ວັນທີ 30 ຕຸລາ 2013
ມ. ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຊານຍາ.
ບັນລະຍາຍໃຫ້ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫລັກສູດ Pocket MBA ລຸ້ນທີ່ 26 ພ້ອມໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ
ໃນການມອບໃບຢັ້ງຢືນແກ່ຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມ
ວັນທີ 20 ຕຸລະ 2013
 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫລັກສູດ Pocket MBA ລຸ້ນທີ່ 27 ສຶກສາດູງານ
ໃນວັນອັງຄານທີ 15 ຕຸລາ 2013.

ນໍານັກທຸລະກິດ SME ຈັງຫວັດຊົນບູລີ ສຶກສາການລົງທຶນ ທີ່ ສປປ. ລາວ
ວັນທີ 17 ຕຸລາ 2013.
ສະແດງຄວາມຍິນດີແກ່ຕໍາຫລວດດີເດັ່ນ
ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2013 ທີ່ ອາຄານສູນປະຕິບັດການໂຮງແຮມເທົາ-ທອງ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.
Welcome Drink Y-MBA 28
ວິທະຍາເຂດຈັນທະບູລີ
ໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2013
ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ
ວິທະຍາເຂດຈັນທະບູລີ
.
ມອບເງິນ 1.000 ວັນເກີດ
ໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2013.
ภาพข่าว
“วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
มอบงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนเขาไผ่
และชุมชนมาบชลูด”
ຫາລືໃນການຂະຫຍາຍການລົງທຶນ
ໃນການສົ່ງອອກຢາງລົດມືສອງໄປຍັງ
ສປປ. ລາວ, ອົດສະຕຣາລີ ແລະສິງກະໂປ 
ໃນວັນທີ 9 ຕຸລາ 2013 
ທີ່ ວິທະຍາໄລພານິດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ.
ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ
ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານການຕໍາຫລວດ
ພູທອນພາກຫນຶ່ງ
ວັນທີ 
ຕຸລາ 2013
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ Auditorium 
ຊັ້ນ 8
ວິທະຍາໄລພານິດສາດ.
ກ້າວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
ວັນທີ 25 ກັນຍາ ເຖິງ 6 ຕຸລາ 2013
ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ
ສຶກສາດູງານເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້,
ເສີມສ້າງປະສົບການ ແລະເພີ່ມວິໄສທັດ
ວັນທີ 2 ຕຸລາ 2013
ທີ່ ບໍລິສັດ ກສທ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ຈໍາກັດ (ມຫາຊົນ)
ແລະບໍລິສັດ ກັນຕະນາ ກຣຸບ
ຈໍາກັດ (ມະຫາຂົນ)
ທອດຜ້າປ່າວັດສາລີ
ໃນວັນທີ 29 ກັນຍາ 2013.
 
Chinese
สัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
ในการเป็นผู้นำทางวิชาการ
วันที่ ๗-๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว ชาว GSC
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ
วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุมชั้น 8
อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ จัดประชุมสัมมนา
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
ณ ห้อง ๔๐๒ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์
นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก

สาขาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ ๖

วันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว ชาว GSC
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
ณ ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งนนทบุรี
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
 
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว ชาว GSC
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งระยอง ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งระยอง
ทอดผ้าป่าเครื่องดับเพลิง
ณ วัดกระทุ่มแพ้ว จ.ปราจีนบุรี
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
สานสายใย
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว ชาว GSC
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
ประจำปี ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
  พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์ 
วันที่ ๑๙-๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ศูนย์ปฏิบัติงานโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีใหม่ไทย รดน้ำขอพร
จากท่านคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
为布拉帕大学商学院感到自豪 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดอบรม Pocket MBA
วันที่ 30 มีนาคม 2557
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
人事组织交流调整 งานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารมวลชน
วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
布拉帕大学商学院院长兼助教班珀 威伦拉博士带领行政人员、员工、教授拜访考察了开发管理研究所(NIDA)及向院长致敬 欢迎善素万学院前来参观
2555 学年毕业典礼

获学位证书彩排

工作人员庆祝会

专题讲座:在破产法庭解决债务问题的方针

新老学生校友会面 、祝贺博士后 布拉帕大学 商学院 保龄球慈善活动
  执弟子礼与教育研究  
哲学博士生公共管理,第
3
商学院的骄傲
阿巴拉契亚州立大学教学研究访问以及对工商管理硕士教学的合作
商学院
商学院举办佛历25571月份“充沛精力,多做功德”活动
捐赠20万泰铢支持1千生日项目 商学院举办佛历25571月份“充沛精力,多做功德”活动

商学院在硕士博士结业典礼中推动文化艺术

商学院将持续增强教育工作人员以及学生知识技能

尖竹汶府校区和沙缴县校区第28届Y-MBA新生入学
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ร่วมแข่งขัน
กีฬาบุคลากรภายใน
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
祝贺颂萨·扎派翁教授
ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ ม.ขอนแก่น และ ม.มหาสารคาม
เสริมสร้างความรู้ในการทำธุรกิจสู่ตลาดอาเซียน
วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
งานรับน้องส่งพี่ PR
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ณ ห้องอาหารชั้น ๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2013年11月29日
โบว์ลิ่ง...กลิ้งรักสู่อาเซียน
วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ สนามยูโฟว์ โบว์ลิ่ง ห้างแหลมทอง บางแสน
2013年11月9号
นิสิต Ph.D OD รุ่นที่ ๕ บริจาคเงิน
ผ่านโครงการ ๑ พันวันเกิด
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช
คณบดีเป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
沙缴县校区社会服务项目

2013年11月2日
2013年10月30日
มอบเงินโครงการ ๑,๐๐๐ วันเกิด
จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
จัดการศึกษาดูงานให้กับ
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น Pocket MBA
รุ่นที่ ๒๖   ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด
ผศ. ดร.บรรพต วิรุณราช
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ในฐานนะ ประธานกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.)
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี แด่
กำนันเกษม อินทรโชติ
กำนันตำบลบ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มองการณ์ไกล สร้างองค์ความรู้กลยุทธ์
ให้นิสิตก้าวสู่ความสำเร็จ
และก้าวข้ามขีดจำกัดการแข่งขัน
ของประชาคมอาเซียน
วันที่ ๒๑ – ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๖
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
Welcome drink นิสิตใหม่ MBA รุ่นที่ ๒๘
วิทยาเขตจันทบุรี
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
นิสิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาบัญชีบริหาร รุ่นที่ ๒๑
มอบเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
ผ่านโครงการ 1 พันวันเกิด
ภาพข่าว
“วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
มอบงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนเขาไผ่
และชุมชนมาบชลูด”
   
经过不懈的努力
2556年9月25号 至2556年10月6号
学习知识增加经验扩展视野
2556年10月2日星期三
为萨利庙布施
2013929
 


ตรวจสอบวันสำเร็จการศึกษา